Tòa Thánh ký thỏa ước
với Cộng Hòa Lithuani

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tòa Thánh ký thỏa ước với Cộng Hòa Lithuani.

 Tin Vatican (Vat 5.5.2000): Thứ sáu, mùng 5 tháng 5/2000, Tòa Thánh và Cộng Hòa Lituani đã ký nhận ba thõa ước quan trọng: thỏa ước thứ nhất liên quan đến những vấn đề pháp lý, thõa ước thứ hai liên quan đến việc cộng tác giữa Tòa Thánh và Cộng Hòa Lituani, trên bình diện giáo dục và văn hóa; và thõa ước thứ ba liên quan đến việc chăm sóc mục vụ cho những người công giáo đang phục vụ trong quân đội.

 Những thỏa ước nầy xác định tính cách pháp lý của Giáo Hội Công Giáo cũng như của những cơ cấu của Giáo Hội. Nhà Nước Lituani bảo đảm cho Giáo Hội có quyền tự do thi hành sứ mạng của mình, đặc biệt trong những gì có liên quan đến việc phụng tự, việc mục vụ, việc giảng dạy giáo lý và những khía cạnh khác nữa của sinh hoạt giáo hội. Nhà Nước nhìn nhận giá trị pháp lý của những hôn nhân công giáo đúng theo giáo luật. Hơn nữa, Nhà Nước Lituani còn bảo đảm cho Giáo Hội công giáo được quyền thi hành cộng việc chăm sóc mục vụ cho các tín hữu làm việc nơi các nhà thương, các tổ chức trợ giúp y tế và xã hội, những nhà mồ côi, và những nhà tù. Giáo Hội được tự do thiết lập và điều hành những công tác từ thiện bác ái trong môi trường xã hội, đúng theo những luật lệ dân sự. Các trường học công giáo được hưởng những quyền lợi và có bổn phận, y như những trường công của nhà nước. Việc giảng dạy giáo lý trong các trường công được xác định rõ ràng; việc cộng tác giữa Giáo Hội và Nhà Nước để duy trì phần gia tài văn hóa của dân tộc, được cỗ võ. Và cuối cùng, cũng được dự trù việc thành lập một Giáo Hạt Quân Ðội, để chăm sóc mục vụ cho những tín hữu công giáo đang phục vụ trong quân đội.

 Ba bản thõa ước đã được ký kết nói trên, sẽ bắt đầu có hiệu lực sau khi được phê chuẩn và trao đổi văn bản giữa hai bên. Ðức Tổng Giám Mục Erwin Josef Ender, sứ thần tòa thánh tại Cộng Hòa Lituani, đại diện cho Tòa Thánh, và Ông Algirdas Saudargas, tổng trưởng ngoại giao của Lituani, đại diện cho chính phủ, đã ký vào các thõa ước, trước sự hiện diện của các nhân vật cấp cao, đạo đời, của cộng hòa Lituani.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page