Vaøi neùt veà Ngaøy Toaøn xaù
cuûa caùc Thaøy Saùu vónh vieãn

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi neùt veà Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc Thaøy Saùu vónh vieãn.

 Ngaøy Toaøn xaù cuûa Giôùi ngheä só vöøa keát thuùc chieàu thöù Saùu 18/02/2000 baèng moät Hoäi nghò quoác teá taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI, thì Ngaøy Toaøn xaù cuûa Caùc Thaày Saùu vónh vieãn ñöôïc khai maïc cuøng ngaøy taïi Ñeàn thôø Ñöùc Baû Caû. Sau ñaây laø chöông trình chi tieát cuûa nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc Thaày Saùu vónh vieãn:

 Thöù Saùu 18/2/2000, Leã nghi khai maïc dieãn ra trong Ñeàn thôø Ñöùc Baø Caû (Santa Maria Maggiore) baèng ñoïc Kinh Maân coâi. Saùng thöù Baåy 19 thaùng 2/2000, sau thaùnh leã do Ñöùc TGM Zenon Grocholewski, taân Toång tröôûng Boä Giaùo duïc coâng giaùo, chuû söï, seõ coù baøi thuyeát trình veà göông saùng Thaày Saùu Töû ñaïo, Thaùnh Lorenzo, trong boái caûnh hieän ñaïi vaø sau ñoù, coù cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑTC.

 Ban chieàu, caùc Thaày Saùu seõ nghe baøi thuyeát trình veà vai troø vaø caên cöôùc cuûa Thaày Saùu; trong luùc ñoù caùc baø vôï vaø con caùi (treân 1,500 ngöôøi) seõ tuï hoïp trong nhaø thôø Chuùa Thaùnh Thaàn in Sassia, keá beân Ñaïi Loä Conciliazione, ñeå nghe ÑHY James Stafford, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh phuï traùch Giaùo daân, giaûng thuyeát veà "Gia ñình lyù töôûng cuûa Thaày Saùu".

 Chuùa Nhaät 20/2/2000, ngaøy beá maïc, Thaùnh leã trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Trong Thaùnh leã ÑHY Dario Castrillon Hoyos, Toång tröôûng Boä Giaùo só, seõ phong chöùc Phoù Theá cho 14 öùng sinh, ñeán töø Napoli, Firenze (YÙ) vaø Sevilla (Taây ban nha). Soá Thaày Saùu treân theá giôùi hieän nay laø gaàn 25 ngaøn, ñöôïc phaân chia nhö sau: Baéc Myõ: 12,621 - Chaâu AÂu: 7,536 - Nam Myõ - 2,265 - Quaàn Ñaûo Antilles: 696 - Trung Myõ: 685 - Chaâu Phi: 308 - Chaâu Ñaïi döông: 167 - Ñoâng Nam AÙ: 90 - Trung Ñoâng: 39. Toång coäng: 24,407 Thaày. Trong naêm 1970, sau Coâng ñoàng chung Vatican II, treân caû theá giôùi chæ coù 309 Thaày saùu vónh vieãn. Neân nhôù laïi: Chöùc vuï Thaày Saùu ñaõ coù ngay töø ñaàu Giaùo hoäi (Giaùo hoäi möøng leã Thaùnh Stephano, Thaày Saùu, töû ñaïo tieân khôûi töø theá kyû thöù nhaát ) vaø ñöôïc noùi ñeán trong Saùch Coâng vuï Toâng ñoà, ñaõ ñöôïc Coâng ñoàng Vatican II taùi laäp trong Giaùo hoäi. Töø ñoù soá caùc Thaày saùu vónh vieãn moãi ngaøy moãi theâm nhieàu, caùch rieâng taïi caùc nôi khan hieám ôn goïi Linh muïc. Nhöng neân nhôù: Chöùc vuï Thaày Saùu ñöôïc taùi laäp khoâng phaûi vì khan hieám linh muïc, hoaëc ñeå thay theá caùc ngaøi.

 Treân nhaät baùo coâng giaùo YÙ "Töông lai" (Avvenire) (18.2.2000), ÑHY Hoyos, Toång tröôûng Boä Giaùo só, giaûi thích veà caên cöôùc cuûa Thaày saùu nhö sau:

 Thaày Saùu tìm thaáy nguoàn goác cuûa caên cöôùc rieâng mình trong vieäc hieán daâng vaø trong söù vuï cuûa Chuùa Kitoâ, vì Thaày Saùu tham döï vaøo chính vieäc hieán daâng vaø söù vuï naøy. Vôùi vieäc hieán daâng, Thaày Saùu trôû neân thöøa taùc vuï thaùnh vaø thaønh vieân cuûa Phaåm traät Giaùo hoäi, nhôø vieäc ñaët tay vaø kinh caàu nguyeän thaùnh hieán. Do ñoù, tình traïng theo phöông dieän thaàn hoïc vaø giaùo luaät cuûa Thaày Saùu trong Giaùo hoäi ñöôïc aán ñònh roõ raøng.

 Do leã nghi phong chöùc, Thaày Saùu khaùc haún ngöôøi giaùo daân, vì tinh caùch thaùnh thieâng ñaõ ñöôïc ban cho Thaày trong Chöùc thaùnh (tính caùch bí tích khoâng theå xoùa boû ñöôïc), vaø tính caùch thaùnh thieâng naøy laøm cho ngöôøi laõnh nhaän chöùc thaùnh trôû neân "ñoàng hoùa vôùi Chuùa Kitoâ". Tuy coù chöùc thaùnh (baäc thöù nhaát cuûa Bí tích Truyeàn chöùc), Thaày Saùu khaùc linh muïc, vì Thaày Saùu laõnh nhaän moät söù vuï rieâng bieät "ñeå phuïc vuï". Haønh ñoäng cuûa Thaày Saùu ñi theo ôn goïi vaø chöùc vuï rieâng. Thaày Saùu khoâng phaûi laø "aù linh muïc" hay "aù giaùo daân", maø laø moät thaày saùu. "Diaconus", tieáng Vieät dòch laø Thaày Saùu (Phoù teá), thöïc söï khoâng boùc loät ñöôïc yù nghóa cuûa danh töø Diaconia (phuïc vuï). Trong Cöïu Öôùc caùc con cuûa Levi ñöôïc choïn ñeå phuïc vuï Nhaø Taïm (nhaø Xeáp) nôi chöùa Hoøm Bia thaùnh. Trong Taân Öôùc (Saùch Coâng vuï: 6, 1-6), caùc Thaùnh Toâng ñoà, ñöôïc Chuùa Thaùnh Thaàn höôùng daãn, ñaõ choïn baåy ngöôøi trong coäng ñoàng Daân Chuùa noåi tieáng veà ñaïo ñöùc, veà giaùo lyù, ñeå trôû neân nhöõng ngöôøi coäng taùc tröïc tieáp trong Thöøa taùc vuï cuûa caùc ngaøi.

 Hieán cheá Lumen Gentium (AÙnh saùng caùc daân toäc) veà Giaùo hoäi, giaûi thích roõ raøng söù vuï cuûa caùc Thaày Saùu: ban Bí tích Röûa toäi caùch troïng theå, gìn giöõ vaø ban phaùt Thaùnh Theå, nhaân danh Giaùo hoäi chuû söï vaø laøm pheùp Hoân phoái (thöøa taùc vieân cuûa Bí tích naøy laø chính ngöôøi nam vaø ngöôøi nöõ tröôùc maët vò ñaïi dieän Giaùo hoäi chöùng kieán), ñem Mình Thaùnh Chuùa (nhö cuûa aên ñaøng) cho Beänh nhaân, ñoïc Saùch Thaùnh cho coäng ñoàng tín höõu vaø giaûng khuyeân daân Chuùa, chuû söï vieäc phuïng töï (tröø vieäc cöû haønh Thaùnh leã vaø giaûi toäi), kinh caàu nguyeän giaùo daân vaø caùc aù bí tích (nhö laøm pheùp nhaø, laøm pheùp nöôùc thaùnh v.v.. ), chuû söï leã nghi an taùng (ngoaøi thaùnh leã), (LG. 29).

 Hieän nay trong Giaùo hoäi coù hai baäc Thaày Saùu: coù gia ñình vaø ñoäc thaân. Coù gia ñình hay soáng baäc ñoäc thaân, vôùi vieäc phong chöùc, xeùt theo baûn chaát, caùc Thaày saùu khoâng khaùc nhau, bôûi vì vieäc phong chöùc laøm cho ngöôøi ñöôïc thaùnh hieán trôû neân ñoàng hoùa vôùi Chuùa Kitoâ "Ngöôøi phuïc vuï". Dó nhieân Ñöùc trinh khieát phuø hôïp hôn nhieàu vôùi Bí tích phong chöùc trong caû ba baäc: Thaày Saùu, Linh muïc vaø Giaùm muïc vaø phuø hôïp vôùi truyeàn thoáng laâu ñôøi cuûa Giaùo hoäi. Trong soá caùc Thaày Saùu vónh vieãn coù nhieàu thaày choïn soáng baäc ñoäc thaân (tôùi 16%) vaø ôû trong baäc naøy, caùc Thaày coù söï saün saøng hôn vaø nhieàu thì giôø hôn ñeå phuïc vuï Coäng ñoàng Daân Chuùa.

 Caùc Thaày Saùu thuoäc nhieàu giai caáp vaø laõnh vöïc hoaït ñoäng khaùc nhau trong xaõ hoäi: giaùo sö, baùc só, nhaïc só, kyõ sö, coâng chöùc nhaø nöôùc, kyõ ngheâï gia, ngaân haøng, böu ñieän, thôï thuyeàn, ... Thaày saùu Gilles Rebeche, hieän soáng taïi Toulon (beân Phaùp), giaûi thích veà ôn goïi vaø söù vuï cuûa Thaày nhö sau: "Toâi öa thích ñoïc "diaconia" (vieäc phuïc vuï cuûa toâi) theo aùnh saùng cuûa ñoaïn Phuùc AÂm veà vieäc Ñöùc Maria ñi vieáng thaêm baø Elisabeth. Meï Maria, khuoân maët cuûa Giaùo hoäi, göông maãu caùc Thaày Saùu, voäi vaøng leân ñöôøng ñeå giuùp ñôõ ngöôøi chò hoï mình. Ñaây laø cuoäc leân ñöôøng cuûa caû Giaùo hoäi, ra ñi ñeå gaëp gôõ ngöôøi khaùc, trong moät thaùi ñoä phuïc vuï khieâm toán. Ñuùng nhö vaäy, toâi ñaõ khaùm phaù ñöôïc ngay laø thöøa taùc naøy khoâng phaûi laø moät söï vieäc cuûa caù nhaân, nhöng phaûi laõnh nhaän trong ñoàng traùch nhieäm vôùi caùc thaày saùu khaùc, vôùi caùc linh muïc, vôùi giaùm muïc vaø vôùi taát caû caùc tín höõu giaùo daân".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page