Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 04 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


ÑTC tieáp caùc Giaùo Só cao caáp

ÑTC tieáp caùc Giaùo Só cao caáp.

Vatican - 04.01.99 - Saùng thöù Hai 4/01/99, ÑTC tieáp baåy vò Giaùo Só cao caáp:
- Ñöùc Hoàng Y William Wakefield Baum, Chaùnh Toøa AÙn Giaûi toái cao.
- Ñöùc Toång Giaùm Muïc Renato Martino, Quan Saùt Vieân thöôøng tröïc caïnh Lieân Hieäâp Quoác,
- Ñöùc Cha Jan Hirka, Giaùm Muïc giaùo phaän Presov cuûa caùc ngöôøi Coâng Giaùo thuoäc Leã Nghi Bizantin, Coäng Hoøa Slovak,
- Ñöùc Cha Riccardo Ruotolo, Giaùm Muïc phuï taù Giaùo Phaän Manfredonia-Vieste, Coäng Hoøa YÙ,
- Ñöùc Cha Kozef Zlatmansky, Toång Thö Kyù UÛy Ban Lieân Boä phuï traùch Giaùo Hoäi mieàn Ñoâng AÂu,
- Cha Peter-Hans Kolvenbach, Beà Treân Toång Quyeàn Doøng Teân,
- Ñöùc Hoàng Y Eduardo Martinez Somalo, Toång Tröôûng Boä Caùc Tu Hoäi ñôøi soáng taän hieán vaø caùc Hoäi veà ñôøi soáng Toâng Ñoà, cuøng vôùi Ñöùc Toång Giaùm Muïc Silvano Nesti, thö kyù vaø hai linh muïc Jesus Torres Llorente vaø Juan Joseù Dorronsoro Allo, phoù thö cuûa Boä naøy.


ÑTC göûi thö cho Cha Toång Giaùm Ñoác Ñaøi Phaùt Thanh Vatican, nhaân dòp kyû nieäm 60 naêm hoaït ñoäng cuûa chöông trình tieáng Ba Lan

ÑTC göûi thö cho Cha Toång Giaùm Ñoác Ñaøi Phaùt Thanh Vatican, nhaân dòp kyû nieäm 60 naêm hoaït ñoäng cuûa chöông trình tieáng Ba Lan.

Vatican - 04.01.99 - Trong böùc thö baèng tieáng Ba Lan do chính ÑTC kyù ngaøy 21.12.98 vaø ñöôïc göûi tôùi Cha Toång Giaùm Ñoác Ñaøi Phaùt Thanh Vatican hoâm 04.01.99, ÑTC baøy toû loøng bieát ôn cuûa ngaøi , nhaân dòp kyû nieäm 60 naêm hoaït ñoäng cuûa Chöông Trình tieáng noùi Ba Lan. Ngaøi vieát: "Trong nhöõng naêm ñau khoå cuûa chieán tranh vaø cuûa vieäc xaâm chieám, roài ñeán nhöõng naêm ñaøn aùp cuûa cheá ñoä coäng saûn, Ñaøi Phaùt Thanh Vatican, ñoái vôùi chuùng toâi, khoâng nhöõng ñaõ laø ñaøi phaùt thanh Coâng Giaùo duy nhaát, nhöng coøn laø moät trong soá ít caùc nguoàn tin ñaùng tin caäy veà ñôøi soáng Giaùo Hoäi vaø theá giôùi".

Trong khi ñeà cao söï kieän naày laø khoâng nhöõng ñaøi ñöôïc ñoùn nghe taïi Ba Lan maø thoâi, nhöng coøn taïi caùc nôi coù nguôøi ñoàng höông BaLan soáng raûi raéc treân caû theá giôùi, ÑTC nhaán maïnh theâm raèng Chöông Trình tieáng Ba Lan ñaõ goùp coâng vaøo vieäc cuûng coá caùc giaây lieân keát phaùt xuaát bôûi ñöùc tin nôi Chuùa Kitoâ, bôûi tình yeâu ñoái vôùi Giaùo Hoäi, bôûi tinh thaàn aùi quoác vaø nhöõng giaây lieân keát naøy giuùp cho caû vieäc chaáp nhaän vaø chòu ñöïng nhöõng ñau khoå raát naëng neà. ÑTC vieát nhö sau: "Nhieàu laàn chính toâi ñaõ ñöôïc Chöông Trình tieáng Ba Lan môøi leân tieáng treân Ñaøi Vatican, luùc coøn laøm Toång Giaùm Muïc Giaùo Phaän Cracovia. Vaø caùch rieâng, toâi ñaõ xöû duïng phöông tieän naày trong 20 naêm qua nhö Vò Keá Nghieäp Pheâroâ, ñeå nhôø ñoù, toâi gaàn guõi vôùi Ba Lan vaø Ba Lan gaàn guõi vôùi toâi. Nhôø vaøo söï taän tuïy vaø vieäc daán thaân cuûa caùc ngöôøi laøm vieäc, Ñaøi Phaùt Thanh coù theå thöïc hieän nhöõng nhieäm vuï rieâng cuûa mình: vieäc truyeàn ñi caùc tin töùc lieân heä ñeán thöøa taùc vuï muïc vuï cuûa Giaùm Muïc Roma vaø phoå bieán söù ñieäp cuûa ngaøi". ÑTC noùi tieáp: "Vieäc loan tin töùc baèng tieáng Ba Lan cuûa chuùng toâi, noùi veà nhöõng gì lieân heä ñeán ñôøi soáng Giaùo hoäi hoaøn caàu , nhöng nhaát laø caùc hoaït ñoäng veà huaán luyeäïn qua vieäc giaûng daïy giaùo lyù, laø ñieàu raát quan troïng".

Sau cuøng, ÑTC caûm ôn veà coâng vieäc phuïc vuï trong voøng 60 naêm qua, caûm ôn caùc ngöôøi phuï traùch chöông trình tieáng noùi Ba Lan cuûa Ñaøi Vatican, caùch rieâng caùc Cha Doøng Teân ñieàu khieån cô quan thoâng tin naøy.


Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Palermo leân aùn haønh ñoäng daõ man cuûa Mafia

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Palermo leân aùn haønh ñoäng daõ man cuûa Mafia.

Palermo- YÙ [Apic 4/1/99] - Ñöùc Hoàng Y Salvatore de Giorgi, Toång Giaùm Muïc Palermo,YÙ leân aùn söï man rôï cuûa toå chöùc Mafia vaø keâu goïi hoï haõy hoaùn caûi. Trong moät tuyeân ngoân ñöôïc coâng boá hoâm Chuùa Nhöït vöøa qua, moät ngaøy sau khi 5 thanh nieân bò moät nhoùm Mafia saùt haïi trong moät quaùn röôïu taïi Vittoria, thuoäc maïn nam ñaûo Sicilia, Ñöùc Hoàng Y De Giorgi ñöa ra lôøi keâu goïi nhö sau: "Anh em haõy töø boû caùc haønh ñoäng man rôï. Haõy ra khoûi con ñöôøng haàm cuûa söï cheát. Haõy trôû veà vôùi Tin Möøng cuûa söï soáng".

Trong söù ñieäp nhaén gôûi cho caùc thaønh vieân cuûa toå chöùc Mafia, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Palermo khaúng ñònh raèng neáu ngaøi coù ñöa ra lôøi keâu goïi treân ñaây laø vì lôïi ích cuûa hoï, cuûa gia ñình hoï vaø vì töông lai cuûa con caùi hoï.

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Palermo cuõng keâu goïi nguôøi daân Sicilia haõy ñeà cao caûnh giaùc tröôùc ñieàu maø ngaøi goïi laø "côn dòch ñang laøm cho toaøn vuøng phaûi xaáu hoå". Theo ngaøi, caàn phaûi ñoäng vieân caùc löông taâm vaø nhieàu söùc maïnh cuûa Söï Thieän moät caùch quyeát lieät, bôûi vì ñieàu thieän maïnh hôn ñieàu aùc.


Tranh caûi soâi noãi veà vieäc cho pheùp xöû duïng vieân thuoác phaù thai RU 486

Tranh caûi soâi noãi veà vieäc cho pheùp xöû duïng vieân thuoác phaù thai RU 486.

Bonn [Apic 4/01/99] - Vieäc cho pheùp xöû duïng vieân thuoác phaù thai RU 486 ñang tieáp tuïc gaây ra nhöõng tranh caûi soâi noãi taïi taïi Ñöùc. Ñöùc Hoàng Y Joachim Meisner, Toång Giaùm Muïc Koln ñaõ traùch cöù taân thuû töôùng Gerhard Schroder vaø caùch rieâng baø Christine Bergmann, boä tröôûng ñaëc traùch gia ñình. Ngaøi goïi baø laø nguôøi quaûng baù nhöõng khí cuï gieát nguôøi.

Trong moät baøi vieát ñaêng treân baùo "kolner Express", Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Koln ñaõ maïnh meõ leân aùn baø Christine Bergman vì tuyeân boá raèng vieân thuoác phaù thai laø "moät phöông thuoác höõu ích veà phöông dieän y khoa". Theo Ñöùc Hoàng Y Meisner, ñaây laø moät lôøi tuyeân boá voâ traùch nhieäm bôûi vì vieân thuoác naøy môû ngoõ cho caùc caù nhaân töï yù saùt haïi caùc thai nhi coøn trong loøng meï.

Ñöùc Hoàng Y Toång Giaùm Muïc Koln so saùnh vieäc cho pheùp xöû duïng vieân thuoác phaù thai RU486 vôùi chuû tröông ñoäc aùc cuûa Ñöùc Quoác Xaõ. Ngaøi noùi raèng ñaây quaû laø moät thaûm kòch khoâng theå taû xieát, bôûi vì vaøo cuoái theá kyû naøy, moät laàn nöõa coâng nghieäp hoùa chaát ñang chuaån bò moät khí cuï gieát ngöôøi daønh cho moät haïng nguôøi bò luaät phaùp chæ ñònh.

Cuøng vôùi Ñöùc Hoàng Y Meisner, trong thaùnh leã ñaàu naêm 1999 vöøa qua, nhieàu Giaùm Muïc Ñöùc cuõng ñaõ leân aùn vieäc cho pheùp xöû duïng vieân thuoác phaù thai naøy. Caùc ngaøi cuõng nhaéc laïi nhöõng giaù trò cuûa hoân nhaân vaø gia ñình voán ñang bò ñe doïa vì vieäc chính phuû thöøa nhaän söï keát hôïp cuûa nhöõng nguôøi cuøng phaùi.


Chính phuû AÁn Ñoä cam keát baûo veä ngöôøi Kitoâ

Chính phuû AÁn Ñoä cam keát baûo veä ngöôøi Kitoâ.

(Reuters 4/01/99) - AÁn Ñoä (Bangalore) - Thöù Hai 4/01/99, oâng Lal Krishna Advani, boä tröôûng noäi vuï AÁn Ñoä, höùa ñaûm baûo an ninh cho ngöôøi Kitoâ, hieän ñang laø muïc tieâu cuûa nhöõng vuï taán coâng töø caùc nhoùm AÁn Giaùo taïi bang Gujarat baét ñaàu töø Leã Giaùng Sinh.

Leân tieáng vôùi caùc kyù giaû trong cuoäc hoïp baùo taïi Bangalore, nôi dieãn ra cuoäc hoïp cuûa ñaûng Nhaân Daân AÁn Ñoä, laø ñaûng AÁn Giaùo ñöông caàm quyeàn ôû AÁn Ñoä, oâng Advani ñaõ noùi nhö sau: "Toâi coi ñaây laø moät nhieäm vuï cuûa chính phuû lieân bang cuõng nhö cuûa rieâng chính quyeàn taïi bang Gujarat, ñoù laø laøm theá naøo ñeå ñaûm baûo raèng moãi moät thaønh phaàn cuûa xaõ hoäi, trong ñoù coù caû ngöôøi Kitoâ, ñöôïc caûm thaáy an toaøn vaø tin töôûng laø döôùi chính phuû naøy, seõ khoâng coù söï baát coâng ñoái vôùi hoï".

Baét ñaàu töø leã Giaùng Sinh (25/12/98), nhieàu nhaø thôø, tröôøng hoïc, nôi caàu nguyeän vaø beänh vieän cuûa ngöôøi Kitoâ Giaùo trong bang Gujarat, ñaëc bieät laø taïi quaän Dang ñang phaûi gaùnh chòu nhöõng vuï taán coâng baïo ñoäng do caùc thaønh phaàn AÁn Giaùo cöïc ñoan chuû möu. Quaän Dang coù khoaûng 144 ngaøn daân vaø 15% trong soá naøy laø ngöôøi Kitoâ giaùo, soá coøn laïi haàu heát theo AÁn Giaùo. Boä noäi vuï AÁn Ñoä ñaõ göûi moät uûy ban tôùi nôi ñeå ñieàu tra vaø uûy ban naøy xaùc nhaän coù toång coäng 28 vuï taán coâng vaøo caùc taøi saûn cuûa ngöôøi Kitoâ. Moät vò linh muïc Coâng Giaùo taïi quaän Dang, cha Cedric Prakash noùi raèng nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo cöïc ñoan ñang xöû duïng caùc chieán thuaät khuûng boá nhaém vaøo ngöôøi Kitoâ. Tin môùi nhaát cho bieát coù moät nhaø thôø Tin Laønh ñaõ bò ngöôøi AÁn Giaùo ñoát vaøo hoâm Chuùa Nhaät (3/01/99). Cuõng hoâm Chuùa Nhaät, thuû töôùng Atal Vajpayee cho bieát chính quyeàn vaãn kieåm soaùt ñöôïc tình hình taïi quaän Dang vaø oâng döï tính seõ tôùi ñaây ñeå quan saùt tình hình.


Giaùm Muïc Jaffna keâu goïi löïc löôïng Hoå Tamil ñoái thoaïi vôùi chính phuû

Giaùm Muïc Jaffna keâu goïi löïc löôïng Hoå Tamil ñoái thoaïi vôùi chính phuû.

(UCAN SR1723.1009 4/01/99) - Sri Lanka (Jaffna) - Löïc löôïng Hoå Tamil tranh ñaáu cho quyeàn töï trò neân môû cuoäc ñoái thoaïi vôùi chính phuû Sri Lanka ñeå chaám döùt cuoäc chieán ñaãm maùu giöõa hai saéc toäc ngöôøi Tamil vaø Sinhala.

Treân ñaây laø lôøi keâu goïi cuûa Ñöùc Cha Thomas Savundaranayagam, Giaùm Muïc Jaffna, trong söù ñieäp naêm môùi, ñöôïc ñaêng treân nhaät baùo Udayam baèng tieáng Tamil. Qua söù ñieäp Ñöùc Cha Thomas thaúng thaén keâu goïi löïc löôïng Hoå Tamil neân nghó tôùi nhöõng khoå ñau maø cuoäc chieán ñaáu tranh cho chính nghóa cuûa ngöôøi Tamil ñang mang laïi treân ngöôøi daân Sri Lanka, bôûi vì vieäc ñoøi quyeàn töï trò cuõng caàn phaûi xeùt tôùi khía caïnh nhaân baûn. Löïc löôïng Hoå Tamil neân töø boû quan ñieåm cho raèng chieán tranh laø con ñöôøng duy nhaát ñeå ñaït tôùi muïc tieâu ñaáu tranh cho quyeàn töï trò cuûa ngöôøi Tamil ôû mieàn Nam vaø mieàn Baéc Sri Lanka. Cuõng trong söù ñieäp, vò Giaùm Muïc Jaffna yeâu caàu chính phuû Sri Lanka can ñaûm ñi böôùc tröôùc tieán tôùi vieäc mang laïi hoøa bình vónh vieãn cho ñaát nöôùc.

Cuoäc chieán giöõa löïc löôïng phieán quaân Hoå Tamil vaø chính phuû do ngöôøi Sinhala kieåm soaùt keùo daøi töø 15 naêm qua, ñaõ khieán cho hôn 30 ngaøn ngöôøi bò thieät maïng vaø 1 trieäu ngöôøi khaùc phaûi rôøi boû queâ quaùn ñi laùnh naïn.


Taân söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Rumani

Taân söù thaàn Toøa Thaùnh taïi Rumani.

(EWTN 4/01/98) - Vatican - Môùi ñaây, trong buoåi tieáp kieán taân söù thaàn Toøa Thaùnh ñeán trình thö uûy nhieäm, toång thoáng Rumani, oâng Emil Constantinescu ñaõ laäp laïi lôøi môøi ÑTC Gioan Phaoloâ II ñeán vieáng thaêm nöôùc naøy.

Chöông trình cho chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Rumani, moät quoác gia cöïu coäng saûn vôùi ña soá daân theo Chính Thoáng Giaùo, tuøy thuoäc vaøo vieäc caûi tieán quan heä giöõa giaùo hoäi Coâng Gaùo vaø Cính Toáng Rumani. Vaø ñaây laø coâng taùc khaâm söù thaønh Toøa Thaùnh Jean-Claude Perisset muoán daønh öu tieân. Ngay sau khi ñaët chaân tôùi Rumani, Ñöùc Toång Giaùm Muïc Perisset ñaõ hoäi kieán vôùi Ñöùc Thöôïng Phuï Teoctist, giaùo chuû Chính Thoáng Rumani, nhaém möu tìm moät quan heä ngoaïi giao chaët cheõ hôn giöõa Toøa Thaùnh vôùi giaùo hoäi Chính Thoáng.

Moät uûy ban hoãn hôïp Coâng Giaùo vaø Chính Thoáng Rumani ñang noã löïc giaûi quyeát quyeàn sôû höõu caùc taøi saûn cuûa giaùo hoäi Coâng Giaùo ñaõ bò chính quyeàn coäng saûn tröôùc ñaây tòch thu vaø giao cho giaùo hoäi Chính Thoáng xöû duïng.


Back to Radio Veritas Asia Home Page