Caûm töôûng cuûa moät vaøi vò
tham döï nhöõng ngaøy Toaøn xaù
cuûa Giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caûm töôûng cuûa moät vaøi vò tham döï nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa Giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi.

 Boán ngaøy Toaøn xaù cuûa giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi keát thuùc trua Chuùa nhaät 04.6.2000, taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI, baèng Thaùnh leã do ÑHY Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy ban trunng öông Naêm Thaùnh chuû teá vaø baèng cuoäc gaëp gôõ raát thaân maät vôùi Ñöùc Gioan Phaoloâ II. Dieãn vaên cuûa ÑTC ñaõ ñöôïc hôn 7 ngaøn nhaân vieân thuoäc giôùi truyeàn thoâng voã tay ñoùn nhaän caùch raát noàng haäu, ngoaøi söï töôûng töôïng.

 Sau ñaây laø caûm töôûng cuûa moät vaøi vò tham döï nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa Giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi.

 Trong caùc vò hieän dieän taïi Thính ñöôøng Phaoloâ VI, coù oâng Krzysztof Golebiowski, töø Varsovie ñeán Roma cuøng vôùi moät nhoùm 50 ngöôøi. OÂng laø moät kyù giaû cuûa Haõng thoâng taán coâng giaùo ôû Thuû ñoâ Ba lan. OÂng quaû quyeát raèng: caùc phöông tieän truyeàn thoâng coù theå phong phuù hoùa ñôøi soáng thieâng lieâng cuûa con ngöôøi. OÂng noùi: Toâi tin raèng caùc kyù giaû coâng giaùo, vôùi coâng vieäc cuûa hoï, coù theå vaø phaûi goùp coâng vaøo vieäc taêng tröôûng vaø phaùt trieån ñöùc tin. Dó nhieân, ñeå ñaït muïc ñích, moãi moät nhaân vieân cuûa ngaønh truyeàn thoâng phaûi bieát roõ toå chöùc vaø caùc hoaït ñoäng cuûa Giaùo hoäi. Roài, trong luùc thoâng truyeàn caùc söï hieåu bieát naøy cho ngöôøi khaùc, khoâng theå khoâng laøm coâng vieäc naøy trong söï toân troïng chaân lyù vaø ñöùc tin.

 Moät vò khaùc ngoài treân haøng ñaàu trong Thính ñöôøng Phaolo VI, oâng Carlos Arturo Ospina, nhaân vieân cuûa Ñaøi Truyeàn hình coâng giaùo taïi Bogotaø, thuû ñoâ Colombia. Kyù giaû ngöôøi Colombia tieát loä: oâng raát xuùc ñoäng bôûi Vaên kieän cuûa Hoäi ñoàng Toøa Thaùnh veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, noùi veà luaân lyù trong ngaønh truyeàn thoâng xaõ hoäi, ñöôïc coâng boá tröôùc khi khai maïc nhöõng Ngaøy Toaøn xaù cuûa Giôùi truyeàn thoâng theá giôùi. OÂng noùi: Ñaây laø moät vaên kieän raát hay, bôûi vì phaùc hoïa moät coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng treân moïi caáp baäc, khoâng nhöõng cho caùc phöông tieän truyeàn thoâng xaõ hoäi, nhöng coøn cho caû nhöõng ngöôøi ñoùn nhaän vieäc thoâng tin nöõa. OÂng Ospina noùi theâm: Hôn nöõa, ñieàu hieån nhieân laø vieäc truyeàn thoâng khoâng theå ñöùng trung laäp ñöôïc, ñaây laø moät coâng vieäc thuoäc baûn theå-luaân lyù con ngöôøi, coù theå xöû duïng cho söï laønh cuõng nhö cho söï döõ. Do ñoù, oâng môøi goïi moãi moät kyù giaû laøm moät cuoäc töï vaán löông taâm, ñeå bieát mình ñang theo con ñöôøng naøo: söï laønh hay söï döõ.

 Nhaân vieân cuûa Ñaøi truyeàn hình Colombia coâng nhaän raèng: caùc buoåi truyeàn hình ngaøy Chuùa nhaät, nhaèm ñeán vieäc rao giaûng Tin Möøng cho caùc ngöôøi theo doõi ñaøi, ñang thu huùt quaàn chuùng moãi ngaøy moãi nhieàu hôn. OÂng noùi: Coù leõ coâng vieäc naøy ñoái vôùi moät nöôùc coâng giaùo nhö Colombia khoâng khoù khaên gì; nhöng trong cuoäc gaëp gôõ theá giôùi naøy cuûa caùc kyù giaû coâng giaùo, taát caû, cho duø phaùt bieåu caùch khaùc nhau, ñeàu coâng nhaän cuõng moät kinh nghieäm nhö chuùng toâi taïi Colombia. OÂng Ospina keát luaän: Kyù giaû coù theå goùp phaàn vaøo vieäc rao giaûng Tin Möøng, bôûi vì, vôùi coâng vieäc cuûa hoï, hoï ñaùp laïi moät ñoøi hoûi rieâng bieät cuûa ngöôøi daân.

 Vò thöù ba, oâng Juan Manuel Mora, ngöôøi Taây ban nha, giaùo sö veà Truyeàn thoâng xaõ hoäi taïi Giaùo Hoaøng Ñaïi hoïc "Thaùnh Giaù" (Santa Croce) ôû thaønh phoá Cadice, tuyeân boá: Yeáu toá laøm toâi suy tö nhieàu trong nhöõng ngaøy Toaøn xaù cuûa Giôùi truyeàn thoâng xaõ hoäi, laø söï vieäc naøy: chính chuùng toâi, caùc kyù giaû, laø nhöõng ngöôõi laõnh nhaän tröïc tieáp söù ñieäp cuûa Toaøn xaù. Lôøi keâu goïi cuûa ÑTC: Haõy laïi gaàn Chuùa Kitoâ vaø vieäc suy tö veà nhöõng chaân lyù cao caû. Vì theá, lôøi keâu goïi naøy lieân heä ñeán chuùng toâi, khoâng phaûi chæ vì laø nhöõng ngöôøi chuyeân nghieäp, nhöng caû treân phöông dieän tröïc tieáp, nghóa laø lieân heä ñeán chính baûn thaân chuùng toâi. Ñöùc tin laø moät söï phong phuù cho kyù giaû, bôûi vì thuùc ñaåy hoï laøm bieäc, baèng vieäc bieåu loä loøng yeâu meán ñoái vôùi chaân lyù, söï lo laéng ñoái vôùi tha nhaân vaø söï toân troïng tính caùch trung taâm ñieåm cuûa con ngöôøi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page