MANNA
Suy Niệm Lời Chúa - Chúa Nhật Năm A

Nhóm Mục Vụ Giới Trẻ phụ trách

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page