Ðức Cha Giuse Trần Xuân Tiếu

Nguyên Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Long Xuyên

 

Khẩu Hiệu : "Ðể Tất Cả Nên Một"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

20/08/1945

Sinh

Tại Phú Ốc Nam Ðịnh

10/08/1974

Thụ phong Linh Mục

Giáo phận

3/06/1999

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Phó Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam

29/06/1999

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Phó Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam

02/10/2003

Kế Nhiệm

Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam

23/02/2019

Hưu dưỡng

Nguyên Giám Mục Chính Tòa Giáo Phận Long Xuyên, Việt Nam

 

ÐTC chấp thuận cho Ðức cha Giuse Trần Xuân Tiếu từ nhiệm và Ðức cha Giuse Trần Văn Toản kế nhiệm

Tường thuật Thánh Lễ phong chức Giám Mục của Ðức Cha Trần Xuân Tiếu

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page