Sống Tin Mừng

(Suy Niệm Và Giảng Lễ Chúa Nhật Năm A

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia


Phần I: Mùa Vọng

Chúa Nhật I Mùa Vọng (Mt 24,37-44): Các Con Hãy Sẵn Sàng

Chúa Nhật II Mùa Vọng (Mt 3,1-12): Hãy Dọn Ðường Chúa

Chúa Nhật III Mùa Vọng (Mt 11,2-11): Ðấng Sẽ Ðến

Chúa Nhật IV Mùa Vọng (Mt 1,18-24): Chúa Cứu Thế Giáng Sinh

 

Phần II: Mùa Giáng Sinh

Sứ Ðiệp Giáng Sinh

Lễ Ðêm Giáng Sinh: Ðâng Cứu Thế Ðã Giáng Sinh Cho Chúng Ta

Lễ Thánh Gia Thất: Gia Ðình Sống Hiệp Nhất Với Nhau

Lễ Chúa Hiển Linh: Hãy đứng lên, hãy tỏa sáng ra

 

Phần III: Mùa Thường Niên (Trước mùa Chay)

Chúa Nhật I Mùa Thường Niên (Mt 3,13-17): Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

Chúa Nhật II Mùa Thường Niên (Jn 1,29-34): Ðây Chiên Thiên Chúa

Chúa Nhật III Mùa Thường Niên (Mt 4,12-17): Ơn Cứu Ðộ Phổ Quát

Chúa Nhật IV Mùa Thường Niên (Mt 5,1-12): Ðường Hẹp

Chúa Nhật V Mùa Thường Niên (Mt 5,13-16): Thắp Sáng Cuộc Ðời

 

Phần IV: Mùa Chay

Chúa Nhật I Mùa Chay (Mt 4,1-11): Những Cuộc Cám Dỗ Bất Tận

Chúa Nhật II Mùa Chay (Mt 17,1-9): Chúa Tỏ Hiện Vinh Quang

Chúa Nhật III Mùa Chay (Jn 4,5-42): Xin Mở Mắt Tâm Hồn Con

Chúa Nhật IV Mùa Chay (Jn 9,1-41): Chữa Người Mù Bẩm Sinh

Chúa Nhật V Mùa Chay (Jn 11,1-45): Lazarô Sống Lại

Chúa Nhật Lễ Lá

Thứ Năm Tuần Thánh: Ðại Diện Của Tình Yêu

 

Phần V: Mùa Phục Sinh

Lễ Chúa Phục Sinh

Chúa Nhật II Phục Sinh (Jn 20,19-31): Bình An Cho Các Con

Chúa Nhật III Phục Sinh (Lc 24,13-35): Trên Ðường Emmau

Chúa Nhật IV Phục Sinh (Jn 10,1-10): Chúa Chiên Lành

Chúa Nhật V Phục Sinh (Jn 14,1-12): Chúc Thư Của Chúa Kitô

Chúa Nhật VI Phục Sinh (Jn 14,15-21): Ðấng Bảo Trợ

Lễ Chúa Thăng Thiên

Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

 

Phần VI: Mùa Thường Niên

Lễ Chúa Ba Ngôi (Jn 3,16-18)

Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Chúa Nhật XI Mùa Thường Niên (Mt 9,36-10,8): Tuyển Chọn Nhưng Không

Chúa Nhật XII Mùa Thường Niên (Mt 10,26-33): Anh Em Ðừng Sợ

Chúa Nhật XIII Mùa Thường Niên (Mt 10,37-42): Yêu Sách Của Tình Yêu

Chúa Nhật XIV Mùa Thường Niên (Mt 11,25-30): Mạc Khải Cho Kẻ Bé Mọn

Ngày 29 tháng 6: Lễ Thánh Phêrô Và Phaolô

Chúa Nhật XV Mùa Thường Niên (Mt 13,1-23): Hạt Giống Lời Chúa

Chúa Nhật XVI Mùa Thường Niên(Mt 13,24-43): Tội Lỗi Nào Ðược Tha Thứ

Chúa Nhật XVII Mùa Thường Niên (Mt 13,44-52): Kho Báu Và Ngọc Quý

Chúa Nhật XVIII Mùa Thường Niên (Mt 14,13-21): Chia Sẻ Cơm Áo

Chúa Nhật XIX Mùa Thường Niên (Mt 14,22-33): Chúa Ði Trên Biển

Chúa Nhật XX Mùa Thường Niên (Mt 16,21-27)

Ngày 15 tháng 8: Lễ Mẹ Lên Trời

Chúa Nhật XXI Mùa Thường Niên (Mt 16,21-27): Phêrô Tuyên Tín

Chúa Nhật XXII Mùa Thường Niên (Mt 16,21-27): Chúa Giêsu Kitô Là Ai?

Chúa Nhật XXIII Mùa Thường Niên (Mt 18,15-20): Vẽ Chân Dung

Chúa Nhật XXIV Mùa Thường Niên (Mt 18,21-35): Sự Tha Thứ

Chúa Nhật XXV Mùa Thường Niên (Mt 20,1-16): Thợ Làm Vườn Nho

Chúa Nhật XXVI Mùa Thường Niên (Mt 21,38-42): Thái Ðộ Vâng Phục

Chúa Nhật XXVII Mùa Thường Niên (Mt 21,33-43)

Ngày 29 tháng 9: Lễ Kính Ba Tổng Lãnh Thiên Thần Micae - Gabriel - Raphael

Ngày 7 tháng 10: Lễ Mẹ Mân Côi

Chúa Nhật XXVIII Mùa Thường Niên (Mt 22,1-10): Dụ Ngôn Tiệc Cưới

Chúa Nhật XXIX Mùa Thường Niên (Mt 22,15-21): Nên Nộp Thuế Chăng

Chúa Nhật XXX Mùa Thường Niên (Mt 22,34-40): Chúa Nhật Truyền Giáo

Chúa Nhật XXXI Mùa Thường Niên (Mt 23,1-12): Biệt Phái Giả Hình

Chúa Nhật XXXII Mùa Thường Niên (Mt 25,1-13): Mười Người Trinh Nữ

Chúa Nhật XXXIII Mùa Thường Niên (Mt 25,14-30)

Ngày 24 tháng 11: Lễ Các Thánh Tử Ðạo Việt Nam

Chúa Nhật XXXIV Mùa Thường Niên (Mt 25,31-46): Lễ Chúa Kitô Vua

 

"Sống Tin Mừng - Suy Niệm Và Giảng Lễ Chúa Nhật Năm A"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Copyright (C) 2002 [Radio Veritas Asia, Philippines]. All rights reserved.

Last updated: August 1, 2004 by ÐTB-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page