Thông Ðiệp Fratelli Tutti

Tất Cả Anh Em

của Ðức Giáo Hoàng Phanxicô

(Bản dịch Việt ngữ của Vũ Văn An)

 

 

Phần Nhập Ðề: Tấm Gương Và Giáo Huấn Của Thánh Phanxicô Assisi (1-8)

Chương 1 : Ðám Mây Ðen Trên Một Thế Giới Ðóng Kín (9-55)

Chương 2: Một Người Xa Lạ Dọc Ðường (Người Samaritano nhân lành) (56-86)

Chương 3: Dự Kiến Và Phát Sinh Một Thế Giới Cởi Mở (87-127)

Chương 4: Trái Tim Mở Ra Toàn Thế Giới (128-153)

Chương 5: Một Loại Chính Trị Tốt Hơn (154-197)

Chương 6: Ðối thoại Và Tình Hữu Nghị Trong Xã Hội (198-224)

Chương 7: Các Nẽo Ðường Gặp Gỡ Ðổi Mới (225-270)

Chương 8: Các Tôn Giáo Phục Vụ Tình Huynh Ðệ Trong Thế Giới Của Chúng Ta (271-287)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page