Baøi Giaûng cuûa ÑTC
taïi Saân Vaän Ñoäng Thuû Ñoâ AMMAN
trong thaùnh leã luùc 9 giôø saùng thöù Ba
ngaøy 21 thaùng 3/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Baøi Giaûng cuûa ÑTC taïi Saân Vaän Ñoäng Thuû Ñoâ AMMAN, trong thaùnh leã luùc 9 giôø saùng thöù Ba ngaøy 21 thaùng 3/2000.

 "Coù tieáng keâu: "Trong hoang ñòa, haõy doïn ñöôøng cho Chuùa! Haõy söõa loái ñi cuûa Ngaøi cho ngay thaúng." (Is 40,3).

 Thöa Hoàng Y Giaùo Chuû,
Chö Huynh Giaùm Muïc vaø Linh Muïc,
Anh chò em raát thaân meán,
Nhöõng lôøi cuûa tieân tri Isaia, maø thaùnh söû aùp duïng cho thaùnh Gioan Tieàn Hoâ, nhaéc chuùng ta nhôù laïi con ñöôøng maø Thieân Chuùa ñaõ môû ra trong thôøi gian vì muoán giaûng daïy vaø cöùu roãi daân Ngaøi. Ngaøy hoâm nay, nhö laø moät phaàn cuûa cuoäc Haønh Höông Naêm Thaùnh cuûa Toâi ñeå ñeán caàu nguyeän taïi vaøi nôi coù lieân heä ñeán nhöõng haønh ñoäng cöùu roãi, Thieân Chuùa quan phoøng ñaõ ñöa Toâi ñeán Vöông Quoác Giordani. Toâi xin chaøo Ñöùc Giaùo Chuû Michel Sabbah vaø caùm ôn ngaøi vì nhöõng lôøi chaøo thaân tình. Toâi xin hoân kính Ñöùc Giaùo Chuû Giaùo Hoäi Melkite Hy Laïp, Ñöùc Georges El Murr vaø taát caû moïi thaønh vieân cuûa Hoäi Nghò nhöõng Thaåm Quyeàn Coâng Giaùo taïi Thaùnh Ñòa, vaø taát caû nhöõng vò ñaïi dieän cuûa nhöõng giaùo hoäi vaø nhöõng coäng ñoàng giaùo hoäi khaùc nöõa. Toâi caùm ôn caùc vò thaåm quyeàn daân söï ñaõ muoán ñeán laøm danh döï cho buoåi cöû haønh naày.

 Ngöôøi keá vò Thaùnh Pheâroâ giôø ñaây laø khaùch haønh höông treân mieàn ñaát ñaõ ñöôïc chuùc phuùc bôûi söï hieän dieän cuûa OÂng Moâisen vaø cuûa Tieân tri EÂlia, mieàn ñaát maø chính Chuùa Gieâsu ñaõ giaûng daïy vaø thöïc hieän nhöõng pheùp laï (x. Mc 10,1; Gioan 10,40-42) nôi maø giaùo hoäi sô khai ñaõ laøm chöùng baèng ñôøi soáng cuûa bieát bao vò thaùnh vaø töû ñaïo. Trong naêm cuûa Ñaïi Toaøn Xaù, toaøn theå Giaùo Hoäi coâng giaùo, ñaëc bieät hoâm nay coäng ñoàng kitoâ taïi Giordani, ñöôïc lieân keát trong tinh thaàn vôùi cuoäc haønh höông trôû veà nhöõng coäi nguoàn cuûa ñöùc tin chuùng ta, moät cuoäc haønh höông ñeå saùm hoái vaø ñeàn toäi, ñeå hoøa giaûi vaø thöïc hieän hoøa bình.

 Chuùng ta tìm kieám keû höôùng ñaïo ñeå chæ ñöôøng cho chuùng ta. Vaø dung maïo cuûa thaùnh Gioan Tieàn Hoâ ñeán vôùi chuùng ta, moät tieáng keâu trong hoang ñòa (x. Lc 3,4). Ngaøi seõ ñaët chuùng ta treân con ñöôøng maø chuùng ta caàn ñi qua, neáu maét chuùng ta muoán "nhìn thaáy ôn cöùu roãi cuûa Thieân Chuùa" (Lc 3,6). Ñöôïc ngaøi höôùng daãn, chuùng ta thöïc hieän cuoäc haønh trình Ñöùc Tin, ñeå nhìn thaáy roõ raøng hôn ôn cöùu roãi maø Thieân Chuùa ñaõ thöïc hieän qua lòch söû traûi daøi töø Abraham. Thaùnh Gioan Tieàn Hoâ laø vò cuoái cuøng trong haøng caùc tieân tri ñaõ gìn giöõ soáng ñoäng vaø nuoâi döôõng nieàm hy voïng cuûa Daân Chuùa. Nôi Ngaøi, thôøi vieân maõn ñaõ ñeán gaàn beân.

 2. Maàm gioáng cuûa nieàm hy voïng laø lôøi Höùa cho Toå Phuï Abraham khi oâng ñöôïc goïi rôøi boû taát caû nhöõng gì quen thuoäc vaø ñi theo Vò Thieân Chuùa maø OÂng chöa bao giôø bieát (x. STK 12,1-2). Maëc duø coù nhieàu cuûa caûi, OÂng Abraham laø con ngöôøi soáng trong boùng cuûa söï cheát, bôûi vì oâng khoâng coù con cuõng khoâng coù ñaát ñai rieâng (x. stk 15,2). Lôøi höùa xem ra nhö ñieàu voâ ích, bôûi vì baø Sarah son seû vaø ñaát ñöôïc höùa ban thì coøn naèm trong tay cuûa nhöõng keû khaùc. Nhöng OÂng Abraham ñaët nieàm tin nôi Thieân Chuùa; "OÂng tin vaø hy voïng nghòch moïi hy voïng" (Rom 4,18). Cho duø xem ra nhö laø khoâng theå ñöôïc, baø Sarah sinh ra Isaac, vaø OÂng Abraham nhaän ñöôïc phaàn ñaát höùa. Vaø qua OÂng Abraham vaø doøng doûi oâng,lôøi Höùa trôû thaønh "nieàm phuùc cho taát caû moïi gia ñình treân maët ñaát" (Stk 12,3; 18, 18).

 3. Lôøi Höùa cho OÂng Abraham ñaõ ñöôïc ñoùng daáu aán khi Thieân Chuùa ngoû lôøi vôùi Moâisen treân nuùi Sinai. Ñieàu ñaõ xaûy ra giöõa Thieân Chuùa vaø OÂng Moâisen treân nuùi thaùnh ñaõ aûnh höôûng treân lòch söû cöùu roãi tieáp sau ñoù nhö laø moät Giao Öôùc tình yeâu giöõa Thieân Chuùa vaø con ngöôøi. Giao öôùc ñoøi buoäc söï vaâng phuïc nhöng höùa ban söï giaûi phoùng. Möôøi Ñieàu Raên ñöôïc khaéc vaøo bia ñaù treân nuùi Sinai, nhöng tröôùc ñoù ñaõ ñöôïc vieát vaøo trong taâm hoàn con ngöôøi ngay töø luùc khôûi ñaàu coâng cuoäc taïo döïng; Möôøi Ñieàu Raên laø khoa sö phaïm tình yeâu cuûa Thieân Chuùa, neâu chæ con ñöôøng chaéc chaén ñeå hoaøn thaønh khaùt voïng saâu xa nhaát cuûa chuùng ta: ñoù laø söï tìm kieám khoâng theå naøo ngöøng nghæ cuûa tinh thaàn con ngöôøi höôùng ñeán söï thieän, söï thaät vaø söï hoøa hôïp.

 Trong voøng 40 naêm, Daân Chuùa ñi lang thang cho ñeán ngaøy hoï böôùc vaøo Ñaát Höùa. OÂng Moâisen, Ñaáng ñöôïc Thieân Chuùa bieát roõ dieän ñoái dieän (DNL 34, 10), coù leõ ñaõ cheát treân nuùi Neâboâ naày, vaø oâng ñöôïc an taùng "trong thung luõng cuûa ñaát ngöôøi Moab... duø cho ñeán ngaøy nay, khoâng ai bieát roõ nôi an taùng Ngaøi" (Dnl 34, 5-6). Nhöng giao öôùc vaø leà luaät maø OÂng ñaõ laõnh nhaän töø Thieân chuùa, vaãn tieáp tuïc coøn maõi.

 Caùc tieân tri ñoâi khi ñaõ phaûi leân tieáng beânh vöïc cho Leà Luaät vaø Giao Öôùc, choáng laïi nhöõng keû muoán aùp ñaët nhöõng luaät leä cuûa con ngöôøi leân treân YÙ Muoán cuûa Thieân Chuùa, vaø nhö theá aùp ñaët moät söï noâ leä môùi treân daân chuùng (x. Mc 6, 17- 18). Chính thaønh phoá Amman - trong Cöïu Öôùc ñöôïc goïi laø RAbbah - nhaéc laïi toäi loãi cuûa Vua Ñavid khi vua gaây ra caùi cheát cuûa töôùng Uriah vaø cöôùp laáy baø vôï Bathsheba, bôûi vì chính taïi nôi naày maø töôùng Uriah bò gieát cheát (2 Sam 11, 1- 17). Thieân Chuùa ñaõ phaùn vôùi tieân tri Gieâreâmia, nhö chuùng ta vöøa nghe qua trong baøi ñoïc I cuûa Thaùnh Leã hoâm nay, "Hoï seõ chieán ñaáu choáng laïi con, nhöng hoï khoâng theå thaéng con, vì Ta hieän dieän vôùi con.. ñeå giaûi thoaùt con" (Gier 1, 19). Vì leân tieáng choáng laïi nhöõng loãi laàm, ngoõ haàu baûo veä Giao Öôùc, neân coù nhöõng vò tieân tri, keå caû Thaùnh Gioan Tieàn Hoâ, phaûi traû giaù baèng chính maùu mình. Nhöng nhôø lôøi Huùa cuûa Thieân Chuùa, -- "Ta seõ hieän dieän vôùi con, ñeå giaûi thoaùt con", -- caùc tieân tri ñaõ ñöùng vöõng kieân cöôøng nhö "moät thaønh trì kieân coá, nhö moät truï saét vaø töôøng baèng ñoàng" (Gier 1, 18); aùc ngaøi coâng boá Luaät ban söï soáng vaø ôn cöùu roãi, coâng boá Tình Yeâu khoâng bao giôø laøm thaát voïng.

 4. Vaøo thôøi vieân maõn, nôi bôø soâng Giordan, thaùnh Gioan Tieàn Hoâ chæ cho moïi ngöôøi bieát Chuùa Gieâsu, Ñaáng maø Chuùa Thaùnh Thaàn ngöï xuoáng döôùi hình chim boà caâu (x. Lc 3,22), Ñaáng ban pheùp Röûa khoâng phaûi baèng nöôùc, nhöng baèng Thaùnh Thaàn vaø Löûa" (Lc 3, 16). Caùc taàng trôøi môû ra, vaø chuùng ta nghe tieáng Thieân Chuùa Cha phaùn raèng: "Ñaây laø Con yeâu daáu Ta, Ñaáng ñeïp loøng Ta" (Mt 3, 17). Nôi Chuùa Gieâsu, Con Thieân Chuùa, lôøi Höùa cho toå phuï Abraham vaø Leà Luaät cho OÂng Moâisen, caû hai ñeàu ñöôïc neân troïn.

 Chuùa Gieâsu chu toaøn lôøi Höùa. Caùi cheát cuûa Ngöôøi treân thaäp giaù vaø söï soáng laïi cuûa Ngöôøi, daån ñöa ñeán chieán thaéng cuoái cuøng cuûa söï soáng treân caùi cheát. Nhôø qua söï soáng laïi, Cöûa Thieân Ñaøng ñöôïc môû ra, vaø chuùng ta coù theå böôùc vaøo laïi trong Vöôøn söï soáng. Trong Chuùa Kitoâ phuïc sinh,chuùng ta nhaän ñöôïc "loøng nhaân töø ñaõ ñöôïc höùa cho cha oâng chuùng ta, cho Abraham vaø con chaùu ngöôøi ñeán muoân ñôøi" (Lc 1, 54- 55).

 Chuùa Gieâsu laø söï hoaøn taát cuûa Leà Luaät. Chæ moät mình Chuùa Kitoâ phuïc sinh môùi maïc khaûi yù nghóa troïn ñaày cuûa ñieàu ñaõ xaûy ra nôi Bieån ñoû vaø nuùi Sinai. Chuùa maïc khaûi baûn chaát ñích thaät cuûa Ñaát Höùa, nôi maø söï cheát "khoâng coøn nöõa" (Kh 21,4). Bôûi vì laø tröôûng töû ñaàu tieân töø trong keû cheát" (Col 1, 18), Chuùa Phuïc Sinh laø ñích ñieåm cho cuoäc haønh trình cuûa chuùng ta: laø "Alpha vaø OÂmeâga, ñaàu tieân vaø cuoái cuøng, baét ñaàu vaø keát thuùc" (Kh 22, 13).

 5. Trong naêm naêm qua, Giaùo Hoäi taïi vuøng naày ñaõ cöû haønh Coâng Nghò Muïc Vuï cuûa caùc Giaùo Hoäi taïi Thaùnh Ñòa. Taát caû caùc giaùo hoäi coâng giaùo taïi ñaây cuøng ñoàng haønh vôùi Chuùa Gieâsu vaø laéng nghe tieáng Ngöôøi môøi goïi, vöøa vaïch ra con ñöôøng tieán leân nhôø qua Chöông Trình Muïc Vuï Chung. Trong buoåi cöû haønh phuïng vuï hoâm nay, Toâi vui möøng laõnh nhaän nhöõng keát quaû cuûa Coâng Nghò, nhö laø daáu hieäu cuûa moät ñöùc tin ñaõ ñöôïc canh taân vaø cuûa söï daán thaân quaûng ñaïi. Coâng nghò ñaõ mang laïi moät kinh nghieäm saâu xa veà söï thoâng hieäp vôùi Chuùa, vaø moät söï hieäp thoâng giaùo hoäi saâu xa, gioáng nhö theå nhöõng ñoà ñeä quy tuï laïi quanh caùc toâng ñoà, luùc khai sinh Giaùo Hoäi (x. TDCV 2, 42; 4, 32). Coâng nghò noùi leân roõ raøng raèng töông lai cuûa anh chò em heä taïi nôi söï hieäp nhaát vaø tình lieân ñôùi. Ngaøy hoâm nay toâi caàu nguyeän, vaø toâi xin toaøn theå giaùo hoäi caàu nguyeän chung vôùi toâi, sao cho keát quaû cuûa Coâng Nghò laøm vöõng maïnh nhöõng moái giaây hieäp thoâng vaø söï coäng taùc giöõa nhöõng coäng ñoàng coâng giaùo ñòa phöông trong taát caû söï phong phuù khaùc nhau cuûa hoï, hieäp thoâng vaø coäng taùc giöõa taát caû nhöõng giaùo hoäi kitoâ vaø nhöõng coäng ñoàng giaùo hoäi, vaø giöõa nhöõng ngöôøi kitoâ vôùi nhöõng toân giaùo cao caû khaùc ñang phaùt trieån taïi ñaây. Öôùc chi nhöõng nguoàn löïc cuûa Giaùo Hoäi, nhö caùc gia ñình, caùc giaùo xöù, tröôøng hoïc, caùc hieäp hoäi giaùo daân, caùc phong traøo giôùi treû - taát caû ñeàu ñaët tình thöông vaø söï hieäp nhaát nhö laø muïc tieâu cuoái cuøng cuûa hoï. Khoâng coù con ñöôøng naøo khaùc hieäu nghieäm hôn, ñeå daán thaân vaøo trong xaõ hoäi, trong ngheà nghieäp vaø trong sinh hoaït chính trò, nhaát laø trong coâng cuoäc thöïc hieän coâng baèng, hoøa giaûi vaø hoøa bình. Ñoù laø ñieàu maø Coâng Nghò nhaém ñeán.

 Toâi xin noùi vôùi chö huynh giaùm muïc vaø linh muïc: Haõy trôû neân nhöõng chuû chaên toát theo nhö loøng Chuùa Kitoâ mong öôùc! Haõy höôùng daãn ñoaøn chieân ñöôïc trao phoù cho, theo con ñöôøng daãn ñeán ñoàng coû xanh töôi cuûaNöôùc Chuùa! Haõy cuõng coá sinh hoaït muïc vuï cuûa coäng ñoàng chö huynh, nhôø qua moät söï coâng taùc môùi vaø sinh ñoäng hôn vôùi nhöõng tu só vaø giaùo daân. Giöõa nhöõng khoù khaên cuûa taùc vuï, anh em haõy ñaït nieàm tin töôûng vaøo Chuùa. Haõy soáng thaân maät vôùi Chuùa nhieàu hôn trong kinh nguyeän, vaø Chuùa seõ laø aùnh saùng vaø nieàm vui cho anh em. Toaøn theå giaùo hoäi caùm ôn anh em vì söï taän tuïy vaø vì söù maïng ñöùc tin anh em chu toaøn trong caùc giaùo phaän vaø giaùo xöù.

 Vôùi caùc tu só nam nöõ, Toâi noùi leân loøng bieát ôn bao la cuûa Giaùo Hoäi, vì chöùng taù cuûa anh chò em ñaët Thieân Chuùa vaøo choå thöù nhaát trong moïi söï. Anh chò em haõy chieáu saùng luoân maõi nhö nhöõng coät truï cuûa tình yeâu thöông ñaày tinh thaàn phuùc aâm, coù söùc vöôït qua ñöôïc moïi raøo caûng.

 Toâi xin noùi vôùi anh chò em giaùo daân raèng: Anh chò em ñöøng sôï laûnh laáy traùch nhieäm vaø choå ñöùng cuûa mình trong Giaùo Hoäi. Haõy trôû neân nhöõng chöùng nhaân can ñaûm cuûa Tin Möøng trong gia ñình anh chò em vaø trong xaõ hoäi!

 Taïi Giordani, hoâm nay laø Ngaøy cuûa Ngöôøi Meï; toâi xin chaøo chuùc taát caû nhöõng ngöôøi meï hieän dieän nôi ñaây, vaø môøi goïi taát caû moïi ngöôøi meï haõy trôû thaønh nhöõng keû xaây döïng moät neàn vaên minh môùi cuûa tình thöông. Haõy yeâu thöông gia ñình cuûa chuùng con. Haõy daïy cho gia ñình chuùng con bieát phaåm giaù cua moïi söï soáng; haõy daïy cho gia ñình chuùng con nhöõng con ñöôøng soáng hoøa hôïp vaø hoøa bình; haõy daïy cho gia ñình bieát soáng giaù trò ñöùc tin vaø söï caàu nguyeän vaø soáng toát laønh!

 Hôõi nhöõng ngöôøi treû, con ñöôøng söï soáng ñöôïc môû ra tröôùc maét chuùng con! Haõy xaây döïng töông lai chuùng con treân neàn taûng chaéc chaén tình yeâu Thieân Chuùa vaø haõy soáng hieäp nhaát vôùi nhau trong Giaùo Hoäi cuûa Chuùa Kitoâ! Chuùng con haõy giuùp bieán ñoåi theá giôùi quanh chuùng con, baèng caùch hieán daâng heát söùc mình phuïc vuï keû khaùc vaø phuïc vuï ñaát nöôùc chuùng con! Vôùi nhöõng thieáu nieân röôùc leã laàn ñaàu hoâm nay, cha xin noùi: Chuùa Gieâsu laø ngöôøi baïn toát nhaát cuûa chuùng con; Chuùa bieát roõ taâm hoàn chuùng con. Haõy soáng gaàn guûi Ngöôøi, vaø trong lôøi caàu nguyeän, chuùng con haõy nhôù ñeán giaùo hoäi vaø vò giaùo hoaøng naày!

 6. Trong Naêm Ñaïi Toaøn Xaù, toaøn daân Chuùa haønh höông trong tinh thaàn trôû veà laïi vôùi nhöõng nôi coù lieân heä ñeán lòch söû cöùu roãi. Sau khi ñaõ ñi theo veát chaân cuûa Abraham vaø Moâisen, cuoäc haønh höông cuûa chuùng toâi giôø ñaây ñeán ñöôïc phaàn ñaát maø Chuùa Gieâsu Kitoâ Ñaáng Cöùu Theá ñaõ sinh soáng vaø ñi rao giaûng trong cuoäc ñôøi cuûa Ngöôøi treân traàn gian. "Nhieàu laàn vaø nhieàu caùch khaùc nhau, Thieân Chuùa ñaõ noùi xöa kia vôùi cha oâng chuùng ta qua caùc tieân tri; nhöng vaøo thôøi cuoái cuøng, Ngaøi noùi vôùi chuùng ta qua Con Moät Ngaøi" (Dt, 1, 1- 2). Trong Ngöôøi, taát caû moïi lôøi Höùa ñöôïc neân troïn. Ngöôøi laø Ñaáng cöùu chuoäc con ngöôøi, laø nieàm hy voïng cho theá giôùi! Khi ñaët taát caû nhöõng ñieàu naày tröôùc maét, öôùc chi toaøn theå coäng ñoaøn kitoâ taïi Giordani ñöôïc luoân luoân vöõng maïnh trong Ñöùc Tin vaø quaûng ñaïi trong nhöõng coâng vieäc phuïc vuï ñaày tình thöông.

 Nguyeän Xin Ñöùc Nöõ Ñoàng Trinh Maria, Meï cuûa Giaùo Hoäi, höôùng daãn vaø baûo veä anh chò em treân ñöôøng löõ haønh. Amen.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page