Kinh Thánh Cựu Ước

Sách Giảng Viên

Bản dịch Việt Ngữ của Linh Mục Nguyễn Thế Thuấn, CSsR.

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Chương :  | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | 05 | | 06 | | 07 | | 08 | | 09 | | 10 | | 11 | | 12 | |


- Chương 04 -

 

Áp bức kẻ yếu thế

1 Lại nữa, tôi thấy mọi sự áp bức thi thố ra dưới ánh dương. Hãy coi nước mắt của những người bị áp bức mà không ai an ủi; còn sức mạnh nơi tay hạng người áp bức mà không ai an ủi! 2 Và tôi, tôi mừng cho người chết, những kẻ đã chết rồi, hơn là cho người sống, những kẻ hiện đang sống. 3 Và tốt hơn cả hai hạng này, là kẻ hiện chưa có, vì nó không phải nhìn thấy việc ác ôn thi thố ra dưới ánh dương!

4 Và tôi đã thấy là mọi công lao và mọi lanh lợi nơi việc vàn cũng chỉ là ganh tị của người ta với nhau. Cả điều ấy nữa cũng là phù vân và là mộng hão.

5 Phải, đứa dại khoang tay mà gặm thịt mình.

6 Nhưng, tốt hơn là một nắm tay nhàn hạ, hơn là cả hai vốc tay lao nhọc và mộng hão.

7 Lại nữa tôi đã thấy một sự phù vân khác ở dưới ánh dương: 8 Có kẻ đơn chiếc, không hai, không con cái, không anh em, thế mà cứ lao công không cùng; mắt chẳng bao giờ no được về của cải! "Vì ai mà tôi lao nhọc, mà hụt mất sướng thân?" Cả điều ấy nữa cũng là phù vân và là nghiệp chướng!

9 Hai thì hơn một, vì chưng có lao nhọc, cũng sẽ bõ công. 10 Vì kẻ này ngã, thì người kia nâng. Nhưng khốn cho kẻ chỉ có một mình. Rủi ngã xuống, nó sẽ chẳng có ai nâng! 11 Cũng vậy nằm xuống cả hai, cả hai sẽ ấm. Còn một mình, làm sao ấm được. 12 Một mình, dễ bị bắt nạt. Chứ họ là hai, họ sẽ đương đầu. Giây ba tao không vội đứt.

13 Tốt hơn là một kẻ nghèo xác mà khôn, hơn ông vua già đầu mà dại, không còn chịu lời cảnh giác. 14 Cho đi (trẻ ấy) tự nhà tù ra để làm vua, cho đi trẻ ấy sinh ra bần cùng trong nước vua kia, 15 tôi đã thấy tất cả chúng sinh đi đứng ở dưới ánh dương đều qui thuận người trẻ, kẻ kế vị đứng lên thay thế vua kia. 16 Tất cả những người đã có, trước họ, thật là cả một đám dân không cùng! Mà ngay cả những kẻ đến sau cũng sẽ không được hưởng gì, bởi triều vua ấy! Phải, cả điều này nữa cũng là phù vân và mộng hão.

17 Hãy coi chừng nước bước của ngươi, khi ngươi đi đến Nhà của Thiên Chúa. Lại gần mà nghe thì vượt hơn việc những đứa ngu dâng lên lễ tế, vì chúng chẳng biết là chúng làm một sự dữ.

 

Trở về Mục Lục Kinh Thánh Cựu Ước

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page