Ngaøy toaøn xaù naêm 2000
cho caùc nhaø baùo

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Ngaøy toaøn xaù naêm 2000 cho caùc nhaø baùo.

 Vatican - (Zenit 27/5/2000) - Baét ñaàu töø thöù naêm muøng 1/6/2000 cho tôùi Chuùa Nhaät (4/6/2000) hôn 6000 kyù giaû, phoùng vieân vaø caùc nhaø baùo töø khaép nôi treân theá giôùi tham döï ngaøy Toaøn Xaù. Ñaây laø moät bieán coá noåi baät khaùc cuûa naêm Thaùnh. Moät phaùi ñoaøn ñoâng ñaûo caùc nhaø baùo töø Phi Chaâu cuõng coù maët taïi Roma trong nhöõng ngaøy naøy, trong ñoù coù moät nhoùm töø Sierra Leone, quoác gia ñang bò xaâu xeù vì chieán tranh.

 Ngaøy toaøn xaù baét ñaàu vaøo tröa thöù Naêm (1/6/2000) taïi Thính Ñöôøng Thaùnh Cecilia naèm treân Ñaïi Loä Hoøa Giaûi. Vaøo luùc 3:30, ÑTGM John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh veà Truyeàn Thoâng, ñoïc dieãn vaên khai maïc. Theo sau laø baøi dieãn vaên cuûa baø Theâreâsa Choi, chuû tòch Hieäp Hoäi Baùo Chí Coâng Giaùo Quoác Teá, vôùi chuû ñeà "Giaùo Hoäi vaøo Bình Minh cuûa Thieân Nieân Kyû Thöù Ba: Moät Thaùnh Ñoá cho caùc nhaø truyeàn thoâng". Vaøo luùc 4:30, caùc tham döï vieân chia laøm hai nhoùm tôùi nhaø nguyeän Sixtine ñeå döï buoåi leã caàu nguyeän do Ñöùc Cha Piero Marini, tröôûng ban caùc nghi leã Giaùo Hoaøng chuû söï.

 Thöù Saùu 2/6/2000, vaøo luùc 11 giôø caùc tham döï vieân seõ döï buoåi thuyeát trình taïi thính ñöôøng Phaloâ VI. ÑHY Dario Castrillon Hoyos, toång tröôûng boä giaùo só, seõ thuyeát trình veà ñeà taøi: "Chaân Lyù vaø Chöùng Nhaân" (Truth and Witness). 5 giôø chieàu, seõ coù caùc baøi thuyeát giaûng cuûa ÑHY Angelo Sodano, quoác vuï khanh Toøa Thaùnh, ÑTGM Phanxicoâ Xavieâ Nguyeãn Vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh Coâng Lyù vaø Hoøa Bình; vaø cuûa Ñöùc Cha Diarmuid Martin, thö kyù hoäi ñoàng. Thöù Baûy (3/6/2000), caùc tham döï vieân seõ böôùc qua Cöûa Thaùnh ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ Ngoaøi Thaønh. Tieáp theo laø moät buoåi cöû haønh ñaïi keát do ÑHY Edward Iris Cassidy, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch coå voõ hieäp nhaát kitoâ giaùo. Vaøo ban chieàu, seõ coù caùc linh muïc ngoài toøa ñeå caùc tham döï vieân coù theå laõnh nhaän bí tích hoøa giaûi. Vaøo luùc 7:30 toái, coù buoåi hoøa nhaïc taïi Ñeàn Thôø Thaùnh Maria cuûa Caùc Thieân Thaàn (St. Mary of the Angels). Cao ñieåm cuûa ngaøy toaøn xaù laø vaøo saùng Chuùa Nhaät (4/6/2000), baét ñaàu baèng thaùnh leã troïng theå do ÑHY Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy Ban Trung Öông Ñaïi Naêm Thaùnh 2000, chuû teá. Vaø sau ñoù, vaøo luùc 12:15 phuùt, laø buoåi tieáp kieán chung vôùi ÑTC Gioan Phaoloâ II.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page