Hai ngöôøi haønh höông
töø Taây ban nha ñeán Roma baèng ñöôøng boä
vôùi hai con löøa chôû haønh lyù

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Hai ngöôøi haønh höông töø Taây ban nha ñeán Roma baèng ñöôøng boä vôùi hai con löøa chôû haønh lyù.

 Nhö chuùng toâi ñaõ töôøng thuaät nhieàu cuoäc haønh höông coù tính khaùc thöôøng, chaúng haïn nhö moät coâ ngöôøi Ñöùc, coâ Natalia, vaø moät só quan ngöôøi Rumeni, anh Cyprian, caû hai ñaõ ñi boä töø Santiago de Compostela ñeán Roma, treân con ñöôøng daøi 2,800 caây soá. Thaät laø moät göông saùng ñaày can ñaûm, nhaát laø trong thôøi ñaïi tieán boä naøy veà caùc phöông tieän chuyeân chôû heát söùc nhanh choùng. Coù ngöôøi khoâng hieåu noåi vaø xem hai anh chò naøy hoaëc ñaày ñöùc tin, hoaëc ñieân khuøng. Anh chò traû lôøi caùch ñôn sô: laø vöøa tin vöøa ñieân khuøng.

 Hoâm nay, chuùng toâi xin thuaät laïi caâu chuyeän haønh höông cuõng khaùc thöôøng vaø coøn can ñaûm hôn cuoäc haønh höông cuûa coâ Natalia vaø anh Cyprian. Ñoù laø cuoäc haønh höông baèng ñöôøng boä daøi 3 ngaøn caây soá, mang theo hai con löøa chôû haønh lyù.

 Adelante Uego, adelante Romero! Tieán ñi Uego, tieán ñi Romero! Ñaây laø tieáng thuùc hai con löøa teân laø Uego vaø Romero tieán leân ñöôøng. Tieáng hoâ naøy ñaõ thuùc ñaåy hai ngöôøi Taây ban nha: Narciso Jurado Bernal vaø Juan Rodriguez Fuentes, töø Chipiona, trong mieàn Andalusia, qua taát caû Taây ban nha, vöôït giaãy nuùi Pyreneùes, sang Phaùp, roài theo doïc bôø bieån Phaùp, tieán sang mieàn baéc YÙ, vaø töø ñoù thaúng ñeán Roma, vôùi hai con löøa Uego vaø Romero, sau 93 ngaøy, treân con ñöôøng daøi 3 ngaøn caây soá. Hai ngöôøi haønh höông naøy ñaõ tôùi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ hoâm thöù Tö 14.6.2000 - Töø nhöõng Naêm Toaøn xaù ñaàu tieân cho tôùi nay, vaøo thöù Tö naøy ngöôøi ta laïi môùi ñöôïc thaáy caùc con löøa cuûa ngöôøi haønh höông taïi Roma.

 Thöïc söï, OÂng Narciso vaø Juan, hai anh em hoï, khoaûng ngoaøi 50 tuoåi, cuõng khoâng bao giôø côõi löøa treân suoát con ñöôøng haønh höông. Hai con löøa ñoàng haønh chæ duøng chôû haønh lyù maø thoâi (quaàn aùo vaø leàu vaûi, khi phaûi nguû treân ñöôøng ñi). Nhö vaäy coù theå noùi cuoäc haønh höông cuûa hai anh em laø cuoäc haønh höông hoaøn toaøn baèng ñöôøng boä, treân con ñöôøng daøi 3 ngaøn caây soá, daøi hôn con ñöôøng haønh höông cuûa coâ Natalia vaø anh Cyprian, chæ daøi 2,800 caây soá.

 Taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, sau buoåi tieáp kieán chung, hai nguôøi haønh höông, vôùi khuoân maët chaùy xaùm vì aùnh saùng maët trôøi, ñaõ ñöôïc ÑTC tieáp vaø ban pheùp laønh ñaëc bieät. Hai anh em thoûa maõn baèng nuï cuôøi treân caëp moâi, nhöng caûm ñoäng nhieàu. Narciso vaø Juan choáng hai chieác gaäy, chieác gaäy daøi caùc ngöôøi Taây ban nha thöôøng duøng trong caùc cuoäc haønh höông. Chính vì muïc ñích haønh höông Naêm Thaùnh, hai anh em ñaõ can ñaûm vöôït qua nhöõng quaõng ñöôøng khoù khaên, nhaát laø leo nuùi Pyreùneùes, coøn ñaày tuyeát, nhieàu luùc phaûi baùm chaët vaøo hai con löøa. Nhôø söï giuùp ñôõ cuûa hai con vaät vaø nhaát laø nhôø vaøo vieäc theo doõi cuûa ñaøi Phaùt Thanh vaø Truyeàn Hình taïi Chipiona, (nôi khôûi haønh), hai anh em ñaõ can ñaûm vaø cöông quyeát tieán ñi: Adelante Uego, adelante Romero!.

 OÂng Juan muoán haønh höông ñeå chu toaøn lôøi khaán höùa. Bò giaûi phaãu nôi tim naêm 1988. Lôøi khaán ñaàu tieân oâng ñaõ thöïc hieän: ñi boä ñeán Ñeàn Thaùnh Santiago de Compostela. Moät cuoäc giaûi phaãu khaùc naêm 1995. Lôøi khaán ñi Roma, trong Naêm Toaøn xaù 2000. OÂng khaán höùa seõ ñi boä. OÂng noùi: "Toâi ñaõ ñöôïc ôn quaù lôùn lao; toâi phaûi ñeán Roma baèng caùch khaùc thöôøng".

 Doïc ñöôøng, ngöôøi daân ñeán gaëp vì toø moø, vaø giuùp ñôõ moïi caùch: hoï cung caáp cho hai anh em baùnh mì , traùi caây, röôïu, nöôùc vaø baùnh ngoït nöõa. Roài caû coû cho hai coøn löøa. OÂng Narciso keå: Nhieàu laàn hoï ñeå yù ñeán hai con löøa hôn ñeán chuùng toâi.

 Narciso vaø Juan khôûi söï leân ñöôøng ngaøy 5 thaùng 3/2000, nhaèm ngaøy Chuùa nhaät, vaø ñöôïc daân chuùng chaøo töø giaõ taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Ñen taïi Regla, sau thaùnh leã. Chuoâng treân thaùp nhaø thôø ñoå hoài, trong luùc hai anh em leân ñöôøng ñi ñeán Sevilla (mieàn nam Taây ban nha). OÂng thò tröôûng Chipiona tin chaéc raèng: Ra ñi theo kieåu cuûa hai anh em naøy, thöïc hoï laø nhöõng thi só cuûa theá kyû môùi. OÂng Luis Aparcero tuyeân boá: chaéc chaén hoï thaønh coâng. Hoï thuoäc loaïi ngöôøi huøng!!

 Dó nhieân Narciso vaø Juan heát söùc meät nhoïc, vì con ñöôøng xa xoâi vaø traéc trôû, nhöng "Adelante, adelante" laø khaåu hieäu thuùc ñaåy vöôït qua moïi khoù khaên ñeå ñeán Roma, muïc tieâu cuûa cuoäc haønh höông toaøn xaù. Trong luùc naøy ñaây hai anh em ñang höôûng nhöõng an vui vaø an vui naøy coøn theo doõi caû trong luùc trôû veà Chipiona nöõa.

 Nhöng chöa heát. Narciso vaø Juan seõ haønh höông Gieârusalem vaøo naêm 2005, qua ngaû Gilbraltar, mieàn Baéc Chaâu phi. Laàn naøy mang theo hai con laïc ñaø. Hai con löøa Uego vaø Romero ñeå laïi Roma, daâng taëng ÑTC. Chöa bao giôø ÑTC ñöôïc quaø taëng laï luøng nhö vaäy.

 Sau buoåi tieáp kieán, saùng thöù Naêm 15/6/2000, hai anh em Narciso vaø Juan leân maùy bay trôû veà nhaø taïi Chipiona. Ban chieàu hai anh em ñöôïc daân chuùng tieáp ñoùn noàng haäu taïi Ñeàn Thaùnh Ñöùc Meï Ñen ôû Regla. Caùc chuoâng nhaø thôø ñoå hoài chaøo möøng hai ngöôøi haønh höông trôû veà nhaø bình an. Maùy bay vöøa haï caùnh xuoáng phi tröôøng Sevilla, ngöôøi daân ñaõ gaëp hai anh em haønh höông luùc ra ñi, tuoán ñeán chaøo möøng. Trong soá caùc ngöôøi ra ñoùn taïi saân bay coù 6 ngöôøi con cuûa Narciso vaø 3 cuûa Juan, baø vôï vaø caùc chaùu. Vôùi ñöùa chaùu nhoû hôn caû, Narciso nhaéc laïi caâu caùch ngoân mieàn Andalusia raèng: Haõy laøm moïi caùch ñeå thöïc hieän ñieàu maø trí oùc mong muoán.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page