Mạch Nước Vọt Lên
Sự Sống Ðời Ðời

Loạt Bài Giáo Lý Năm Thánh 2000
của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II
Ðaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL, soạn dịch

Prepared for internet by Vietnamese Missionaries in Taiwan

Ðể Mở:

Phần Một: Mạch Nước

Phần Hai: Vọt Lên

Phần Ba: Sự Sống Ðời Ðời

Phụ Bản:

Ðể Kết:


Back to Vietnamese Missionaries in Taiwan Home Page