Kinh Thánh Cựu Ước

Malaki

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | |


- Chương 03 -

 

1 Này Ta sai thần sứ của Ta, kẻ sẽ vén đường bạt lối trước nhan Ta. Và thình lình sẽ đến nơi Ðền thờ của Người, vị Chúa tể mà các ngươi đòi hỏi. Và thần sứ giao ước mà các ngươi ước nguyện, này vị ấy đến - Yavê các cơ binh đã phán - 2 Nhưng ai chịu đựng nổi Ngày Người đến? Ai đứng vững được khi Người hiện ra? Vì Người như lửa của thợ luyện kim, như hôi dưỡng của người phiếu giặt. 3 Người sẽ ngự mà luyện kim, mà lọc bạc. Người sẽ thanh luyện con cái Lêvi và đãi lọc chúng như vàng như bạc. Và chúng sẽ là những kẻ tiến dâng lễ vật cho Yavê đúng theo lễ nghĩa. 4 Lễ vật của Yuđa và của Yêrusalem sẽ làm vui lòng Yavê như những ngày xưa kia, như những năm thuở trước. 5 Yavê lại gần các ngươi để xứ án, Ta sẽ là chứng nhân mau lẹ chống các phù thủy, chống kẻ ngoại tình, chống đứa thề gian, chống quân áp bức kẻ làm công, người góa bụa, kẻ mồ côi, chống những kẻ làm vạy vò lẽ ngay khách ngụ mà không kính sợ Ta - Yavê các cơ binh đã phán.

 

Về thuế phải nộp Ðền thờ

6 Không, Ta Yavê, Ta không hề thay đổi. Còn các ngươi, các ngươi vẫn là con cái Yacob, không thôi! 7 Từ những ngày cha ông các ngươi, các ngươi đã đi sai luật điều của Ta. Các ngươi đã không tuân giữ. Hãy trở lại với Ta, và Ta sẽ quay lại với các ngươi. - Yavê các cơ binh đã phán - Nhưng các ngươi nói: Chúng tôi trở lại làm sao? 8 Phải chăng người phàm gạt được Thiên Chúa? Thế mà các ngươi đã gạt Ta. Các ngươi nói: Chúng tôi đã gạt Người về điều gì? - Về thập phân và về phần thu liễm. 9 Án nguyền rủa đã giáng xuống trên các ngươi. Thế mà các ngươi vẫn gạt Ta, tất cả quốc gia (các ngươi). 10 Thập phân, hãy đem lại cả vào nhà kho. Nơi Nhà của Ta, hãy làm sao cho có lương thực. Hãy làm thế mà thách thức Ta - Yavê các cơ binh đã phán - Xem Ta có mở cổng trời cho không? Hay trên các ngươi, Ta có trút chúc lành xuống không, cho đến mức không còn phải thiếu. 11 Vì các ngươi, Ta sẽ quát rầy con bọ háu ăn, không để nó phá hại trái trăng ngoài ruộng, không để cho nho trong đồng khiếm quả. - Yavê các cơ binh đã phán - 12 Bấy giờ chư quốc hết thảy sẽ khen các ngươi có phúc vì các ngươi sẽ là lạc cảnh trên trần. Yavê các cơ binh đã phán -

 

Người lành rạng rỡ vinh quang vào Ngày của Yavê

13 Quá cứng cỏi, lời lẽ các ngươi trách Ta - Yavê phán - Thế mà các ngươi nói: Nào chúng tôi có nói gì với nhau chống lại Người đâu? - 14 Các ngươi đã nói: Làm tôi Thiên Chúa thật vô lối! Nào có lợi gì khi chúng ta giữ đạo Người dạy giữ? và để tang đi trước Nhan Yavê các cơ binh? 15 Bây giờ chúng ta cho ngạo mạn là sướng, ngay những kẻ làm ác cũng hằng kiên vững, dẫu chúng thách thức Thiên Chúa, chúng cũng thoát thân. 16 Nhưng người kính sợ Yavê nói thế. Và Yavê để ý, Người đã nghe. Trước nhan Người, sách Ký sự được biên chép về những kẻ kính sợ Yavê và niệm Danh Người. 17 Vào ngày Ta đang dọn - Yavê các cơ binh đã phán - Chúng sẽ là phần sở hữu của Ta. Và Ta sẽ thương xót chúng như một người thương xót đứa con trọn đạo làm tôi mình. 18 Bấy giờ các ngươi sẽ thấy khác biệt làm sao giữa người lành và kẻ dữ, giữa người làm tôi Thiên Chúa và kẻ không làm tôi Người. 19 Vì này sẽ đến Ngày phầng phầng cháy như một hỏa lò. Và tất cả phường kiêu mạn và mọi kẻ làm điều phi pháp sẽ là rơm rạ. Ngày đến sẽ thiêu đốt chúng - Yavê các cơ binh đã phán - mà không để lại cho chúng một rễ hay một cành. 20 Nhưng trên các ngươi, những kẻ kính sợ Danh Ta, sẽ lóe rạng mặt trời đức nghĩa trên cánh mang theo chữa lành. Và các ngươi sẽ ra và nhảy tưng bừng như những bê được nuôi thúc. 21 Các ngươi sẽ chà phường hung dữ; phải, chúng sẽ là tro bụi dưới bàn chân các ngươi, vào ngày Ta đang dọn - Yavê các cơ binh đã phán -

 

Phần phụ thêm

22 Hãy ghi nhớ lấy luật Môsê, tôi tớ của Ta - mà Ta đã truyền cho nó ở Khoreb - luật điều và phán quyết dạy cho tất cả Israel.

23 Này Ta sẽ sai đến cho các ngươi, tiên tri Êlya trước khi Ngày của Yavê đến, (ngày) lớn lao và đáng sợ. 24 Nó sẽ quay lòng cha ông về với con cháu, và lòng con cháu về với cha ông, kẻo Ta đến mà đánh phạt xứ bằng án hiến phù tru di.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page