Chöùng taù soáng Naêm Thaùnh 2000
cuûa ñoâi vôï choàng treû ngöôøi Roma

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöùng taù soáng Naêm Thaùnh 2000 cuûa ñoâi vôï choàng treû ngöôøi Roma.

 Hoâm thöù Naêm, ngaøy 8 thaùng 6/2000, Anh Alessandro Japino, phoùng vieân cuûa Nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" (L'Osservatore Romano), ñaõ thu löôïm ñöôïc chöùng taù soáng Naêm Thaùnh cuûa ñoâi vôï choàng treû soáng taïi Roma, gaàn beân Ñeàn Thôø Thaùnh Pheâroâ. Anh ñaõ gaëp ñöôïc hai anh chò Fabio vaø Roberta Capriotti trong Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ. Gia ñình nhoû naøy cö truù treân con ñöôøng Candia, khoâng xa Ñeàn thôø Thaùnh Pheâroâ, ñeán haønh höông Naêm Thaùnh taïi Ñeàn thôø. Anh chò noùi vôùi phoùng vieân nhö sau: Daân chuùng töø khaép nôi treân theá giôùi tuoán veà Roma. Chuùng toâi, nhöõng ngöôøi ôû ngay ñaây khoâng theå khoâng ñeán kính vieáng Ñeàn thôø, ñeã laõnh ôn toaøn xaù. Chuùng toâi ñaõ muoán haønh höông nhieàu laàn, nhöng caû hai chuùng toâi ñeàu laøm vieäc, vôùi hai ñöùa con nhoû: moät ñöùa, Lorenzo, 4 tuoåi, ñi vuôøn treû, ñöùa kia, Maria Chiara, môùi 5 thaùng. Vì theá chuùng toâi khoâng tìm ñöôïc moät ngaøy roãi, ñeå ñeán kính vieáng Ñeàn thôø trong Naêm Thaùnh naøy.

 Caû hai coâng nhaän raèng: Ñaây laø ñieàu phi lyù. Daân chuùng töø caùc nôi xa treân theá giôùi, ñeán ñaây vôùi bieát bao hy sinh; coøn chuùng toâi, gaàn ñaây, laïi khoâng bao giôø ñeán kính vieáng Ñeàn thôø trong Naêm Thaùnh naøy. Do ñoù, chuùng toâi quyeát ñònh phaûi kieám thì giôø ñeå lo vieäc quan troïng naøy.

 Anh chò noùi theâm: Taát caû caùc ngöôøi ñeán Roma, dó nhieân coù caû nhöõng ngöôøi du lòch nöõa, nhöng caùc ngöôøi haønh höông ñeán Roma naøy laøm cho moãi ngöôøi trong chuùng ta suy tö veà chính baûn thaân mình. Söï hieän dieän vaø chöùng taù cuûa caùc ngöôøi haønh höông laø tieáng môøi goïi moãi ngöôøi chuùng ta phaûi caûm thaáy mình laø thaønh phaàn cuûa Giaùo hoäi hoaøn caàu. Vieäc nhìn thaáy caùc ngöôøi haønh höông laøm cho chuùng ta trôû neân maïnh meõ vaø chaéc chaén veà mình hôn. Moãi ngöôøi trong chuùng ta nhaän ra raèng: khoâng phaûi chæ coù mình môùi laø ngöôøi tin vaøo Tin Möøng, khoâng phaûi chæ mình môùi laø chöùng nhaân cuûa Chuùa Kitoâ, Ñaáng ñaõ cheát vaø soáng laïi vì chuùng ta.

 Anh chò Fabio vaø Roberta thuoäc giaùo xuù Thaùnh Giuse mieàn Trionfale, keá beân Vatican. Caû hai sinh ra vaø lôùn leân trong giaùo xöù naøy. Caû hai ñeàu hoaït ñoäng trong caùc nhoùm thanh nieân giaùo xöù. Sau khi laäp gia ñình caû hai cuøng laøm vieäc taïi Cô sôû cuûa "Don Guanella", chuyeân lo giuùp caùc ngöôøi taøn taät.

 Anh Fabio noùi nhö sau: Treân phöông dieän caù nhaân, Toaøn xaù laø moät thuùc ñaåy maïnh meõ hôn cho coâng vieäc cuûa chuùng toâi. Toâi laøm vieäc vôùi caùc thanh thieáu nieân taøn taät vaø toâi ñöôïc môøi goïi soáng chöùng taù döùc tin moãi ngaøy, baèng vieäc laøm hôn laø baèng lôøi noùi. Toâi heát söùc neâu cao chöùng taù ñôøi soáng trong taát coâng vieäc cuûa toâi.

 Chò Roberta noùi theâm: Naêm Thaùnh cuõng laø cô hoäi thuùc ñaåy chuùng toâi daán thaân nhieàu hôn nöõa trong coäng ñoàng giaùo xöù cuûa chuùng toâi. Trong luùc naøy, vôùi hai ñöùa con coøn nhoû, chuùng toâi khoâng theå daán thaân nhö yù muoán ñöôïc. Nhöng chuùng toâi ñaõ phaùc hoïa chöông trình cho töông lai. Ngoaøi ra, coøn coù nhöõng luùc caàu nguyeän, do Naêm Thaùnh thuùc ñaåy: chuùng toâi phaûi soáng ñôøi caàu nguyeän caùch saâu xa hôn nöõa.

 Anh Fabio coâng nhaän: Chuùng toâi hy voïng raèng ñaây khoâng phaûi chæ laø nhöõng yù muoán suoâng maø thoâi, nhöng coøn coù theå thöïc hieän trong töông lai khi thì giôø cho pheùp.

 Chi Roberta keát thuùc cuoäc gaëp gôõ vôùi phoùng vieân nhö sau: Toâi hy voïng raèng Ñaïi Toaøn xaù giuùp vaøo coâng vieäc naøy nöõa: laø laøm cho bieát bao ngöôøi khoâng tin Thieân Chuùa, ít ra cuõng ñaët caâu hoûi veà nhöõng bieán coá xaåy ra tröôùc maét hoï. Öôùc gì nhöõng leã nghi ñöôïc cöû haønh, vaø nhöõng ngöôøi haønh höông, laøm cho hoï töï vaán löông taâm vaø töï tìm ra caâu traû lôøi xöùng hôïp, khaùch quan giuùp hoï trôû veà vôùi Thieân Chuùa.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page