Ðức Cha Antôn Vũ Huy Chương

Nguyên Giám Mục Giáo Phận Ðà Lạt

 

Khẩu Hiệu : "Xin Vâng"

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

Ngày

Sự kiện

Chức vụ

14/09/1944

Sinh

Bến Thôn, Hà Tây, Việt Nam

18/12/1971

Thụ phong Linh Mục

Linh Mục Giáo phận Cần Thơ, Việt Nam

05/08/2003

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

01/10/2003

Thụ phong Giám Mục

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Hưng Hóa, Việt Nam

01/03/2011

Ðược bổ nhiệm

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ðà Lạt, Việt Nam

14/09/2019

Hưu dưỡng

Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Ðà Lạt, Việt Nam

 

Ðức Thánh Cha chấp thuận đơn từ nhiệm của Ðức Cha Antôn Vũ Huy Chương

ÐTC bổ nhiệm Ðức Cha Vũ Huy Chương tân Giám Mục Ðà Lạt

ÐTC bổ nhiệm LM Antôn Vũ Huy Chương làm Giám Mục GP Hưng Hóa

 

Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page