Kinh Thánh Cựu Ước

Malaki

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | |


- Chương 02 -

 

1 Và bây giờ, trên các ngươi án lệnh này, hỡi các tư tế. 2 Nếu các ngươi không nghe, và nếu các ngươi không lưu tâm mà tôn vinh Danh Ta - Yavê các cơ binh đã phán - Ta sẽ phóng chúc dữ xuống trên các ngươi. Và Ta sẽ chúc dữ cho sự chúc lành của các ngươi. Phải, Ta sẽ chúc dữ cho nó. Vì các ngươi chẳng lưu tâm gì cả. 3 Này Ta chặt cánh tay các ngươi và Ta sẽ vãi phẩn lên mặt các ngươi, phẩn do lễ bái của các ngươi. Và làm một với phẩn ấy, người ta sẽ mang các ngươi đi. 4 Như thế các ngươi sẽ biết là Ta đã gửi án lệnh này trên các ngươi, khiến không còn Giao ước của Ta với Lêvi - Yavê các cơ binh đã phán - 5 Giao ước của Ta với nó là sống và bình an mà Ta đã ban cho nó làm một với sự kính sợ để nó kính sợ Ta và biết hãi trước Danh Ta. 6 Luật sự thật nơi miệng nó. Và ma giáo không gặp nơi môi. Nó đi với Ta trong bình an ngay chính. Và nó đã làm cho lắm người bỏ tội mà trở lại. 7 Vì chưng môi tư tế giữ tri thức và họ tìm chỉ giáo ở nơi miệng người. Vì người là thần sứ của Yavê các cơ binh. 8 Nhưng các ngươi, các ngươi đã đi trật đường. Các ngươi đã làm cho lắm người trợt ngã vì lời chỉ giáo. Các ngươi đã phá hoại Giao ước Lêvi - Yavê các cơ binh đã phán - 9 Cho nên cả Ta nữa, Ta cũng để các ngươi thành đồ đáng khinh, lam lũ mạt hạng đối với toàn dân, nhân vì các ngươi đã không giữ các đường lối của Ta, và đã nể mặt (người đời) trong lời chỉ giáo.

 

Hôn nhân tạp giáo và ly dị

10 Chúng ta hết thảy chỉ có một cha, không phải thế sao? Cũng một Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta, không phải thế sao? Tại sao chúng ta lại phản bội nhau mà phạm thánh đến giao ước của cha ông chúng ta? 11 Yuđa đã phản bội. Và điều ghê tởm đã phạm trong Israel và ở Yêrusalem. Vì Yuđa đã phạm thánh đến thánh điện của Yavê (thánh điện) mà Người yêu quí. Nó đã cướp lấy con gái của thần xa lạ. 12 Với kẻ nào làm thế, xin Yavê diệt phăng đi khỏi lều trại Yacob, cả chứng tá lẫn người bàu chủ, không còn một người dâng tiến lễ vật cho Yavê các cơ binh. 13 Và này điều thứ hai các ngươi làm: Hãy phủ lấp tế đàn bằng nước mắt, khóc than, thở dài bởi Người không còn ghé nhìn lễ vật, không nhận (làm của) lễ đẹp lòng Người tự tay các ngươi. 14 Và các ngươi nói: tại sao? Tại vì Yavê là chứng nhân giữa ngươi và người vợ tuổi xuân xanh ngươi. Ngươi đã phản bội nó, mà nó đã phối ngẫu với ngươi, là vợ thuộc giao ước của ngươi, 15 Không phải là một Ðấng độc nhất đã làm nên cả thể xác lẫn Thần khí đó sao? Vậy Ðấng độc nhất đòi gì? Một dòng giống Thiên Chúa. Hãy coi chừng trên sinh khí các ngươi. Ngươi đừng phản bội người vợ tuổi xuân xanh ngươi. 16 Vì chưng Ta ghét việc ly dị - Yavê Thiên Chúa của Israel đã phán - và kẻ lấy áo che đậy bạo hành - Yavê các cơ binh đã phán - Hãy coi chừng trên sinh khí các ngươi. Các ngươi chớ phản bội.

 

Yavê đến phán xét

17 Các ngươi đã làm nhục Yavê bởi lời lẽ các ngươi. - Thế mà các ngươi nói: Tại sao chúng tôi làm Người phải nhọc? - Tại các ngươi nói: Phàm ai làm dữ trước mắt Yavê đều là tốt cả. Nơi chúng, Người được vui thỏa. Hay là (các ngươi nói): Ðâu nào Thiên Chúa phán xét?

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page