Kinh Thánh Cựu Ước

Haggai

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | |


- Chương 02 -

 

Vinh quang của Ðền thờ tái thiết

1 Năm thứ hai, đời hoàng đế Ðarius, (tháng) bảy, ngày hai mươi mốt tháng ấy, xảy đến lời Yavê, qua sự trung gian của tiên tri Haggai, mà rằng: 2 Hãy nói với Zơrubbabel, con của Shơaltiel, khâm sứ xứ Yuđa, và Yôsua, con của Yôxađaq, đại tư tế, cùng với số sót của dân, rằng: 3 Ai trong các ngươi là người sống sót đã được thấy Nhà này trong vinh quang thuở đầu? Và bây giờ các ngươi thấy gì? Nó chẳng như không trước mắt các ngươi đó sao? 4 Nay tuy thế, hãy can đảm, hỡi Zơrubbabel - Sấm của Yavê! Hãy can đảm, hỡi Yôsua, con của Yôxađaq, đại tư tế! Hãy can đảm, hỡi toàn thể thổ hào - Sấm của Yavê! Hãy tra tay vào việc! Vì có Ta ở với các ngươi - Sấm của Yavê các cơ binh. 5 Chiếu theo lời Ta đã cam kết với các ngươi thuở các ngươi ra khỏi Aicập. Ðã có Thần khí của Ta đứng giữa các ngươi! Ðừng sợ!

6 Quả thế, Yavê các cơ binh phán thế này: Lại một lần nữa, một ít thôi, Ta sẽ làm chấn động trời đất, biển cả lẫn đất liền. 7 Ta sẽ làm chấn động toàn thể các quốc gia, khiến châu báu toàn thể các quốc gia sẽ được đem đến. Và Ta sẽ chất đầy Nhà này vinh quang. Yavê các cơ binh đã phán. 8 Bạc là của Ta, vàng là của Ta! - Sấm của Yavê các cơ binh. 9 Vinh quang Nhà này sẽ lớn, thời sau hơn thuở đầu. Yavê các cơ binh đã phán. Và, tại chốn này, Ta sẽ ban xuống bình an! Sấm của Yavê các cơ binh.

 

Khai trừ dân tạp giáo

10 (Ngày) hai mươi bốn (tháng) chín, năm thứ hai đời Ðarius, xảy có lời Yavê đến với tiên tri Haggai, mà rằng: 11 Yavê các cơ binh phán thế này: Ngươi hãy hỏi các tư tế về một nố luật, mà rằng: 12 "Giả có người nào đem theo thịt thánh nơi vạt áo, và đụng vạt áo vào bánh, vào canh, vào rượu, vào dầu, hay bất luận món ăn nào, các thứ ấy có hóa thành của thánh không?" Các tư tế đã đáp lại và nói: "Không". 13 Haggai lại nói: "Nếu người mắc uế tạp vì thây ma mà đụng đến bất cứ vật nào như thế, vật ấy có ra nhơ uế không?" Các tư tế đã đáp lại và nói: "Nó sẽ ra nhơ uế!" 14 Bấy giờ Haggai lên tiếng và nói: "Cũng vậy về dân ấy! Cũng vậy về quốc gia ấy trước nhan Ta - Sấm của Yavê - Cũng vậy về mọi việc do tay chúng, và điều gì chúng dâng đều là nhơ uế!"

 

Lời hứa ban thịnh vượng

15 Vậy bây giờ hãy để lòng mà suy, kể từ hôm nay về sau! Trước khi đặt viên đá bên viên đá trong Ðền của Yavê. 16 Thì các ngươi thế nào? Kẻ đến đồng lúa (trông) hai mươi (êpha), nhưng chỉ được có mười! Người tới bồn nho mong múc năm mươi lường nhưng chỉ được hai mươi! 17 Ta đã đánh phạt các ngươi bằng mạn lá úa, lá thối, bằng mưa đá trên mọi việc do tay các ngươi, nhưng không ai trong các ngươi (đã quay lại) với Ta, - Sấm của Yavê. 18 Hãy để lòng mà suy kể từ hôm nay về sau, (từ ngày hai mươi bốn tháng chín, (tức là) ngày đặt nền móng Ðền của Yavê. Hãy để lòng mà suy). 19 Phải chăng lúa giống vẫn còn trong vựa? Và nho, vả, lựu, dầu vẫn không mang lại gì? Nhưng kể từ hôm nay Ta sẽ chúc lành.

 

Lời hứa cho Zơrubbabel

20 Xảy có lời Yavê đến với Haggai lần thứ hai, (ngày) hai mươi bốn tháng ấy, mà rằng: 21 Hãy nói với Zơrubbabel, khâm sai xứ Yuđa, mà rằng: Ta sẽ làm chấn động trời và đất, 22 Ta sẽ lật đổ ngai vàng các nước. Ta sẽ hủy diệt binh lực quyền vua chư quốc. Ta sẽ lật đổ xe trận với kẻ đánh xe. Ngựa chiến và kỵ mã sẽ nhào xuống, mỗi người do gươm của anh em mình. 23 Ngày ấy - Sấm của Yavê các cơ binh - Ta sẽ lấy ngươi, hỡi Zơrubbabel, con của Shơaltiel, tôi tớ của Ta - Sấm của Yavê, Ta sẽ cho ngươi nên như nhẫn triện. Vì Ta đã chọn ngươi - Sấm của Yavê các cơ binh.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page