Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

 

Khẩu Hiệu : "Này Là Mình Thầy"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

02/03/1945

Sinh

Thức Hóa, Bùi Chu

27/03/1971

Thụ Phong Linh Mục

Giáo Phận Sàigòn

28/02/2013

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

05/04/2013

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục phụ tá Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

04/06/2015

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

07/05/2016

Kế Nhiệm

Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Xuân Lộc, Việt Nam

 

Thánh Lễ Khởi Ðầu Sứ Vụ của Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo tân Giám Mục Giáo Phận Xuân Lộc

Thánh Lễ khởi đầu sứ vụ Giám Mục Xuân Lộc của Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Giáo phận Xuân Lộc thông báo Ðức Tân Giám mục Chính Tòa Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo

Ðức Cha Ðinh Ðức Ðạo tân Giám Mục chính tòa Xuân Lộc

Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo Tân Giám mục chính toà giáo phận Xuân Lộc

Thông báo về việc Ðức Thánh Cha bổ Nhiệm Giám mục Phó Giáo phận Xuân Lộc

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức Cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo làm Giám Mục Phó giáo phận Xuân Lộc

Thánh Lễ tấn phong Ðức cha Giuse Ðinh Ðức Ðạo tân giám mục phụ tá Xuân Lộc

Thánh lễ tấn phong Ðức Tân Giám Mục Giuse Ðinh Ðức Ðạo tại Xuân Lộc

Thông báo về Lễ tấn phong Giám mục Phụ tá Xuân Lộc

ÐTC chỉ định Ðức Ông Giuse Ðinh Ðức Ðạo làm Giám Mục Phụ Tá GP Xuân Lộc

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page