Chöùng taù
cuûa moät ngöôøi haønh höông di daân
töø Canada trôû veà Roma döï ngaøy Toaøn xaù
cuûa caùc ngöôøi di daân vaø löu ñoäng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöùng taù cuûa moät ngöôøi haønh höông di daân töø Canada trôû veà Roma döï ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc ngöôøi di daân vaø löu ñoäng.

 Tin Roma: Vaøo ñaàu thaùng Saùu 2000, Ñaïi Toaøn xaù böôùc vaøo giai ñoaïn quan troïng hôn caû, vì taát caû ñeàu taäp trung vaøo Ñaïi hoäi Thaùnh Theå quoác teá thöù 47 ñöôïc toå chöùc töø 18 ñeán 25 thaùng Saùu 2000 naøy taïi thuû ñoâ Giaùo hoäi. Taïi caùc Ñeàn thôø Caû ôû Roma, soá caùc ngöôøi haønh höông ñeán töø caùc nöôùc treân theá giôùi moãi ngaøy moãi ñoâng ñaûo hôn.

 Thöù Saùu ñaàu thaùng, 02.6.2000, Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc ngöôøi Di daân vaø Löu ñoäng ñaõ thaønh coâng myõ maõn. Sau ñaây laø chöùng taù cuûa moät ngöôøi tham döï thaùnh leã do ÑTC chuû teá taïi Quaûng tröôøng Thaùnh Pheâroâ, noùi leân vôùi phoùng vieân nhaät baùo Quan Saùt Vieân Roma, (L'Osservatore Romano) soá phaùt haønh ngaøy 04.6.2000, trong luùc kính vieáng Ñeàn thôø Thaùnh Gioan in Laterano.

 "Thaät caûm ñoäng vaø duy nhaát trong ñôøi toâi". Ñaây laø lôøi ñaàu tieân cuûa Baø Jolanda Fantin, thuoäc nhoùm caùc ngöôøi di daân YÙ taïi Canada trôû veà Roma ñeå tham döï Ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc ngöôøi di daân vaø löu ñoäng. Baø noùi tieáp: Naêm 1955, töø Tænh Avellino, toâi ñi cö sang Toronto, Canada. Taïi ñaây toâi laäp gia ñình vaø laøm vieäc cho tôùi luùc naøy. Hoâm nay trôû laïi YÙ ñeå tham döï ngaøy Toaøn xaù cuûa caùc nguôøi Di daân vaø Löu ñoäng. Thaät laø moät ôn laï luøng. Taïi Toronto, Naêm Thaùnh ñöôïc tieán haønh toát ñeïp; nhieàu ngöôøi tham döï baèng nhöõng cuoäc haønh höông taïi caùc Ñeàn thaùnh. Nhöng veà ñaây, Roma naøy, trung taâm Ñaïo coâng giaùo cuøng vôùi ÑTC laø moät söï hoaøn toaøn khaùc haún, laø moät ôn ñaëc bieät. Hôn nöõa cuoäc haønh höông naøy daønh rieâng cho caùc ngöôøi Di daân vaø Löu ñoäng. Ñaây laø cô hoäi ñeå caùc ngöôøi di daân vaø löu ñoäng ñöôïc chung soáng, ñöôïc quen bieát nhau, nhaát laø caùc nguôøi ñoàng höông cuûa toâi di cö taïi Canada, vaø caùch rieâng ñöôïc caàu nguyeän vôùi nhau chung quanh Vò Ñaïi dieän Chuùa Kitoâ. Cuøng nhau, chuùng toâi ñaõ khôûi söï cuoäc haønh höông, tröôùc heát kính vieáng Loä ñöùc, roài Fatima vaø sau cuøng Roâma. Kính vieáng caùc nôi thaùnh ghi laïi lòch söû cuûa ñöùc tin coâng giaùo. Chuùng toâi caàu nguyeän tröôùc heát cho ÑTC. Trong nhöõng naêm cuûa Trieàu Giaùo Hoaøng, ngaøi ñaõ coù coâng ñoaøn keát bieát bao daân toäc treân theá giôùi naøy nhaân danh Tình yeâu thöông vaø nhaân danh hoøa bình. Chính pheùp laï naøy hoâm nay ñaây ngaøi ñaõ laëp laïi cho chuùng toâi, nhöõng ngöôøi Di daân vaø Löu ñoäng baèng vieäc hieäp nhaát vôùi bieát bao ngöôøi raûi raéc khaép theá giôùi, tuï hoïp taïi Roma naøy, trung taâm Giaùo hoäi, khoâng phaân bieät maàu da, tieáng noùi, vaên hoùa, daân toäc, nhaân danh Thieân Chuùa, Cha chung cuûa moïi ngöôøi, cuûa gia ñình nhaân loaïi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page