Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa

năm B (2005-2006)

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Ðể nghe chương trình Phụng Vụ Lời Chúa, xin bạn đưa chuột vào hàng chữ có chữ Nghe... và bấm nút chuột tay trái.

- Quý vị cũng có thể download những chương trình Phụng Vụ Lời Chúa vào trong computer của quý vị, bằng cách đưa chuột vào hình (), rồi bấm nút chuột tay phải và chọn "save target as...". Sau đó quý vị có thể nghe lại off-line từ trong computer của quý vị bất cứ lúc nào mà không cần phải nối mạng.


 

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 34 - Lễ Chúa Kitô Vua Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 34 - Lễ Chúa Kitô Vua Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 33 TN (Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 24/11)  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Ngày Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam 24/11  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 32 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 31 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 30 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 29 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 28 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 27 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 26B TN (Lễ Ðức Mẹ Mân Côi)  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 25 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 24 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 23 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 22 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 21 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 20 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 19 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 18 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 17 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 16 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 15 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 14 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 13 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 12 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Lễ Mình Máu Thánh Chúa Giêsu Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Ba Ngôi Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Lễ Chúa Giêsu Lên Trời Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Phục Sinh Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Tuần Thánh Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật Lễ Lá Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm B  (download)

Bài Giảng của ÐTGM Ngô Quang Kiệt trong lễ Chúa Nhật 4 Mùa Chay  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 8 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 7 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 6 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 5 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 4 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 3 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật 2 Mùa Thường Niên Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa Lễ Hiển Linh (Lễ Ba Vua)  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa Lễ Hiển Linh (Lễ Ba Vua)  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày 1/1 Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày 1/1 Lễ Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày 25/12 Lễ Giáng Sinh Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày 25/12 Lễ Giáng Sinh Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm B  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm B  (download)

 

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm A (2004-2005)

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2003-2004)

Trở Lại Trang Web Nghe Chương Trình Phát Thanh Hằng Ngày

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page