Những Tông Huấn và Sứ Ðiệp

của Ðức Thánh Cha Gioan XXIII

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


 

Sứ Ðiệp Hòa Bình

Thông Ðiệp Pacem in Terris Hòa Bình Trên Thế Giới Của Ðức Giáo Hoàng Gioan XIII 

Hội thảo chuyên đề về Thông điệp Hòa bình trên thế giới Pacem in Terris tại Rôma

Thông điệp Hòa Bình trên Thế Giới Pacem in Terris và Lời kêu gọi hoà bình

Kỷ niệm 40 năm Thông điệp của Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII Pacem in Terris

 

Lịch Sử Ngày Hòa Bình Thế Giới

Lịch sử Ngày Hòa bình Thế giới

 

Tông Huấn và Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha trong những năm qua

Tông Huấn và Sứ Ðiệp của Ðức Thánh Cha trong những năm qua

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page