Kinh Thánh Cựu Ước

Haggai

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | |


- Chương 01 -

 

Việc tái thiết Ðền thờ

1 Năm thứ hai đời hoàng đế Ðarius, tháng sáu, ngày mồng một tháng ấy, lời Yavê xảy đến, qua sự trung gian của tiên tri Haggai, cho Zơrubbabel, con của Shơaltiel, khâm sai xứ Yuđa, và cho Yôsua, con của Yoxađaq đại tư tế, mà rằng: 2 Yavê các cơ binh phán thế này: Dân này nói: "Chưa đến thời phải xây lại Nhà của Yavê!" 3 Lời của Yavê xảy đến qua sự trung gian của tiên tri Haggai, mà rằng: 4 Phải chăng là thời các ngươi được ở trong những ngôi nhà (tường) bọc ván, trong khi Nhà này vẫn cảnh hoang tàn. 5 Và bây giờ, Yavê các cơ binh phán thế này: Hãy để lòng suy trên đường đời các ngươi! 6 Các ngươi gieo nhiều nhưng thu ít; ăn, mà không được no; uống, mà không được say; mặc, mà không được ấm; kẻ làm công bỏ công túi thủng. 7 Yavê các cơ binh phán thế này: Hãy để lòng suy trên đường đời các ngươi! 8 Hãy lên núi đem gỗ về! Hãy xây Nhà và Ta sẽ vui lòng chiếu nhận. Ta sẽ lấy làm vinh hiển, - Yavê đã phán.

9 Các ngươi đã trông ngóng được nhiều, - nhưng này quá ít. Các ngươi thâu được gì về nhà, thì Ta đã thổi bay đi. Vì sao? - Sấm của Yavê các cơ binh - vì Nhà của Ta: Nó vẫn là cảnh hoang tàn, trong khi các ngươi, mỗi người chạy vạy cho nhà mình. 10 Cho nên, vì cớ các ngươi, trời cầm lại sương móc, đất hãm lại hoa màu. 11 Ta đã gọi hạn hán xuống đất, xuống đồi núi, xuống lúa miến, rượu mới, dầu tươi, xuống tất cả những gì ruộng đất trổ sinh, xuống người, xuống vật, xuống mọi công khó tay làm.

12 Bấy giờ Zơrubbabel, con của Shơaltiel và Yosua, con của Yôxađaq, đại tư tế và tất cả số sót của dân đã vâng nghe tiếng của Yavê, Thiên Chúa của họ, và lời lẽ của tiên tri Haggai, bởi Yavê Thiên Chúa của họ đã phái ông đến với họ. Và dân đã giới sợ trước nhan Yavê.

13 Haggai sứ giả của Yavê, chiếu theo sứ mạng Yavê ban cho ông, đã nói với dân rằng: "Có Ta ở với các ngươi - Sấm của Yavê". 14 Yavê đã thức tỉnh khí phách Zơrubbabel, con của Shơaltiel, khâm sứ xứ Yuđa, khí phách của Yôsua, con của Yôxađaq, đại tư tế, và khí phách của tất cả số sót của dân. Vậy họ đã đến tra tay vào việc trong Nhà của Yavê các cơ binh, Thiên Chúa của họ. 15 Ngày hai mươi bốn tháng ấy, tháng sáu...

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page