Moät vieãn aûnh môùi
cho giaùo hoäi Nam Haøn
sau cuoäc hoïp thöôïng ñænh

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Moät vieãn aûnh môùi cho giaùo hoäi Nam Haøn sau cuoäc hoïp thöôïng ñænh.

 Nam Haøn (Seoul) - (CWN 17/6/2000) - Caùc nhaø laõnh ñaïo giaùo hoäi coâng giaùo Nam Haøn heát söùc vui möøng vì hieäp öôùc hoøa giaûi vöøa ñöôïc kyù keát trong cuoäc hoïp thöôïng ñænh giöõa toång thoáng Kim Ñaïi Trung (Kim Dae Jung) cuûa Nam Haøn vaø toång thoáng Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong Il) cuûa Baéc Haøn. Hieäp öôùc naøy môû ñöôøng cho vieäc ñoaøn tuï caùc gia ñình vaø thaân nhaân bò ly taùn taïi hai mieàn töø nöûa theá kyû qua.

 Cuoäc hoïp thöôïng ñænh giöõa hai nhaø laõnh ñaïo Nam vaø Baéc Haøn dieãn ra töø ngaøy 13 ñeán ngaøy 15 thaùng 6/2000. Giöõa luùc cuoäc hoïp ñang dieãn ra, Ñöùc Cha Paul Ri, Giaùm Muïc giaùo phaän Taegu beân Nam Haøn, ñaõ keâu goïi giaùo daân cuûa ngaøi caàu nguyeän ñaëc bieät cho söï thaønh coâng cuûa caùc noã löïc nhaém giuùp cho caùc gia ñình bò ly taùn ñöôïc ñoaøn tuï. Ñöùc Cha Paul Ri cho raèng cuoäc hoïp naøy laø moät thôøi ñieåm quan troïng trong lòch söû chia ñoâi ñaát nöôùc cuõng nhö cho caùc gia ñình ñaõ bò ly taùn. Ñöôïc bieát tröôùc khi leân ñöôøng ñi Bình Nhöôõng, toång thoáng Kim Ñaïi Trung (Kim Dae-Jung) cuûa Nam Haøn, moät tín höõu coâng giaùo soát saéng giöõ ñaïo, ñaõ döï thaùnh leã taïi nhaø thôø giaùo xöù cuûa oâng. Linh Muïc Ahn Pyong-ch'ol, cha sôû, tieát loä laø cha ñaõ khuyeân toång thoáng Kim Ñaïi Trung (Kim Dae Jung) ñeán Baéc Haøn vôùi moät taâm hoàn ñaày tha thöù vaø khoan nhöôïng.

 Caùc tín höõu coâng giaùo taïi Baéc Haøn caûm thaáy haøi loøng tröôùc tin toång thoáng Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong-Il) ñaõ chuyeån lôøi qua trung gian toång thoáng Nam Haøn, môøi ÑTC Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm Baéc Haøn. Tuy nhieân söï haøi loøng naøy cuõng ñi keøm vôùi söï caûnh giaùc raèng, tröôùc khi dieãn ra moät cuoäc vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Baéc Haøn, caàn phaûi coù töï do toân giaùo. Moät nhaø laõnh ñaïo coâng giaùo giaûi thích nhö sau: "Tröôùc khi ÑTC vieáng thaêm moät quoác gia naøo, phaûi coù söï hieän höõu cuûa moät giaùo hoäi ñòa phöông, moät giaùo hoäi vôùi caùc Giaùm Muïc, linh muïc, giaùo daân, nhaø thôø, nôi thôø phöôïng vaø cô sôû hoaït ñoäng cuûa giaùo hoäi. Taïi Baéc Haøn hieän nay, khoâng coù linh muïc cuõng khoâng coù caùc tu só." Giaùo hoäi coâng giaùo chöa chính thöùc ñöôïc nhìn nhaän taïi Baéc Haøn, vaø giaùo phaän Bình Nhöôõng cuõng khoâng coù Giaùm Muïc rieâng. ÑTGM Nicolas Cheong Jin Suk cuûa Seoul kieâm caû chöùc vuï giaùm quaûn toâng toøa Bình Nhöôõng. ÑTGM Nicolos Cheong ñaõ nhieàu laàn coâng khai baøy toû öôùc muoán ñöôïc vieáng thaêm Bình Nhöôõng. Ngaøi noùi nhö sau: "Toâi raát tieác laø ñaõ khoâng coù cô hoäi cöû haønh thaùnh leã Phuïc Sinh taïi Bình Nhöôõng. Toâi caàu nguyeän xin Thieân Chuùa cho ñieàu naøy ñöôïc xaûy ra trong moät töông lai gaàn ñaây". Sau khi tin veà vieäc vò toång thoáng Baéc Haøn ngoû yù môøi ÑTC ñeán thaêm ñöôïc loan baùo, Linh Muïc Bernardo Cervellera, giaùm ñoác haõng thoâng taán Fides cuûa Boä Truyeàn Giaùo giaûi thích laø coù moät soá ñieàu kieän caàn phaûi ñöôïc thöïc hieän tröôùc khi ÑTC ñeán Baéc Haøn. Caùc ñieàu kieän naøy bao goàm vieäc chính phuû Baéc Haøn chính thöùc nhìn nhaän giaùo hoäi coâng giaùo, môû cöûa Baéc Haøn cho caùc linh muïc coâng giaùo ñeán laøm vieäc vaø taùi thoáng nhaát giaùo hoäi Nam vaø Baéc Haøn. Ñeå môû ñöôøng cho cuoäc vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Baéc Haøn, tröôùc heát chính phuû Bình Nhöôõng phaûi taïo ñieàu kieän ñeå ÑTGM Nicolas Cheong Jin Suk, hieän laø giaùm quaûn toång toøa Bình Nhöôõng, ñeán thaêm giaùo phaän naøy tröôùc.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page