Cuoäc haønh höông baèng xe ñaïp
töø Wadowice (sinh quaùn cuûa Ñöùc Karol Wojtyla)
ñeán Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc haønh höông baèng xe ñaïp töø Wadowice (sinh quaùn cuûa Ñöùc Karol Wojtyla) ñeán Roma.

 Firenze - 13.6.2000 - Mieàn Toscana (thuoäc mieàn trung nöôùc YÙ) tieáp tuïc haønh höông ñeán Roma baèng nhieàu phöông tieäïn chuyeân chôû khaùc nhau. Sau nhöõng cuoäc haønh höông cuûa nhieàu giaùo phaän YÙ, töøng ngaøn tín höõu ñaõ ñeán Roma baèng xe löûa hay baèng xe pullman, trong luùc naøy laïi coù nhöõng nhoùm nhoû haønh höông baèng caùc phöông tieän khaùc thöôøng: coù nhoùm ñi boä, coù nhoùm duøng xe ñaïp.

 Nhoùm ñang treân ñöôøng hieän nay baèng xe ñaïp laø nhoùm 5 ngöôøi thuoäc ñoaøn theå thao Resceto: Aldo vaø Pietro Baldini, Piero, Sauro vaø Bruno Turba. Caû naêm ñeàu sinh soáng taïi mieàn nuùi, trong tænh Massa-Carrara. Ñeå ñi ñeán Roma baèng xe ñaïp, nhoùm naøy khôûi söï töø Wadowice (beân Ba lan), sinh quaùn cuûa Ñöùc Karol Wojtyla.

 Sau khi kính vieáng Ñeàn Thaùnh taïi Czestochowa, nôi toân kính Ñöùc Meï, Quan Thaày cuûa Ba lan, nhoùm naêm ngöôøi naøy, khôûi söï cuoäc haønh höông ñaày daán thaân qua caùc trung taâm Povazska Bystrica, Pezinok, Wiener Neustadt, Gleisdorf, Kalenfurt. Sang bieân giôùi YÙ, qua Udine, Padova, Parma vaø döøng laïi Massa Chuùa nhaät Leã Hieän xuoáng vaø töø ñaây, vuôït hai chaëng sau cuøng ñeå ñeán Roma vaøo thöù tö 14.6, tham döï buoåi tieáp kieán chung taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, vaø trao cho ÑTC moät böùc thö cuûa cuûa Linh muïc Tadeuz Kasperk, nhaân danh taát caû thaønh phoá Wadowice, baøy toû öôùc mong cuûa toaøn daân ñöôïc ñoùn tieáp ÑTC trôû laïi vieáng thaêm queâ höông moät laàn nöõa.

 OÂng Baldini keå laïi raèng: taïi moãi ñòa ñieåm chuùng toâi ñaõ ñöôïc ñoùn tieáp moät caùch laï luøng. Taïi Wadowice cuoäc ñoùn tieáp quaù söï töôûng töôïng cuûa chuùng toâi. Ngaøy rôøi ñaây ra ñi, trong nhaø thôø ñaày ngöôøi, cha sôû Tadeuz Kasperk, xöôùng teân moãi nguôøi trong chuùng toâi vaø môøi ñeán gaàn baøn thôø, ban pheùp laønh cho chuùng toâi vaø caàu chuùc chuùng toâi thöôïng loä bình an. Chuùa nhaät vöøa roài, taïi Massa-Carrara, Ñöùc Cha Eugenio Binini, giaùm muïc giaùo phaän, vaøo cuoái thaùnh leã Hieän xuoáng trong nhaø thôø chính toøa, cuõng ban pheùp laønh rieâng cho chuùng toâi. Thöù Hai 12.6.2000, saùng sôùm, chuùng toâi leân ñöôøng ñi Grosseto: chaëng daøi hôn caû cuûa cuoäc haønh höông, tröôùc khi tôùi Roma, vaøo chieàu thöù Ba 13.6.2000.

 Moät nhoùm khaùc cuõng haønh höông baèng xe ñaïp, nhoùm theå thao Gualdo, khôûi söï moàng 2 thaùng 7/2000, ñeå tôùi Roma thöù baåy moàng 8/7/2000. Taïi ñaây nhoùm naøy hôïp vôùi nhoùm theå thao cuõng thuoäc hoäi Gualdo, ñaõ choïn con ñöôøng boä ñeå ñeán Roma., khôûi haønh töø Castelfiorentino (tænh Firenze). Cuõng töø ñieåm naøy, vaøo cuoái thaùng 7/2000, ÑHY Silvano Piovanelli, TGM Firenze, seõ höôùng daãn ñoaøn thanh nieân cuûa Giaùo phaän, ñi boä trong 5 ngaøy, treân ñöôøng vöøa caàu nguyeän, vöøa suy tö, nhöng cuõng coù nhöõng luùc giaûi trí, ñeå laáy laïi söùc. - Cuõng neân nhaéc laïi: ÑHY Piovanelli, naêm nay 76 tuoåi.

 Thaät söï, tröôùc ñaây ñaõ coù 5 ngöôøi Firenze haønh höông Roma baèng ñöôøng boä. Thöû hoûi: caùi gì ñaõ thuùc ñaåy vieäc thöïc hieän nhöõng cuoäc haønh höông ñöôøng boä nhö vaäy, trong luùc theá giôùi tieán boä nhanh choùng veà moïi phöông dieän chuyeân chôû. OÂng Alfredo Barbetti, Andrea vaø Stefano Borselli, Fabrizio Giovanini vaø Ricardo Zucconi, taát caû treân döôùi 50 tuoåi, traû lôøi: YÙ töôûng phaùt xuaát nhö moät giaác mô, sau böõa aên toái vui veû, ñeå nhôù laïi hoài xuaân xanh cuûa chuùng toâi. Giaác mô naøy, ñoái vôùi ngöôøi coù tín ngöôõng hay khoâng, thaät söï cuõng ñeå baøy toû loøng toân troïng vaø yeâu meán ñoái vôùi "Vò Giaùo Hoaøng khaùc thöôøng cuûa theá kyû XX".

 Luùc naøy, cuoäc haønh höông ñaõ ñöôïc thöïc hieän roài, khoâng coøn laø giaác mô nöõa. Caâu traû lôøi laïi trôû neân deã daøng hôn nhieàu. OÂng Ricardo giaûi thích: Bôûi vì cuoäc haønh höông ñöôøng boä naøy raát boå ích, toát ñeïp. Laø moät cuoäc taém röûa taâm hoàn, moät vuï giaûi ñoäc khoûi nhöõng caêng thaúng "stress" cuûa coâng vieäc laøm haèng ngaøy, moät cuoäc haønh trình ñi tìm kieám ñôøi soáng noäi taâm. Laø cuoäc khaùm phaù ra nöôùc YÙ huy hoaøng vaø tinh tuyeàn, khieâm toán vaø hieáu khaùch. Moät nöôùc YÙ cuûa bieát bao Ñeàn thôø, ñeàn thaùnh vó ñaïi vaø lòch söû, moät nöôùc YÙ goàm caùc laøng xaõ lôùn nhoû, ñaày nhöõng dí tích thaùnh vaø daáu hieäu cuûa loøng suøng ñaïo, cuûa caùc pheùp laï vaø cuûa raát nhieàu Vò Thaùnh nam, nöõ.

 OÂng Ricardo ñöa ra lôøi khuyeân boå ích nhö sau: Trong kyø heø, anh chò em haõy phaùc hoïa chöông trình vôùi moät cuoäc ra ñi nhö vaäy, thay ñi nhöõng ngaøy heø treân mieàn nuùi hay ngoaøi baõi bieån. Chieác bao treân vai, vôùi ít ñoà caàn thieát, nhöng giaàu yù chí tieán ñi, duø gaëp khoù khaên. Can ñaûm leân, anh chò em seõ caûm thaáy söï haêng say vaø seõ nhôù maõi suoát caû ñôøi cuoäc ra ñi naøy.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page