ÐTC Gioan Phaolô II
chọn đề tài cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình
mùng 1 tháng Giêng năm 2001

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÐTC Gioan Phaolô II chọn đề tài cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình, mùng 1 tháng Giêng năm 2001.

 Tin Vatican (Va.17.6.2000): "Ðối thoại giữa các nền văn hóa để phục vụ cho nền văn minh của tình thương và của hòa bình", đó là chủ đề đã được ÐTC Gioan Phaolô II chọn cho Ngày Quốc Tế Hòa Bình, lần thứ 34, sẽ được cử hành vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2001.

 Liên Hiệp Quốc cũng đã tuyên bố năm 2001 là Năm Quốc Tế của Việc Ðối Thoại giữa các nền Văn Minh. Vì thế năm 2001 là dịp thuặn tiện để suy tư về những nền tảng của việc đối thoại, cũng như về những hậu quả và những lợi ích mà nhân loại có thể rút ra từ những nguyên tắc nền tảng của đối thoại.

 Vào khởi đầu thế kỷ thứ 21, những nền Văn Hóa trên thế giới, với sự khác biệt và sức sống phong phú của chúng, kết thành nguồn mạch của niềm hy vọng, vừa đồng thời cũng là nguồn gây nên lo sợ. Người ta mong muốn sao cho việc đối thoại giữa các nền Văn Hóa, là một việc đối thoại cởi mở, chân thành và hiếu hòa, một việc đối thoại biết nhìn nhận, trong việc đi tìm chân lý, một khát vọng đã được khắc ghi vào trong bản tính nhân loại. Xét vì tôn giáo nằm ở trung tâm của nền Văn Hóa, nên sự đóng góp của các tín hữu cho việc đối thoại nầy, là điều hết sức thiết yếu.

 Ðức Tin Kitô, một đức tin không đồng hóa mình với bất cứ nền Văn Hóa nào, nhưng được xem như là linh hồn của từng nền Văn Hóa, vừa làm nổi bậc những khía cạnh hữu ích tích cực, và cũng vừa thắng bớt lại những thiệt hại. Trong sứ mạng rao giảng Phúc Âm, giáo hội được mời gọi mang sứ điệp hy vọng đến cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới, vừa bước vào trong sự hiệp thông với những hình thức văn hóa khác nhau. Và tất cả mọi nền văn hóa đều được mời gọi hãy xây dựng một nền văn minh của Hòa Bình và của Tình Thương.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page