Phiên Họp Chung
của Ủy Ban Kinh Thánh Tòa Thánh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Phiên Họp Chung của Ủy Ban Kinh Thánh Tòa Thánh.

 Tin Roma (Apic 15 may 2000): Tương quan giữa Tân và Cựu Ước, giữa Kinh Thánh của người Kitô và dân tộc Do Thái, đó là một trong những chủ đề đã được Ủy Ban Kinh Thánh của Tòa Thánh, bàn đến trong tuần lễ hội họp vừa qua. Ủy Ban chuẩn bị cho công bố một văn kiện, chắc chắn sẽ hết sức hữu ích cho những liên lạc giữa Giáo Hội công giáo và dân tộc Do Thái.

 Ðược biết Ủy Ban Kinh Thánh của Tòa Thánh họp nhau hằng năm, dưới quyền chủ tọa của Vị Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Ðức Tin, mà hiện nay là ÐHY Joseph Ratzinger; Ủy Ban gồm có 23 thành viên, tất cả đều là những học gia và chuyên viên về Kinh Thánh.

 Trong lần họp năm nay, Ủy Ban phân tích mối tương quan giữa Kinh Thánh Do Thái và Kinh Thánh Kitô, dựa trên một Văn Kiện dày 130 trang. Các thành viên được mời gọi góp ý, thảo luận, để rồi soạn ra một Bản Văn mới để trình cho các thành viên bỏ phiếu chấp nhận hay không.

 Linh Mục Tổng Thư Ký của Ủy ban, cha Albert Vanhoye đã cho biết như sau: Nhận xét đầu tiên của Ủy ban chúng tôi là Kinh Thánh Cựu Ước là phần căn bản của Bộ Kinh Thánh của người Kitô. Nếu không có Cựu Ước, thì mầu nhiệm Chúa Kitô có lẽ đã không được mạc khải. Mầu mhiệm Chúa Kitô nầy đã được chuẩn bị trong Cựu Ước. Vì thế người Kitô chúng ta có một Một Phần Kinh Thánh, chung với những người do thái. Có những liện hệ chặt chẽ giữa người Kitô và người do thái giáo, bởi vì Tân Ước luôn luôn nhắc đến Cựu Ước, trích dẫn bản văn, và ám chỉ đến nhiều đoạn trong Cựu Ước.

 Phần thứ hai của Văn Kiện bàn đến những chủ đề khác nhau mà người ta thường hay gặp trong Cựu và tân Ước. Chẳng hạn như: Thiên Chúa, Thiên Chúa duy nhất, Ðấng tạo hóa, Ðấng cứu rỗi; một Vì Thiên Chúa đề nghị ký giao ước, trao ban Lề Luật, sửa dạy dân chúng khi họ không trung thành.

 Phần cuối của Văn Kiện nhắc đến những từ ngữ khác nhau được xử dụng trong Tân Ước để nói về những người Do Thái. Có những đoạn đôi khi cứng rắn; và người ta cần phải hiểu đúng những đoạn như thế, đừng quá phóng đại. Tuy nhiên có nhiều bản văn nói rất tích cực, cho thấy tầm quan trọng của dân Do Thái trong lịch sử cứu rỗi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page