Ðức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm, P.S.S.

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Thanh Hóa

 

Khẩu Hiệu : "Chân Lý Trong Bác Ái"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

13/08/1929

Sinh

Tại Tùng Chánh

29/06/1957

Thụ phong Linh Mục

Tu Hội Xuân Bích (Society of Priests of St. Sulpice)

30/01/1975

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ðà Lạt, Việt Nam

17/03/1975

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ðà Lạt, Việt Nam

23/03/1994

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thanh Hóa, Việt Nam

09/06/2003

Qua đời

Nguyên Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Thanh Hóa, Việt Nam

 

Giáo Phận Thanh Hóa cử hành Lễ Giỗ 15 năm Ðức cố Giám mục Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm

Cáo Phó của Tòa Giám Mục Thanh Hóa

Tin buồn Ðức Cha Bartôlômêô Nguyễn Sơn Lâm qua đời ngày 9/06/2003

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page