Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 03 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi hoøa bình cho Kosovo, Congo, Angola vaø Sierra Leone

Ñöùc Thaùnh Cha keâu goïi hoøa bình cho Kosovo, Congo, Angola vaø Sierra Leone.

Roma [Apic 3/01/99] - Moät laàn nöõa, Ñöùc Thaùnh Cha Gioan Phaoloâ II keâu goïi Hoøa Bình cho Kosovo, Angola, Congo vaø Sierra Leone.

Trong buoåi ñoïc kinh Truyeàn Tin Tröa Chuùa Nhöït [3/01/99], Ñöùc Thaùnh Cha tha thieát keâu goïi nhö sau: "Toâi xin ñöôïc ngoû lôøi vôùi caùc nhaø höõu traùch chính trò vaø quaân söï. Toâi xin hoï haõy tìm heát moïi saùng kieán khaû dæ coå voõ cho moät neàn hoøa bình chính ñaùng vaø laâu beàn".

Ngaøi nhaéc laïi cuoäc chieán töông taøn vöøa taùi phaùt laïi taïi Angola. Ngaøi keâu goïi moïi ngöôøi haõy quan taâm ñeán bao nhieâu nguôøi ñang phaûi chòu nhöõng haäu quaû cuûa nhöõng cuoäc giao chieán keùo daøi töø bao laâu nay taïi Coïng Hoøa daân chuû Congo vaø Sierra Leone. Ñöùc Thaùnh Cha cuõng khoâng queân thaûm kòch cuûa Kosovo, nôi caùc cuoäc giao tranh môùi laïi dieãn ra ngay trong Ñeâm Giaùng Sinh.

OÂn laïi söù ñieäp Hoøa Bình maø Ngaøi ñaõ gôûi cho toaøn theá giôùi nhaân ngaøy ñaàu naêm, Ñöùc Thaùnh Cha nhaéc laïi söï khaån thieát phaûi tìm laïi yù thöùc veà phaåm giaù cuûa moãi moät con ngöôøi, voán ñöôïc taïo thaønh theo vaø gioáng hình aûnh cuûa Thieân Chuùa.


Ñaïi dieän caùc toân giaùo taïi Kenya ñöôïc môøi tham gia vieäc soaïn thaûo Hieán Phaùp môùi

Ñaïi dieän caùc toân giaùo taïi Kenya ñöôïc môøi tham gia vieäc soaïn thaûo Hieán Phaùp môùi.

Nairobi- Kenya [Apic 3/01/99] - Ñaïi dieän cuûa ba toân giaùo lôùn taïi Kenya ñöôïc môøi tham gia vaøo vieäc soaïn thaûo Hieán Phaùp môùi seõ coù hieäu löïc vaøo naêm 2001.

Toång Thoáng Daniel Arap Moi ñaõ cho thieát laäp moät UÛy Ban quoác gia ñaëc traùch vieäc soaïn thaûo Hieán Phaùp môùi. Theo nghò quyeát cuûa toång thoáng, caùc Giaùo Hoäi Coâng Giaùo, Tin Laønh vaø coäng ñoàng Hoài Giaùo seõ cöû moät ñaïi dieän vaøo uûy ban soaïn thaûo hieán phaùp. Ba vò ñaïi dieän cuûa ba toân giaùo naøy seõ ñöa ra quan ñieåm cuûa moãi coäng ñoàng trong vieäc soaïn thaûo Hieán Phaùp.

Ngoaøi ñaïi dieän cuûa caùc toân giaùo, UÛy Ban goàm coù 13 ñaïi bieåu cuûa caùc ñaûng phaùi chính trò, 5 ñaïi bieåu cuûa caùc toå chöùc phuï nöõ, cuõng nhö 4 ñaïi dieän cuûa xaõ hoäi daân söï. Coâng vieäc soaïn thaûo seõ ñöôïc ñieàu phoái bôûi moät thaåm phaùn, moät luaät sö vaø moät giaùo sö daïi hoïc ñaõ töøng giaûng daïy taïi moät tröôøng luaät khoa trong nöôùc ít nhöùt laø 15 naêm.


Ñoái thoaïi giöõa ba toân giaùo taïi Thaùnh Ñòa

Ñoái thoaïi giöõa ba toân giaùo taïi Thaùnh Ñòa.

Gierusalem [Apic 3/01/99] - Ñöùc Cha Kamal Hanna Bathish, toång ñaïi dieän Thöôïng Phuï Coâng Giaùo Latin Gierusalem, ñeà nghò môû moät cuoäc ñoái thoaïi giöõa ba toân giaùo lôùn taïi Thaùnh Ñòa.

Theo Baùo "Quan Saùt Vieân Roma", vò giaùm muïc phuï taù Thöôïng Phuï Coâng Giaùo Gierusalem noùi raèng cuoäc ñoái thoaïi khoâng chæ qui tuï caùc baäc thöùc giaû cuûa Kitoâ Giaùo, Hoài Giaùo vaø Do Thaùi Giaùo, maø coøn dieãn ra giöõa caùc tín höõu cuûa ba toân giaùo. Ñöùc Cha Kamal Hanna Bathish cuõng ñeà nghò thieát laäp moät UÛy Ban nhöõng nhaø laõnh ñaïo tinh thaàn cuûa ba toân giaùo ñeå môû moät chieán dòch quoác teá nhaèm "coå voõ nhöõng giaù trò nhaân baûn vaø toân giaùo chung" cuûa ba toân giaùo. Trung taâm cuûa chieán dòch naøy phaûi laø Gierusalem, voán laø "ñoâ thò cuûa Hoøa Bình vaø cuûa vieäc thôø phöôïng moät Thieân Chuùa ñoäc nhöùt trong tinh thaàn vaø chaân lyù".

Veà phaàn mình, trong laù thö muïc vuï coâng boá hoài muøa thu naêm vöøa qua (1998), Ñöùc cha Michel Sabbah, thöôïng phuï giaùo chuû Coâng Giaùo Gierusalem, cuõng ñaõ nhaán maïnh raèng, neáu caùc vò laõnh ñaïo cuûa ba toân giaùo ñaït ñöôïc moät caùi nhìn chung veà coâng lyù vaø hoøa bình, ñieàu ñoù seõ taïo ñöôïc moät aûnh höôûng tích cöïc treân tieán trình hoøa bình taïi Trung Ñoâng.


Tin lieân quan tôùi tình hình baïo ñoäng choáng ngöôøi Kitoâ taïi bang Gujarat, AÁn Ñoä

Tin lieân quan tôùi tình hình baïo ñoäng choáng ngöôøi Kitoâ taïi bang Gujarat, AÁn Ñoä.

(AFP 3/01/99) - AÁn Ñoä (New Delhi) - Chuùa Nhaät 3/01/99, Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi, moät toå chöùc AÁn Giaùo cöùng raén taïi AÁn Ñoä, coù chuû tröông baøi Kitoâ Giaùo vaø Hoài Giaùo, ñaõ leân tieáng caùo buoäc raèng Cô Quan Tình Baùo Trung Öông cuûa Hoa Kyø, goïi taét laø CIA, ñang trôï giuùp taøi chaùnh cho caùc nhaø truyeàn giaùo hoaït ñoäng ôû AÁn Ñoä.

Moät nhaät baùo xuaát baûn taïi thuû ñoâ New Delhi ñaõ trích thuaät lôøi cuûa oâng Acharya Kishore, phoù chuû tòch Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi, raèng CIA cung caáp 12 trieäu Myõ Kim cho caùc nhaø truyeàn giaùo ñeå duøng vaøo coâng taùc truyeàn ñaïo ôû AÁn Ñoä. Theo oâng Kishore, vôùi soá tieàn naøy, caùc nhaø truyeàn giaùo ñang chieâu duï caùc tín ñoà AÁn Giaùo khoâng coù coâng aên vieäc laøm theo ñaïo. Hoäi Ñoàng AÁn Giaùo Theá Giôùi ñang môû chieán dòch ñoøi truïc xuaát caùc nhaø truyeàn giaùo ra khoûi AÁn Ñoä, nhaát laø taïi bang Gujarat, nôi ñang xaûy ra nhöõng vuï taán coâng ngöôøi Kitoâ Giaùo baét ñaàu töø leã Giaùng Sinh. OÂng Kishore cuõng baùc boû nhöõng caùo buoäc raèng nhöõng vuï taán coâng naøy laø do phe AÁn Giaùo chuû möu. Ngöôïc laïi oâng cho raèng nhöõng vuï baïo ñoäng naøy laø moät aâm möu cuûa caùc nöôùc theo Kitoâ giaùo, cuï theå laø CIA, ñeå choáng laïi AÁn Ñoä laø quoác gia coù ña soá theo AÁn Giaùo.

Chieán dòch baøi Kitoâ giaùo ôû AÁn Ñoä ñang gaây boái roái cho chính phuû AÁn Ñoä, hieän do ñaûng Nhaân Daân theo AÁn Giaùo kieåm soaùt döôùi quyeàn laõnh ñaïo cuûa thuû töôùng Atal Vajpayee. Maëc duø ñaõ coù nhieàu lôøi ñaûm baûo do chính phuû ñöa ra nhöng caùc vuï baïo ñoäng choáng ngöôøi Kitoâ vaãn tieáp dieãn. Söï kieän naøy khieán cho caùc nhaø pheâ bình buoäc phaûi ghi nhaän laø chính phuû ñöông nhaém maét laøm ngô, ñeå maëc cho caùc tay AÁn Giaùo cöïc ñoan, khuûng boá coäng ñoaøn Kitoâ Giaùo. Bang Gujarat laø queâ quaùn cuûa ñaïi laõnh tuï Mahatma Gandhi cuûa AÁn Ñoä vaø hieän ñang do ñaûng Nhaân Daân cuûa AÁn Giaùo naém quyeàn. Ñöùc Cha Alan De Lastic, Toång Giaùm Muïc AÁn Ñoä, ñaõ tuyeân boá nhö sau: "Toâi khoâng nghó laø nhöõng keû baïo ñoäng coù theå tieáp tuïc haønh vi cuûa hoï, neáu khoâng coù söï chaáp thuaän cuûa giôùi laõnh ñaïo chính quyeàn. Caùc vuï taán coâng coù heä thoáng vaø chöông trình choáng laïi moät coäng ñoaøn nhö hieän giôø chöa heà xaûy ra taïi AÁn Ñoä. Ñieàu naøy ñang laøm hö haïi tinh thaàn daân chuû cuûa hieán phaùp AÁn Ñoä. Coù quan ñieåm yù thöùc heä khoâng phaûi laø ñieàu xaáu, nhöng cuõng ñöøng neân keø coå aùp ñaët yù thöùc heä ñoù leân ngöôøi khaùc, nhö nhöõng ngöôøi AÁn Giaùo cöïc ñoan ñang laøm.


Back to Radio Veritas Asia Home Page