Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày (5)

(Những Bài Suy Niệm và Cầu Nguyện Hằng Ngày

của Ðài Phát Thanh Chân Lý Á Châu

Radio Veritas Asia)

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

 

1. Câu Hỏi Duy Nhất

2. Ðầu Tóc Giả

3. Luyện Tập Quên

4. Biết Tha Thứ

5. Học Ðối Thoại

6. Liên Kết Với Chúa

7. Biết Rõ Mình

 

8. Những Lời Hạnh Phúc

9. Canh Tân Chính Mình Trước

10. Theo Gương Chúa

11. Tu Thân Trước

12. Mảnh Ðất Hồn Con

13. Gặp Nhau Gặp Chúa

 

 

 

"Phút Cầu Nguyện Cuối Ngày 5 - Suy Niệm Và Cầu Nguyện Hằng Ngày"

Prepared for internet by Msgr. Peter Nguyen Van Tai

Copyright (C) 2007 [Radio Veritas Asia, Philippines]. All rights reserved.

Last updated: June 10, 2007 by JPT-VN.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page