Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 06 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Moät giaùo xöù taïi Indonesia cöû haønh leã cöôùi taäp theå

Moät giaùo xöù taïi Indonesia cöû haønh leã cöôùi taäp theå.

(UCAN IJ1735.1009 6/01/99) - Indonesia (Yogyakarta) - Moät giaùo xöù thuoäc Toång Giaùo Phaän Semarang beân Indonesia ñaõ toå chöùc leã cöôùi taäp theå cho 16 ñoâi nam nöõ, tröôùc ñoù phaûi hoaõn laøm ñaùm cöôùi ôû nhaø thôø vì hoaøn caûnh taøi chaùnh eo heïp.

Leã cöôùi taäp theå dieãn ra vaøo ngaøy 27/12/98 do chính Ñöùc Toång Giaùm Muïc Semarang laø Ñöùc Cha Ignatius Suharyo chuû söï. Trong cuoäc phoûng vaán vôùi haõng thoâng taán UCAN cha Johanes widadaprayitna, doøng Teân, vaø laø cha xöù nhaø thôø Thaùnh Anthony thaønh Padua, nôi dieãn ra leã cöôùi, ñaõ noùi nhö sau: "Chuùng toâi bieát raèng coù nhieàu ñoâi nam nöõ ñaõ saün saøng veà maët tinh thaàn ñeå laäp gia ñình, nhöng khoâng theå tieán haønh leã cöôùi vì khoâng coù tieàn ñeå laøm tieäc cöôùi. Chuùng toâi khoâng theå ñöùng nhìn caùc ñoâi nam nöõ naøy hy sinh döï tính laøm leã thaønh hoân cuûa hoï chæ vì hoï laâm vaøo hoaøn caûnh taøi chaùnh eo heïp. Cho neân giaùo xöù ñaõ ñöùng ra laøm leã vaø tieäc cöôùi taäp theå cho caùc anh chò em naøy".

Toaøn theå tín höõu trong giaùo xöù ñaõ tham gia chieán dòch gaây quyõ ñeå toå chöùc leã cöôùi cho 16 ñoâi nam nöõ noùi treân. Moät thaønh vieân trong uûy ban gaây quyõ cho bieát phí toån cho leã cöôùi laø khoaûng 1,750 myõ kim, vaø moät phaàn trong khoaûn chi phí naøy laáy töø quyõ cuûa rieâng giaùo xöù. Ñöùc Toång Giaùm Muïc Semarang ñaõ ca ngôïi söï ñoùng goùp cuûa caùc tín höõu trong giaùo xöù cho leã cöôùi taäp theå naøy. Theo Ñöùc Toång Giaùm Muïc Suharyo, giaùo xöù Thaùnh Anthony thaønh Padua laø bieåu hieän cuûa moät giaùo hoäi bieát ñaùp öùng tröôùc nhöõng nhu caàu cuûa anh chò em tín höõu. Ngaøi cuõng ghi nhaän söï kieän laø coù khoaûng 12 ñoâi nam nöõ laøm leã cöôùi ñeán töø caùc giaùo xöù khaùc, vì theá ngaøi khuyeán khích anh chò em giaùo daân neân taêng cöôøng tinh thaàn hôïp taùc giöõa caùc giaùo xöù laân caän.


Back to Radio Veritas Asia Home Page