Ðại Hội Các Bề Trên
Giám Tỉnh Dòng Tên
tại Loyola bên Tây Ban Nha

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ðại Hội Các Bề Trên Giám Tỉnh Dòng Tên tại Loyola bên Tây Ban Nha.

 Tin Loyola, Tây Ban Nha (Apic 21/9/2000): Ðại Hội của 130 vị Bề Trên Giám Tỉnh dòng tên đã được khai mạc tại Loyola, Tây Ban Nha, hôm thứ năm ngày 21 tháng 9/2000, và sẽ kéo dài cho đến ngày 28 tháng 9/2000, dưới sự chủ tọa của Cha Bề Trên Tổng Quyền Peter-Hans Kolvenbach.

 Trong cuộc họp, Văn Phòng Thông Tin của các Tỉnh dòng Âu Châu đã thông báo là Dòng Tên tại Liên Bang Nga đã được hợp thức hóa. Dòng Tên tại Nga đã đăng ký theo Luật Tôn Giáo của Nga, vào năm 1992, nhưng mãi đến nay, mới được chính thức nhìn nhận như là một Tổ Chức Tôn Giáo Ngoại Quốc có tính cách quốc tế, và được quyền tổ chức và thiết lập cơ cấu pháp lý riêng, phù hợp với cơ cấu phẩm trật của mình. Kinh nghiệm và sự thành công đăng ký của dòng tên tại Nga, có thể giúp ích cho việc đăng ký của các cộng đoàn tôn giáo khác được nhìn nhận trong tương lai.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page