ÑTC vôùi ñoaøn haønh höông
Toång giaùo phaän Leopoli

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑTC vôùi ñoaøn haønh höông Toång giaùo phaän Leopoli.

 Vatican - 02.6.2000 - Trong buoåi tieáp kieán chung thöù tö 31.5.2000 vöøa qua daønh cho caùc ñoaøn haønh höông ñeán töø nhieàu nöôùc treân theá giôùi, ÑTC quan taâm caùch rieâng ñeán ñoaøn haønh höông cuûa Toång giaùo phaän Leopoli (beân Ukraine), do Ñöùc TGM Marino Jaworski höôùng daãn. Cuøng tham döï cuoäc haønh höông naøy coøn coù Ñöùc Cha Stanislaw Padewski, giaùm muïc phuï taù, nhieàu linh muïc, Tu só nam nöõ vaø ñaïi dieän caùc giaùo xöù cuûa Giaùo phaän.

 Trong dieãn vaên vaén ñoïc cho ñoaøn haønh höông ñaëc bieät Ukraine, ÑTC nhaéc laïi nhöõng naêm ñen toái cuûa caùc cuoäc baùch haïi Giaùo hoäi coâng giaùo taïi ñaây. Ngaøi noùi: Anh chò em ñeán Roma beân Moä Thaùnh Toâng ñoà Pheâroâ vaø Phaoloâ trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù naøy ñeå baøy toû tröôùc heát, qua trung gian caùc Ngaøi, loøng bieát ôn leân Thieân Chuùa veà ôn cao caû ñöùc tin ñaõ laõnh nhaän ñöôïc trong BÍ tích Röûa toäi vaø sau ñoù ñeå xin ôn cuûng coá ñöùc tin. Anh chò em haõy bieát roõ giaù trò cuûa ôn troïng naøy. Trong nhieàu thaäp nieân anh chò em ñaõ traû söï trung thaønh vôùi Thieân Chuùa baèng nhieàu ñau khoå vaø xæ nhuïc ñuû moïi caùch; anh chò em bò kyø thò vaø chòu nhieàu cuoäc baùch haïi ñaày ñau thöông.

 Vôùi nhieàu caûm ñoäng toâi nghó ñeán taát caû con soá ñoâng ñaûo veà giaùo daân vaø giaùo só ñaõ coù can ñaûm vaø söùc maïnh kieân nhaãn ñeán cuøng beân caïnh Chuùa Kitoâ vaø Giaùo hoäi, khoâng keå chi tuø nguïc, löu ñaày taïi caùc nhaø giam vaø caùc traïi taäp trung vôùi nhöõng coâng vieäc naëng nhoïc. Bieát bao ngöôøi ñaõ traû vôùi giaù cuûa chính maïng soáng loøng trung thaønh naøy vôùi Thieân Chuùa, vôùi Giaùo hoäi Coâng giaùo vaø vôùi Toøa Thaùnh. Hoâm nay ñaây Giaùo hoäi caûm ôn anh chò em vaø taát caû anh chò em khaùc thuoäc leã nghi Ñoâng phöông veà thaùi ñoä can ñaûm vaø trung naøy.

 Toâi xin anh chò em luoân luoân ghi nhôù saâu xa chöùng taù cuûa caùc Vò Töû ñaïo naøy vaø thoâng truyeàn chöùng taù ñoù cho caùc theá heä seõ ñeán sau. Thöïc ra caùc Vò Töû ñaïo laø daáu hieäu cuûa Tình yeâu: Tình yeâu khoâng luøi böôùc tröôùc baát cöù nguy hieåm naøo, hy sinh naøo. Nhö vaäy caùc Ngaøi ñöôïc ghi vaøo Gia taøi lôùn lao cuûa Giaùo hoäi taïi caùc laõnh thoå cuûa anh chò em. Öôùc gì chöùùng taù naøy cuûa caùc Ngaøi trôû neân göông maãu vaø söï khuyeán khích cho anh chò em treân con ñöôøng cuûa Ngaøn Naêm môùi.

 ÑTC noùi tieáp: Anh chò em raát thaân meán, söï hieän dieän cuûa anh chò em taïi Kinh Thaønh Muoân Thuôû naày ñöôïc lieân keát vôùi truyeàn thoáng ñaõ ñöôïc khôûi söï bôûi Vò Ñaày Tôù Chuùa, TGM Jozef Bilezewski. Ngaøi thöôøng ñeán haønh höông Roma cuøng vôùi caùc tín höõu cuûa Ngaøi ñeå ñeà cao moái giaây lieân keát saâu xa cuûa Leopoli vôùi Toøa Pheâroâ. Chuùng ta caûm taï Thieân Chuùa uy quyeàn, bôûi vì thoùi quen toát laønh naøy ñaõ ñöôïc taùi laäp vaø cuoäc gaëp gôõ hoâm nay ñaây minh chöùng ñieàu naøy. Vôùi nhieàu caûm ñoäng, toâi muoán noùi vôùi anh chò em laø toâi vui möøng veà söï hieän dieän cuûa anh chò em taïi Quaûng Tröôøng Thaùnh Pheâroâ vaø toâi caûm ôn taát caû nhöõng ai ñaõ chuaån bò cuoäc haønh höông naøy. Thöïc ra, chuùng ta laø chöùng nhaân cuûa nhöõng Vieäc vó ñaïi cuûa Thieân Chuùa vaø daáu hieäu lôùn lao cuûa Söï Quan Phoøng cuûa Ngöôøi. Vì theá chuùng ta haõy ca ngôïi Chuùa Ba Ngoâi cöïc thaùnh.

 ÑTC keát thuùc baøi giaûng khuyeân: Trong luùc naøy ñaây toâi chaïy ñeán Ñöùc Baø ban ôn. Toâi phuù thaùc cho Ngöôøi taát caû Toång giaùo phaän. Öôùc gì Ngöôøi luoân luoân hieän dieän trong ñôøi soáng cuûa anh chò em. Xin Ngöôøi canh phoøng vaø baàu cöû vôùi Con cuûa Ngöôøi nhöõng ôn caàn thieát. Xin Ngöôøi laøm cho caùc taâm hoàn côûi môû ñoùn nghe Chaân Lyù vaø saün saøng chu toaøn thaùnh yù cuûa Thieân Chuùa.

 Moät laàn nöõa, toâi taän tình chaøo thaêm taát caû nhöõng ai hieän dieän taïi ñaây vaø toâi caàu chuùc raèng Ñaïi Toaøn xaù cuûa Naêm 2000 cuûng coá anh chò em trong ñöùc tin; gia taêng ñöùc caäy vaø linh hoaït ñöùc meán, ñeå anh chò em luoân luoân saün saøng phuïc vuï tha nhaân.

 Xin Thieân Chuùa chuùc laønh cho anh chò em vaø taát caû anh chò em khaùc cuûa Toång Giaùo phaän Leopoli. Ngôïi khen Chuùa Gieâsu Kitoâ!.

 Neân nhôù laïi: Giaùo hoäi coâng giaùo thuoäc Leã nghi Ñoâng phöông Bizantin taïi Ukraine, cuõng nhö caùc Giaùo hoäi coâng giaùo khaùc taïi caùc nöôùc thuoäc khoái Lieân xoâ, bò baùch haïi trong nhieàu naêm, döõ doäi hôn döôùi thôøi oâng Stalin. Naêm 1930, OÂng ra leänh tòch thu caùc nôi phuïng töï, taøi saûn Giaùo hoäi; baét giam vaø xöû aùn nhieàu giaùm muïc, Linh muïc, Tu só Nam nöõ vaø giaùo daân, cöôõng eùp Giaùo hoäi coâng giaùo saùp nhaäp vaøo Giaùo hoäi chính thoáng (vì giaùo hoäi naøy uûng hoä Nhaø Nöôùc). Nhieàu linh muïc vaø giaùo daân Ukraine troán ra caùc nöôùc ngoaøi, caùch rieâng Hoa kyø, Canada vaø Australia. Taïi caùc nôi naøy Giaùo hoäi coâng giaùo Ukraine coù nhieàu coâng ñoàng ñoâng ñaûo vaãn trung thaønh vôùi caùc truyeàn thoáng phuïng vuï cuûa mình. ÑHY Jozif Slypij, hình aûnh bieåu hieäu cuûa Giaùo hoäi Ukraine, nhieàu naêm bò giam tuø, sau ñöôïc traû töï do vaø ñaày taïi Roma, do söï can thieäp cuûa ÑTC Gioan XXIII.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page