Diễn Văn của ÐHY Angelo Sodano
tại Liên Hiệp Quốc

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Diễn Văn của ÐHY Angelo Sodano tại Liên Hiệp Quốc.

 New York - 08.9.2000 - Từ mồng 6 đến 8 tháng 9/2000 vừa qua hơn 150 Ðại diện các Quốc gia thế giới đã tham dự Hội nghị Thượng đỉnh các Vị quốc trưởng và Thủ tướng nhân dịp Ngàn năm mới, do Tổ chức Liên Hiệp Quốc trụ sở tại New York điều động. Vào ngày cuối cùng, ngày mùng 8.tháng 9/2000, Ðại diện Tòa Thánh, ÐHY Angelo Sodano, Quốc Vụ Khanh, đã đọc diễn văn trước Hội nghị. Sau đây là 4 điểm chính:

 - Bổn phận đầu tiên của LHQ là bảo vệ và cổ võ hòa bình trên thế giới;
- Bổn phận thứ hai của LHQ là cổ võ việc phát triển;
- Bổn phận thứ ba của LHQ là thăng tiến các quyền của con người;
- Bổn phận thứ bốn đối với LHQ là bảo đảm quyền bình đẳng của các Quốc gia hội viên của mình.

 Chúng tôi xin hẹn sẽ nói về nội dung chính của bài diễn văn nầy trong mục thời sự kỳ tới.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page