Tin Töùc vaø Thôøi Söï
ngaøy 02 thaùng 01/1999

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines


Hoäi Nghò Hoàng Y veà vieäc phong hieån Thaùnh cho caùc Vò Chaân Phöôùc

Hoäi Nghò Hoàng Y veà vieäc phong hieån Thaùnh cho caùc Vò Chaân Phöôùc.

Vatican - 02.01.99 - Vaên Phoøng Leã Nghi Phuïng Vuï cuûa Phuû Giaùo Hoaøng loan baùo: Thöù Baåy 09.01.99 tôùi ñaây, luùc 11:30, trong Phoøng Hoäi Nghò Hoàng Y, sau giôø kinh Phuïng Vuï tröa , ÑTC chuû toïa phieân hoïp coâng coäng, ñeå boû phieáu veà vuï Phong Hieån Thaùnh cho caùc Chaân Phöôùc sau ñaây:

- Marcellino Benedetto Giuseppe Champagnat, linh muïc thuoäc Hoäi Ñöùc Maria, saùng laäp Tu Hoäi caùc Tieåu Ñeäï cuûa Ñöùc Maria (thöôøng ñöôïcgoïi laø Sö Huynh Maristes chuyeân veà Giaùo Duïc qua caùc hoïc ñöôøng).

- Giovanni Calabria, linh muïc, saùng laäp hai Doøng Caùc Ñaày Tôø ngheøo (ngaønh nam) vaø caùc Ñaày Tôù ngheøo (ngaønh Nöõ) cuûa Chuùa Quan Phoøng,

- Agostina Livia Pietrantoni, Ñoàng Trinh, thuoäc Tu Hoäi Caùc Nöõ Tu Baùc AÙi.


ÑTC tieáp caùc vò Giaùo Só quan troïng

ÑTC tieáp caùc vò Giaùo Só quan troïng.

Vatican - 02.01.99 - Saùng thöù Baåy, muøng 2 thaùng Gieâng 1999, ÑTC khai maïc caùc hoaït ñoäng trong naêm 1999 baèng vieäc tieáp hai vò giaùo só quan troïng:

Ñöùc Hoàng Y Lucas Moreira Neves, Toång Tröôûng Boä Giaùm Muïc, moät trong caùc Boä quan troïng nhaát cuûa Giaùo Trieàu Roma. Boä naøy coù nhieäm vuï löïa choïn caùc öùng cöû vieân giaùm muïc, roài ñeä trình leân ÑTC, ñeå ngaøi cöùu xeùt vaø boå nhieäm.

Sau ñoù , ÑTC tieáp Ñöùc Toång Giaùm Muïc Marcello Zago, Toång Thö Kyù Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc. Cô quan naøy cuõng raát quan troïng, coù traùch nhieäm khoâng nhöõng veà vieäc truyeàn baù ñöùc tin vaø rao giaûng Tin Möøng cho caùc daân toäc chöa bieát Thieân Chuùa, nhöng cuõng coù nhieäm vuï löïa choïn caùc öùùng cöû vieân giaùm muïc cho caùc giaùo phaän thuoäc caùc xöù truyeàn giaùo. Boä Phuùc AÂm hoùa caùc daân toäc, hay coøn ñöôïc goïi laø Boä Truyeàn Giaùo, phuï traùch gaàn moät ngaøn giaùo phaän, töùc moät phaàn ba caùc giaùo phaän cuûa Giaùo Hoäi Coâng Giaùo treân theá giôùi.


Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba ñöôïc Nhaät Baùo "Gramma" cuûa Ñaûng coäng saûn coi laø bieán coá lòch söû

Chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Cuba ñöôïc Nhaät Baùo "Gramma" cuûa Ñaûng coäng saûn coi laø bieán coá lòch söû.

(Avvenire 02.01.99 ) - La Havana - 02.01.99 - Ngaøy Ñaàu Naêm Döông Lòch 1999, daân Cuba kyû nieäm 40 caùch maïng vaø cuõng laø ngaøy Quoác Khaùnh Cuba. Nhaät Baùo "Gramma", cô quan chính thöùc cuûa Ñaûng coäng saûn Cuba, ñaõ ghi chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC Gioan Phaoloâ II hoài cuoái thaùng Gieâng naêm 1998 vaøo soå caùc bieán coá quan troïng nhaát trong 40 naêm Caùch Maïng Fidel Castro. Ñaây laø laàn thöù nhaát moät bieán coá coù tính caùch toân giaùo, ñöôïc moät tôø baùo cuûa Ñaûng coäng saûn Cuba chuù yù nhö vaäy.

Ngaøy 23 thaùng 12/1998 vöøa qua, trong thö göûi leân Chuû Tòch Fidel Castro ñeå caûm ôn veà vieäc laáy laïi Leã Giaùng Sinh nhö leã nghæ cuûa toaøn daân Cuba, khoâng phaân bieät ngöôøi coù tín ngöôõng hay voâ thaàn , ÑTC cuõng ñaõ chuùc möøng Chuû Tòch vaø Daân Cuba nhaân dòp Quoác Khaùnh, kyû nieäm 40 naêm caùch maïng.


16 ngaøn ngöôøi töï nguyeän chuaån bò chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Saint-Louis

16 ngaøn ngöôøi töï nguyeän chuaån bò chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Saint-Louis.

(Avvenire 02.01.99 ) - Saint Louis - 02.01.99 - Hôn 16 ngaøn ngöôøi nam, nöõ thuoäc moïi löùa tuoåi, ñang töï nguyeän goùp coâng vaøo vieäc chuaån bò chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Saint Louis (thuoäc Bang Missouri, Hoa Kyø) töø ngaøy 26 ñeán 27 thaùng Gieâng 1999, sau khi ñaõ vieáng thaêm Mexico. Cho tôùi luùc naøy chöa bieát roõ con soá ngöôøi tham döï hai bieán coá naøy. Nhöng Vieân chöùc phoái hôïp veà an ninh, oâng John Britt thuoäc Maät Vuï, quaû quyeát: con soá tham döï seõ raát ñoâng, vì Saint Louis ñöôïc tieáp vaän vôùi caùc mieàn khaùc trong caû nöôùc baèng moät heä thoáng xa loä lôùn lao.


Caùc Giaùm Muïc Australia vôùi vaán ñeà nhaân quyeàn

Caùc Giaùm Muïc Australia vôùi vaán ñeà nhaân quyeàn.

(Avvenire 02.01.99) - Sydney - 02.01.99 - "AÙn töû hình laø moät haønh ñoäng khoâng theå bieän minh ñöôïc - khoâng ñöôïc ñoái xöû taøn nhaãn ñoái vôùi caùc loaøi vaät - khoâng ñöôïc phaù huûy röøng ruù - gaùnh naëng veà caùc moùn nôï ngoaïi quoác laø baát coâng - töï do khoâng coù nghóa laø coù quyeàn laøm baát cöù ñieàu gì mình muoán". Vôùi nhöõng ñeà taøi naøy, caùc giaùm muïc Australia leân tieáng beânh vöïc caùc quyeàn con ngöôøi trong moät thö luaân löu göûi cho caùc Coäng Ñoàng Coâng giaùo, vôùi töïa ñeà laø "Moät vieân ñaù goùc töôøng cho gia ñình nhaân loaïi". Thö chung naøy ñöôïc phoå bieán nhaân dòp kyû nieäm 50 naêm Baûn Tuyeân Ngoân Nhaân Quyeàn cuûa Lieân Hieäp Quoác. Cuõng trong vaên kieän naøy, caùc Giaùm Muïc Australia nhaéc laïi vieäc beânh vöïc ngöôøi daân thoå cö vaø keâu goïi caùc ngöôøi ñoàng höông haõy "daán thaân gia taêng vieäc beânh vöïc caùc quyeàn con ngöôøi vaø coå voõ coâng bình xaõ hoäi".

Thö chung cuûa caùc Giaùm Muïc Australia cuõng laø moät trong caùc thaønh quaû cuûa Khoùa hoïp Thöôïng Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc vöøa qua veà Chaâu Ñaïi Döông. Trong nhieàu laàn phaùt bieåu yù kieán, caùc Giaùm Muïc Australia vaø New Zealand ñaõ leân tieáng beânh vöïc ngöôøi daân thoå cö vaø ñoàng thôøi xin tha thöù veà nhöõng thieáu soùt trong quaù khöù.


Back to Radio Veritas Asia Home Page