Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 05 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp rieâng caùc vò Giaùo Só cao caáp

ÑTC tieáp rieâng caùc vò Giaùo Só cao caáp.

Vatican - 05.01.99 - Saùng thöù Ba 5/01/99, ÑTC tieáp rieâng nhieàu vò giaùo só cao caáp khaùc nhau:

- Ñöùc Toång Giaùm Muïc Agostino Cacciavillan, cöïu söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Hoa Kyø, vöøa ñöôïc boå nhieäm laøm chuû tòch Ban Quaûn Trò Taøi Saûn Toøa Thaùnh;
- Ñöùc Toång Giaùm Muïc Ubaldo Calabresi, Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Argentina,
- Ñöùc Toång Giaùm Muïc Gabriel Montalvo, cöïu söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Do Thaùi, môùi ñöôïc boå nhieäm laøm Söù Thaàn Toøa Thaùnh taïi Hoa Kyø, thay theá Ñöùc Toång Giaùm Muïc Agostino Cacciavillan, ñoàng thôøi kieâm chöùc vuï Quan Saùt Vieân thöôøng tröïc beân caïnh Toå Chöùc caùc quoác gia Chaâu Myõ,
- Ñöùc Toång Giaùm Muïc Lorenzo Baldisseri, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Uruguay.
- Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jozef Kowalczyk, söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Coäng Hoøa Ba Lan,
- Ñöùc Toång Giaùm Muïc Francesco Marchisano, chuû tòch UÛy Ban Toøa Thaùnh veà gia taøi vaên hoùa cuûa Giaùo Hoäi vaø chuû tòch UÛy Ban Khaûo Coå Thaùnh, cuøng vôùi Linh Muïc giaùo sö Carlo Chenis, thö kyù cuûa UÛy Ban veà gia taøi Vaên Hoùa Toøa Thaùnh vaø giaùo sö Fabrizio Bisconti, thö kyù cuûa UÛy Ban Khaûo Coå Thaùnh.


Soá nguôøi ra khoûi Giaùo hoäi taïi AÙo gia taêng

Soá nguôøi ra khoûi Giaùo hoäi taïi AÙo gia taêng.

Vienne - AÙo Quoác [Apic 5/01/99] - Con soá nhöõng nguôøi ruùt teân ra khoûi Giaùo Hoäi taïi AÙo ñang gia taêng.

Trong 11 thaùng ñaàu cuûa naêm 1998 vöøa qua, coù taát caû 32,423 nguôøi ruùt teân ra khoûi Giaùo Hoäi Coâng Giaùo. So vôùi naêm tröôùc, con soá naøy taêng theâm 15 phaàn traêm. Tuy nhieân, cho ñeán nay, naêm 1995 vaãn laø naêm coù nhieàu nguôøi ruùt teân ra khoûi Giaùo Hoäi nhöùt.

Sankt Polten laø giaùo phaän coù soá ñoâng ngöôøi ra khoûi Giaùo Hoäi nhöùt. Theo caùc quan saùt vieân, hieän töôïng naøy gaén lieàn vôùi moät soá bieán coá nhö vuï tai tieáng cuûa Ñöùc Hoàng Y Groer, nguyeân Toång Giaùm Muïc Vienne, ngöôøi ñaõ töøng bò toá caùo coù nhöõng laïm duïng tình duïc luùc coøn laøm beà treân trong moät tu vieän. Ngoaøi ra, nhöõng cuoäc tranh luaän xung quanh "cuoäc ñoái thoaïi vì Nöôùc AÙo" cuõng laø nguyeân nhaân khieán cho nhieàu ngöôøi ruùt teân ra khoûi Giaùo Hoäi.


Vieäc caûi toå thueá maù taïi Ñöùc coù theå laøm cho caùc Giaùo Hoäi toån thaát moãi naêm 180 trieäu Ñöùc maõ

Vieäc caûi toå thueá maù taïi Ñöùc coù theå laøm cho caùc Giaùo Hoäi toån thaát moãi naêm 180 trieäu Ñöùc maõ.

Bonn [Apic 5/01/99] - Vieäc caûi toå thueá maù taïi Ñöùc seõ laø moät toån thaát naëng neà cho caùc Giaùo Hoäi.

Theo baø Barbara Hendricks, boä tröôûng boä taøi chaùnh, vieäc caûi toå thueá maù seõ laøm cho caùc Giaùo Hoäi maát ñi moãi naêm moät khoaûn tieàn laø 180 trieäu Ñöùc maõ. Boä tröôûng taøi chaùnh Ñöùc ñaõ cho daân bieåu Hartmut Koschyk, thuoäc Ñaûng Lieân Hieäp Xaõ Hoäi Kitoâ, bieát nhö treân hoâm thöù Ba 5/01/99.

Daân bieåu Koschyk traùch cöù chính phuû lieân bang vì ñaõ khoâng nghó ñeán chuyeän buø tröø cho caùc Giaùo Hoäi vì söï toån thaát naøy. OÂng noùi raèng chính phuû ñaõ khoâng chòu môû cuoäc ñoái thoaïi vôùi caùc Giaùo Hoäi veà vaán ñeà naøy. Theo oâng, haønh ñoäng nhö theá, chính phuû Lieân Bang choái boû traùch nhieäm cuûa mình ñoái vôùi voâ soá nhöõng dòch vuï xaõ hoäi vaø baùc aùi voán do caùc Giaùo Hoäi taïi Ñöùc ñaûm traùch töø tröôùc ñeán nay.


Trung Quoác baùc boû tin cuûa haõng thoâng taán Fides

Trung Quoác baùc boû tin cuûa haõng thoâng taán Fides.

(Reuters 5/01/99, Fides 4/01/99) - Trung Quoác (Baéc Kinh) - Thöù Ba 5/01/99, chính phuû Trung Quoác ñaõ ñaët nghi vaán veà söï chính xaùc cuûa baûn tin do haõng thoâng taán Fides loan ñi vaøo hoâm thöù Hai (4/01/99), noùi raèng Trung Quoác ñang duøng caû chieâu baøi myõ nhaân keá ñeå tra taán moät linh muïc thuoäc giaùo hoäi Coâng Giaùo thaàm laëng.

Trích daãn moät nguoàn tin töø Trung Quoác, haõng thoâng taán Fides cho bieát, cha Li Qinghua, 31 tuoåi, thuoäc giaùo hoäi Coâng Giaùo thaàm laëng ôû tænh Haø Baéc, ñaõ bò coâng an baét giöõ töø ngaøy 15/11/1998 naêm ngoaùi vaø hoï ñang duøng nhöõng hình thöùc tra taán theå lyù vaø caû taâm lyù ñeå buoäc cha thöøa nhaän laø cha coù lieân heä vôùi giaùo hoäi Coâng Giaùo thaàm laëng ñoàng thôøi buoäc cha phaûi gia nhaäp giaùo hoäi Coâng Giaùo aùi quoác thaân chính phuû. Haõng thoâng taán Fides xaùc nhaän laø trong nhöõng naêm gaàn ñaây, coâng an tænh Haø Baéc ñaõ thaønh laäp moät ñôn vò ñaëc bieät, coù nhieäm vuï söûa ñoåi tö töôûng cuûa caùc linh muïc Coâng Giaùo. Caùc nhaân vieân trong ñôn vò ñaëc bieät naøy laø nhöõng coâ gaùi maõi daâm ñöôïc ñöa vaøo phoøng giam caùc linh muïc ñeå doïn deïp, nhöng thöïc söï, coâng taùc cuûa hoï laø ñeå caùm doã caùc linh muïc. Moät maùy quay phim ñöôïc daáu kín ôû moät nôi ñeå thaâu laïi phaûn öùng cuûa caùc linh muïc, vaø phim naøy seõ ñöôïc duøng ñeå gaây aùp löïc buoäc caùc linh muïc öng thuaän gia nhaäp giaùo hoäi coâng khai thaân chính phuû.

Traû lôøi vôùi caùc kyù giaû vaøo thöù Ba 5/01/99, oâng Zhu Bangzao, phaùt ngoân vieân cuûa boä ngoaïi giao Trung Quoác ñaõ noùi nhö sau: "Toâi khoâng bieát nhöõng chi tieát veà tröôøng hôïp naøy vaø toâi khoâng bieát nguoàn cung caáp tin ñoù. Nhöng toâi coù theå noùi roõ laø nhöõng tin töùc ñoù chöa ñöôïc xaùc nhaän". Ngöôøi phaùt ngoân cuûa boä ngoaïi giao Trung Quoác goïi baûn tin cuûa haõng thoâng taán Fides laø "voâ traùch nhieäm" (irresponsible) vaø oâng cuõng baùc boû söï hieän höõu cuûa caùc giaùo hoäi thaàm laëng ôû Trung Quoác. OÂng noùi: "Caùi goïi laø giaùo hoäi thaàm laëng khoâng coù maët ôû Trunq Quoác". Trong khi ñoù, chính quyeàn taïi tænh Haø Baéc cuõng phuû nhaän baûn tin cuûa haõng thoâng taán Fides vaø noùi raèng tröôøng hôïp cuûa cha Li Qinghua chöa heà ñöôïc baùo caùo leân Ban An Ninh cuûa tænh Haø Baéc. Tuy nhieân moät vieân chöùc thuoäc ban toân giaùo ôû Haø Baéc noùi laø hoï seõ tìm hieåu veà vuï naøy.


North Sulawesi, maãu göông cuûa tinh thaàn hoøa hôïp lieân toân taïi Indonesia

North Sulawesi, maãu göông cuûa tinh thaàn hoøa hôïp lieân toân taïi Indonesia.

(UCAN IS1724.1009 5/01/99) - Indonesia (Manado) - Ñöùng tröôùc caùc vuï ñuïng ñoä giöõa ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo taïi Indonesia, tænh Baéc Sulawesi cam keát trôû thaønh maãu göông cuûa tinh thaàn hoøa hôïp lieân toân.

Tinh thaàn hoøa hôïp lieân toân naøy ñöôïc theå hieän qua caùc hoaït ñoäng toân giaùo vaø xaõ hoäi giöõa ngöôøi Kitoâ vaø ngöôøi Hoài trong leã Giaùng Sinh vaø trong thaùng chay tònh Ramadan cuûa Hoài Giaùo, ñoàng thôøi chuùng chöùng toû quyeát taâm cuûa caùc laõnh tuï toân giaùo taïi Baéc Sulawesi muoán ngaên ngöøa tình traïng baïo ñoäng giöõa hai nhoùm toân giaùo tôùi tænh Baéc Sulawesi. Giöõa luùc xaûy ra vuï taán coâng nhaø thôø Kitoâ vaø ñeàn thôø Hoài Giaùo, ngaøy 7/12/98, giaùo phaän Manado naèm trong tænh Baéc Sulawesi môû cuoäc ñoái thoaïi Kitoâ-Hoài Giaùo, qua ñoù caùc nhaø laõnh ñaïo cuûa hai beân cuøng chia seû quan ñieåm laø neân duy trì tình hoøa hôïp toân giaùo giöõa ngöôøi daân taïi ñaây. Trong khi ñoù, giôùi treû Kitoâ vaø Hoài Giaùo taïi ñòa phöông cuõng coäng taùc vaøo noã löïc noùi treân baèng caùch hoïp söùc ñeå lau chuøi caùc nhaø thôø vaø ñeàn thôø Hoài Giaùo, nhaân dòp leã Giaùng Sinh cuõng nhö thaùng chay tònh Ramadan. Tröôùc ngaøy leã Giaùng Sinh, giaùo daân taïi nhaø thôø chính toøa giaùo phaän Manado ñaõ phaân phaùt nhöõng goùi quaø cho caùc anh chò em ngheøo ngöôøi Hoài Giaùo, thuoäc hai laøng ngheøo naèm trong giaùo phaän. Cöû chæ naøy ñaõ gaây xuùc ñoäng nhieàu cho moät soá ngöôøi Hoài Giaùo vaø hoï baøy toû hy voïng raèng tình thaàn khoan nhöôïng toân giaùo cuûa ngöôøi daân trong giaùo phaän Manado seõ khoâng bò phaù hoaïi bôûi nhöõng ngöôøi voâ traùch nhieäm.

Daïo trung tuaàn thaùng 12/1998 vöøa qua, thoáng ñoác tænh Baéc Sulawesi cuõng nhö vò tö leänh quaân ñoäi cuûa vuøng naøy ñaõ caûnh caùo raèng caùc thaønh phaàn quaù khích ñang toan tính muoán bieán giaùo phaän Manado thaønh moät muïc tieâu tranh chaáp môùi giöõa ngöôøi Kitoâ vaø Hoài Giaùo.


Back to Radio Veritas Asia Home Page