Nhöõng ngaøy Toaøn xaù taïi Roma
ÑHY Sodano vôùi giôùi baùo chí

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Nhöõng ngaøy Toaøn xaù taïi Roma - ÑHY Sodano vôùi giôùi baùo chí.

 Nhaân ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi baùo chí, chieàu thöù Baûy, muøng 03.6.2000, trong Thính ñöôøng Phaoloâ VI, coù cuoäc gaëp gôõ giöõa ÑHY Angelo Sodano, Quoác Vuï Khanh, vaø khoaûng 2 ngaøn phoùng vieân baùo chí töø nhieàu quoác gia ñeán Roma tham döï Ngaøy Toaøn xaù. Hieän dieän trong cuoäc hoïp baùo naøy coøn coù Ñöùc TGM John Foley, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, Ñöùc TGM Phanxicoâ Xavie Nguyeãn vaên Thuaän, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng lyù vaø Hoøa bình, Ñöùc Giaùm muïc Diarmuid Martin, thö kyù Hoäi ñoàng naøy, Ñöùc OÂng Celestino Migliore, thöù tröôûng Ngoaïi giao Toøa Thaùnh, Tieán só Navarro Valls, Giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh.

 Cuoäc hoïp baùo, theo chöông trình, ñöôïc truyeàn hình treân heä thoáng "Truyeàn Hình Theá Giôùi" (Mondovision), tieáp vaän vôùi Washington, Johannesburg, Manila, Thaønh phoá Mexico; nhöng vì vaán ñeà kyõ thuaät, chæ coù theå tieáp vaän ñöôïc vôùi hai Thaønh phoá Washington vaø Johannesburg maø thoâi.

 Tröôùc heát ÑHY nhaéc laïi moät nguyeân taéc baát di dòch cuûa ngheà baùo chí vaø truyeàn thoâng. Nguyeân taéc naøy khoâng phaûi chæ daønh cho caùc phoùng vieân baùo chí vaø truyeàn thoâng coâng giaùo, nhöng cho baát cöù ai, thuoäc baát cöù toân giaùo, khuynh höôùng chính trò naøo, hoaït ñoäng trong ngaønh truyeàn thoâng xaõ hoäi. Nguyeân taéc baát di dòch naøy laø "Toân troïng söï thaät vaø töï do". Ñaây laø nguyeân taéc neàn taûng ñaõ ñöôïc nhaéc ñeán trong Vaên Kieän môùi, coù töïa ñeà laø "Luaân lyù trong ngaønh truyeàn thoâng" (Etica nella comunicazione), do Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh coâng boá caùch ñaây ít ngaøy, trong cuoäc hoïp baùo tröôùc Ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi baùo chí.

 ÑHY goïi nguyeân taéc naøy laø moät "luaät töï nhieân", nghóa laø moät luaät ñaõ ñöôïc ghi trong löông taâm cuûa moãi moät con ngöôøi. Ngoaøi ra, giôùi baùo chí coâng giaùo coøn coù nhieäm vuï goùp coâng vaøo söù vuï cuûa Giaùo hoäi nöõa, bôûi vì - theo lôøi cuûa ÑHY - "treân con thuyeàn cuûa Pheâroâ, khoâng moät ngöôøi naøo laø du khaùch caû, traùi laïi moïi ngöôøi ñeàu heát söùc cheøo, ñeå, vuôït qua caùc khoù khaên, soùng gioù baõo taùp, thuyeàn coù theå caäp beán bình an".

 Tröôùc moät cöû toïa ñoâng ñaûo vaø coù tính caùch quoác teá naøy, ÑHY Quoác Vuï Khanh noùi ñeán daán thaân cuûa Toøa Thaùnh cho hoøa bình theá giôùi. Ngaøi baûo ñaûm raèng: daán thaán naøy seõ khoâng bao giôø giaûm bôùt, bôûi vì soá phaän nhaân loaïi luoân luoân bò ñe doïa. Vì theá caû trong theá kyû XXI naøy, hoaït ñoäng cuûa Giaùo hoäi seõ tieáp tuïc con ñöôøng ñaõ theo töø tröôùc tôùi giôø, caùch rieâng trong theá kyû vöøa qua, töø Ñöùc Benedicto XV (1914-1922) ñeán Ñöùc Gioan Phaoloâ II hieän nay. Caùc ngaøi laø "ngöôøi Samaritano nhaân laønh" treân caùc ngaû ñöôøng cuûa theá giôùi, ñeå giuùp ñôõ, tröôùc heát taát caû nhöõng ai ñau khoå vì chieán tranh vaø sau ñoù, ñeå hoaït ñoäng vôùi muïc ñích ñi ñeán vieäc ñeà phoøng caùc cuoäc tranh chaáp khaùc coù theå xaåy ñeán trong töông lai.

 Veà caùc hoaït ñoäng ngoaïi giao cuûa Toøa Thaùnh, ÑHY Sodano nhaän xeùt raèng: coù ngöôøi muoán moät haønh ñoäng coù tính maïnh meõ hôn treân tröôøng quoác teá, ngöôøi khaùc laïi öa thích moät haønh ñoäng aâm thaàm vaø phöông phaùp hôn, theo phöông phaùp cuûa ñöôøng loái ngoaïi giao quoác teá; ngöôøi khaùc nöõa laïi chuû tröông phaûi leân tieáng toá caùo coâng khai vaø maïnh meõ; roài laïi coù ngöôøi ñeà nghò Toøa Thaùnh hieán thaân cho nhöõng hoaït ñoäng saâu xa vaø aâm thaàm nôi nhöõng vò caàm quyeàn.

 Veà caùc yù kieán khaùc nhau naøy, ÑHY Quoác Vuï Khanh traû lôøi raèng: phöông phaùp coù theå khaùc nhau; nhöng chæ coù moät xaùc tín laø söï daán thaân cuûa Toøa Thaùnh cho coâng vieäc tìm kieám hoøa bình seõ khoâng bao giôø thieáu soùt, vì soá phaän cuûa nhaân loaïi luoân luoân ôû trong theá nguy hieåm.

 Nguy hieåm ñöôïc ÑHY nhaéc laïi ñaây, moïi ngöôøi ñaàu thaáy roõ, caùch rieâng giôùi baùo chí. Caùc cuoäc chaïy ñua vuõ trang khoâng nhöõng khoâng ngöøng, traùi laïi coøn gia taêng. Quoác gia naøy, quoác gia khaùc, khoâng keå chi ñeán caûnh ngheøo khoå cuûa ngöôøi daân, vaãn daønh nhöõng ngaân saùch khoång loà cho vieäc saûn xuaát vaø mua saém caùc loaïi vuõ khí toái taân nhaát cuûa thôøi ñaïi. Nhieàu cöôøng quoác khoâng ngöøng saûn xuaát vuõ khí ñeå baùn cho caùc nöôùc ngheøo, thay vì giuùp ñôõ hoï phaùt trieån.

 Nhieàu caâu hoûi ñöôïc ñaët ra; nhöng caâu hoûi hôïp thôøi hôn caû trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù laø vieäc tha haún hoaëc giaûm bôùt caùc moùn nôï cuûa caùc nöôùc ngheøo. Ñaây laø caâu hoûi lieân heä ñeán caùc moùn nôï ngoaïi quoác cuûa caùc nöôùc ngheøo. Traû lôøi cho caâu hoûi: "Caùc ngaøi coù haøi loøng veà nhöõng keát quaû ñaõ thu löôïm ñöôïc trong vieäc xin tha nôï cho caùc nöôùc ngheøo trong Naêm Thaùnh naøy khoâng?". Ñöùc Cha Diarmuid Martin, thö kyù Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà Coâng lyù vaø Hoøa bình, traû lôøi nhö sau: Ban ñaàu ñeà taøi ñöôïc dö luaän quoác teá löu yù. Moïi ngöôøi cho raèng: ñaây laø moät söï caàn thieát xeùt veà phöông dieän kinh teá cuõng nhö veà luaân lyù. Nhöng nay chuùng toâi thaát voïng veà thaùi ñoä cuûa caùc quoác gia giaàu thònh. Ñöùc Cha Martin noùi theâm: Khoâng nhöõng thaønh quaû khoâng thu löôïm ñöôïc nhö chuùng toâi mong ñôïi, nhöng caû nhöõng lôøi höùa heïn trong ba cuoäc gaëp gôõ vôùi "Taùm Quoác Gia Kyû Ngheä Baäc Nhaát Theá Giôùi", ñöôïc goïi laø nhoùm "G8", cuõng khoâng ñöôïc toân troïng.

 Ngaøy thöù hai trong boán ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi baùo chí, ban chieàu ñöôïc keát thuùc baèng cuoäc gaëp gôõ vôùi ÑHY Angelo Sodano Quoác Vuï Khanh; ban saùng ñöôïc baét ñaàu baèng baøi suy tö cuûa ÑHY Dario Castrillon Hoyos, Toång röôûng Boä Giaùo só, veà ñeà taøi: "Söï thaät vaø chöùng taù". Caûù giôùi baùo chí trong daán thaân ngheà nghieäp cuõng coù theå ruùt keùo lôïi ích bôûi göông saùng cuûa Chuùa Kitoâ. Ngaøi laø moät Vò truyeàn thoâng cuûa Chuùa Cha, moät phoùng vieân baùo chí loãi laïc cuûa Lòch söû. Caû trong giôùi baùo chí cuõng caàn phaûi coù nhöõng vò thaùnh.

 Vaøo chieàu ngaøy khai maïc, töùc chieàu thöù Naêm muøng 1 thaùng 6/2000, sau dieãn vaên chaøo möøng cuûa Ñöùc TGM John Foley, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, trong phaàn suy tö, Baø Theresa Eo-Chon, chuû tòch Hieäp hoäi quoác teá baùo chí, nhaán maïnh: Coâng vieäc cuûa giôùi baùo chí, truyeàn thoâng khoâng phaûi chæ laø moät ngheà nghieäp maø thoâi, nhöng coøn laø moät söù vuï, moät daán thaân phuïc vuï moãi moät con ngöôøi, qua vieäc beânh vöïc khoâng theå boû qua cho töï do. Ngaøy nay, "laø moät phoùng vieân baùo chí hay nhaân vieân truyeàn thoâng coâng giaùo, coù nghóa laø chu toaøn daán thaân naøy qua vieäc tham khaûo lieân læ Lôøi Chuùa. Baø chuû tòch noùi theâm: Chuùng ta laø nhöõng ngöôøi chuyeân nghieäp trong moät laõnh vöïc raát quan troïng ñoái vôùi daân chuùng treân theá giôùi, moät theá giôùi ñang coù nhöõng tieán boä raát nhanh choùng veà truyeàn thoâng. Chuùng ta coù aûnh höôûng lôùn lao trong vieäïc huaán luyeän löông taâm con ngöôøi, huaán luyeän veà caùc giaù trò cao quí, veà pheâ phaùn ñöùng ñaén nôi daân chuùng. Chuùng ta coù theå vaø phaûi neâu leân nhöõng thieáu soùt trong vieäc toân troïng töï do, coâng bình vaø nhaân quyeàn. Ñaây laø moät thaùch ñoá lôùn lao ñoái vôùi caùc phoùng vieân baùo chí vaø nhaân vieân truyeàn thoâng coâng giaùo trong Ngaøn Naêm thöù ba. Vì theá, chuùng ta, phoùng vieân baùo chí coâng giaùo, phaûi ñi saâu vaøo ñôøi soáng xaõ hoäi vaø daán thaân nhieàu hôn trong ñoù. Hay noùi theå khaùc "phaûi trôû neân muoái vaø men" cuûa ngheà nghieäp, hôn nöõa cuûa söù vuï cuûa chuùng ta.

 Chieàu thöù Baåy 3/6/2000, giôùi baùo chí tham döï Leã nghi ñaïi keát cöû haønh Lôøi Chuùa trong Ñeàn Thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaïi thaønh, do ÑHY Edward Cassidy, chuû tòch Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà coå voõ söï hieäp nhaát caùc tín höõu Kitoâ, chuû toïa. Chuùa nhaät 4/6/2000, ngaøy beá maïc, cuõng laø Ngaøy theá giôùi veà truyeàn thoâng, vôùi söï hieän dieän cuûa khoaûng 8 ngaøn phoùng vieân baùo chí vaø nhaân vieân truyeàn thoâng ñeán töø khaép theá giôùi, ÑHY Roger Etchegaray, Chuû tòch UÛy Ban trung öông Naêm Thaùnh, chuû teá thaùnh leå trong Thính ñöôøng Phaoloâ VI vaø sau ñoù, cuõng taïi ñaây, ÑTC tieáp chung giôùi baùo chí vaø truyeàn thoâng tham döï Ngaøy Toaøn xaù.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page