Chúc Tụng Chúa Muôn Ðời

Những cử hành Phụng Vụ Lời Chúa trong Mùa Vọng năm 1999
trích tập sách do Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh ở Roma soạn thảo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai, Radio Veritas Asia, Philippines


Lời Giới Thiệu

"Chúc Tụng Chúa Muôn Ðời", đó là tựa đề của một tập sách do Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh ở Roma soạn ra, và được nhà xuất bản SAN PAOLO phát hành bằng tiếng Ý, tại Roma, vào mùa hè vừa qua (năm 1999). Cùng với tựa đề chính trên, tập sách còn có một tựa đề nhỏ để giải thích nội dung chính của tập sách. Ðó là: "Những cử hành và những lời nguyện dùng trong Năm Thánh". Như thế, đọc qua tiểu đề, ta biết được rằng đây là tập sách ghi lại những cử hành phụng vụ và những lời cầu nguyện dùng trong nhiều dịp khác nhau trong Năm Thánh 2000. Sách dày 325 trang. Lướt qua mục lục của tập sách, chúng ta ghi nhận được những chương sau đây:
 
  Ba Phụ Trương: Ðó là những "chương" trình bày những điểm nội dung chính của Tập Sách: "Chúc Tụng Chúa Muôn Ðời". Tập Sách còn có hai lời Tựa, một của Ðức Hồng Y Roger Etchegaray, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh, và một của Ðức Tổng Giám Mục Crescenzio SEPE, Tổng Thư Ký.

 Ðức Hồng Y Roger Etchegaray đã giải thích như sau về mụch đích của Tập Sách: "Ðể giúp các Giáo Hội Ðịa Phương khơi dậy và khắc ghi, nơi trung tâm của đời sống các tín hữu, lời chúc tụng và tôn vinh, vì tất cả những gì Thiên Chúa đã thực hiện để làm ích cho các thế hệ nhân loại, Tập Sách quy tụ những bản văn dùng cho những cử hành, những gặp gỡ cầu nguyện, những phút suy tư, trong suốt thời gian Năm Toàn Xá. Ðây là những đề nghị và những chỉ dẩn của Ủy Ban Trung Ương Năm Thánh cho các Hội Ðồng Giám Mục và những Ủy Ban Năm Thánh Quốc Gia; và những đề nghị và hướng dẫn nằy có thể được phong phú hóa thêm và thích nghi vào những hoàn cảnh của địa phương." Nói như thế có nghĩa là các Bản Văn được đề nghị trong Tập Sách còn có thể được thay đổi, thích nghi sao cho phù hợp với hoàn cảnh của địa phương.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page