ÑTC chuû teá thaùnh leã ngaøy Toaøn xaù
cuûa caùc ngöôøi Di daân vaø Löu ñoäng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC chuû teá thaùnh leã ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc ngöôøi Di daân vaø Löu ñoäng.

 Vatican - 02.6.2000 - Luùc 10 giôø thöù Saùu moàng 02/6/2000, taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, ÑTC chuû teá Thaùnh leã Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc nguôøi Di daân vaø Löu ñoäng. Nhö chuùng toâi loan tin tröôùc ñaây: soá ngöôøi tham döï Ngaøy Toaøn xaù naøy, theo Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Di Daân vaø Löu doäng, treân 50 ngaøn, ñeán töø nhieàu nôi, nhieàu ñoaøn theå khaùc nhau treân theá giôùi.

 Cho tôùi luùc naøy, chöa coù thaùnh leã Toaøn xaù naøo coù tính caùch "hoaøn caàu", nhö thaùnh leã cuûa caùc ngöôøi Di daân vaø Löu ñoäng. Caùc ngöôøi tham döï khoâng phaân bieät bieân giôùi ñòa dö, thuoäc 5 Chaâu, maàu da, ngoân ngöõ, vaên hoùa... khaùc nhau, nhöng cuøng moät ñöùc tin, cuøng moät Giaùo hoäi, cuøng moät ñaøn chieân döôùi quyeàn höôùng daãn cuûa moät Vò Chuû chaên. Taát caû caûm thaáy mình laø anh chò em cuûa moät Gia ñình, saùt caùnh, cuøng caàu nguyeän, cuøng ca haùt, cuøng tham döï baøn tieäc Thaùnh Theå Taát caû ñeàu caûm thaáy mình gaàn guõi, hieäp nhaát vôùi nhau trong tình huynh ñeä cuûa Chuùa Kitoâ, trong tình yeâu Thieân Chuùa. Ca Ñoaøn Sixtine cöû baøi "Ubi caritas et amor, Deus ibi est" (Ñaâu coù ñöùc aùi, coù tình yeâu, ôû ñoù coù Chuùa), ñeå noùi leân yù nghóa cuûa cuoäc gaëp gôõ Toaøn xaù hoâm nay.

 Thaùnh leã ñöôïc cöû haønh baèng tieáng YÙ, cho duø nhoùm Philippines ñoâng hôn caû (hôn 15 ngaøn), nhöng haàu heát sinh soáng taïi YÙ; caùc baøi haùt: Xin Chuùa Thöông Xoù, Kinh Vinh Danh, Kinh Tin Kính, ñeàu haùt baèng tieáng Latinh.

 Giaûng trong thaùnh leã, caên cöù vaøo baøi Phuùc AÂm cuûa Thaùnh Matteo veà ngaøy phaùn xeùt chung: Chuùa tra hoûi con nguôøi veà vieäc thöïc haønh ñöùc aùi ñoái vôùi anh chò em mình, ÑTC nhaán maïnh ñeán hai ñieåm: ñoùn nhaän anh chò em vôùi tinh thaàn ñöùc aùi coâng giaùo, caùch rieâng nhöõng anh chò em gaëp hoaøn caûnh khoù khaên, cuøng cöïc; roài tình huynh ñeä giöõa caùc con caùi Chuùa, vì taát caû thuoäc veà moät ñaïi gia ñình nhaân loaïi.

 Trong leã nghi daâng taëng vaät, chieác thuyeàn ñöôïc laøm theo kieåu maãu thuyeàn cuûa Chuùa Gieâsu vaø caùc Toâng ñoà duøng xöa treân Bieån Galilea, ñaõ ñöôïc khieâng ñeán tröôùc ÑTC. Ñaây laø moät thuyeàn nhoû daøi khoaûng 3 thöôùc, roäng hôn moät thöôùc, ñöôïc laøm baèng goã.

 Vaøo ñaàu thaùnh leã, Ñuùc TGM Stephen Hamao, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà "Di daân vaø Löu ñoäng", ñaõ caùm ôn ÑTC veà ôn troïng cuûa Ngaøy Toaøn xaù, roài ngaøi trình baøy caùc nhoùm ngöôøi khaùc nhau tham döï thaùnh leã hoâm nay: moät coäng ñoàng "hoaøn caàu" (cosmopolite), nhöng cuøng chung moät Chuùa, moät Ñöùc tin, moät Giaùo hoäi. Coäng ñoàng naøy hoâm nay ñaây tuï hoïp tröôùc ÑTC, nguôøi Cha chung cuûa ñaïi gia ñình Giaùo hoäi, ngöôøi Cha luoân luoân quan taâm ñeán nhöõng ngöôøi con soáng trong nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên.

 Thaùnh leã keát thuùc vaøo luùc 12 giôø. ÑTC duøng xe hôi ñi voøng chung quanh Quaûng tröôøng chaøo caùc ñoaøn haønh höông tham döï thaùnh leã, roài trôû veà Vatican.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page