Radio Veritas Asia

Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa

năm A (2004-2005)

 

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 


- Ðể nghe chương trình Phụng Vụ Lời Chúa, xin bạn đưa chuột vào hàng chữ có chữ Nghe... và bấm nút chuột tay trái.

- Quý vị cũng có thể download những chương trình Phụng Vụ Lời Chúa vào trong computer của quý vị, bằng cách đưa chuột vào hình (), rồi bấm nút chuột tay phải và chọn "save target as...". Sau đó quý vị có thể nghe lại off-line từ trong computer của quý vị bất cứ lúc nào mà không cần phải nối mạng.


Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Lễ Chúa Kitô Vua Vũ Trụ Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 32 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 31 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 30 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 29 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 28 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 27 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 26 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 25 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày 13/09/2005: lễ Thánh Gioan Kim Khẩu  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 24 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 23 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 22 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 21 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 20 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 19 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 18 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 17 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 16 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 15 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 14 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 13 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 12 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 11 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 10 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Lễ Mình Máu Thánh Chúa  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Lễ Chúa Ba Ngôi Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Lễ Chúa Thăng Thiên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 6 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 5 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật Lễ Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật Lễ Phục Sinh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật Lễ Lá Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật Lễ Lá Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 5 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 1 Mùa Chay Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 5 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Thường Niên Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật Lễ Hiển Linh Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Lễ Giáng Sinh  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 4 Mùa Vọng Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 3 Mùa Vọng Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Lễ Ðức Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 2 Mùa Vọng Năm A  (download)

Nghe Phụng Vụ Lời Chúa ngày Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A  (download)

Nghe Suy Niệm Lời Chúa ngày Chúa Nhật 1 Mùa Vọng Năm A  (download)

 

Chương Trình Phụng Vụ Lời Chúa Năm C (2003-2004) 

Trở Lại Trang Web Nghe Chương Trình Phát Thanh Hằng Ngày

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page