ÑHY PAUL ZOUNGRANA
cöïu Toång Giaùm Muïc OUAGADOUGOU
beân nöôùc Burkina Faso, qua ñôøi

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

ÑHY PAUL ZOUNGRANA, cöïu Toång Giaùm Muïc OUAGADOUGOU, beân nöôùc Burkina Faso, qua ñôøi.

 Tin Burkina Faso, Phi Chaâu (Apic 5.6.2000): ÑHY Paul ZOUNGRANA, cöïu toång giaùm muïc OUAGADOUGOU, beân nöôùc Burkina Faso, Phi Chaâu, vöøa qua ñôøi, hoâm Chuùa Nhaät, muøng 4 thaùng 6/2000, höôûng thoï 82 tuoåi. Trong ñieän vaên phaân öu gôûi ñeán Ñöùc Toång Giaùm Muïc Jean Marie Untaani Compaoreù, ñöông kim TGM OUAGADOUGOU, ÑTC ñaõ nhaéc ñeán nhöõng naêm daøi vaø phong phuù thi haønh taùc vuï giaùm muïc cuûa "ngöôøi con noåi tieáng" cuûa ñaát nöôùc Burkina Faso.

 Ñöùc Coá Hoàng Y Paul ZOUNGRANA, sinh ngaøy 3 thaùng 9 naêm 1917, vaø laø moät trong ba linh muïc ñaàu tieân cuûa Burkina Faso, ñöôïc thuï phong linh muïc naêm 1942. Ñöùc coá Giaùo Hoaøng Phaoloâ VI ñaõ phong ngaøi leân hoàng y ngaøy 22 thaùng 2 naêm 1965, vaø Ngaøi ñaõ laø TGM OUAGADOUGOU, töø naêm 1965 cho ñeán 1995.

 Vôùi söï qua ñi cuûa ÑHY Paul Zoungrana, Ñaïi Luïc Phi Chaâu hieän coøn 13 vò Hoàng Y, trong soá naày coù 12 vò döôùi 80 tuoåi, coøn quyeàn vaøo maät vieän baàu giaùo hoaøng.

 Hoàng Y Ñoaøn hieän nay coøn 147 vò, trong soá naày chæ coøn 100 vò döôùi 80 tuoåi, coøn quyeàn baàu Giaùo Hoaøng.

 ÑTC göûi ñieän vaên chia buoàn veà caùi cheát cuûa ÑHY Paul Zoungrana, TGM hoài höu giaùo phaän Ouagadougou.

 Vatican - 05.6.2000 - ÑHY Paul Zoungrana, TGM hoài höu giaùo phaän Ouagadougou, thuû ñoâ Coäng hoøa Burkina Faso, qua ñôøi Chuùa nhaät 04.6.2000 vöøa qua, thoï 83 tuoåi. Ñöôïc baùo tin, ÑTC vaøo nhaø nguyeän rieâng caàu nguyeän cho Ñöùc Coá Hoàng Y vaø saùng hoâm sau, ngaøi ñaõ daâng thaùnh leã caàu nguyeän cho vò Chuû chaên nhieät thaønh naøy. Roài göûi dieän vaên chia buoàn vôùi Ñöùc TGM giaùo phaän Ouagadougou vaø toaøn Giaùo hoäi Burkina Faso.

 Ñieän vaên vieát nhö sau: Vôùi söï caûm ñoäng nhaän ñöôïc tin qua ñôøi cuûa ÑHY Paul Zoungrana, toâi thaáy coù boån phaän noùi leân söï ñau buoàn saâu xa cuûa toâi vôùi Toång giaùo phaän Ouagadougou, vôùi gia ñình cuûa Vò quaù coá vaø vôùi taát caû caùc ngöôøi lieân heä ñeán caùi tang naøy. Toâi nguyeän xin Cha cuûa loøng thöông xoùt ñoùn nhaän trong aùnh saùng vaø trong hoøa bình cuûa Nöôùc Ngöôøi, Vò Ñaày tôù naøy luoân luoân nhieät thaønh vaø trung tín vôùi Giaùo hoäi. Toâi caûm taï Chuùa veà nhöõng naêm laâu daøi vaø nhieàu thaønh quaû toát ñeïp cuûa Thöøa taùc vuï giaùm muïc cuûa ngöôøi con öu tuù cuûa Burkina Faso naøy vaø cuûa Chaâu Phi nöõa. Ngaøi ñaõ hieán thaân khoâng tieác söùc cho vieäc rao giaûng Tin Möøng cöùu roãi cho moïi ngöôøi, cho phuïc vuï anh em vaø cho vieäc thaêng tieán caùc daân toäc khoâng ñöôïc saên soùc, giuùp ñôõ, caùch rieâng trong mieàn Sahel.

 Ñieän vaên keát thuùc: Toâi xin göûi ñeán chính Ñöùc Cha, caùc Giaùm muïc khaùc cuûa Burkina Faso, ñeán gia ñình cuûa Vò qua coá, ñeán caùc Linh muïc, Tu só Nam, Nöõ, caùc Giaùo lyù vieân vaø ñeán caùc tín höõu giaùo daân cuûa Toång giaùo phaän, cuõng nhö ñeán taát caû nhöõng ai tham döï Thaùnh leã an taùng, pheùp laønh Toøa Thaùnh, nhö baûo ñaûm söï an uûi.

 Ngoaøi ra, ÑHY Angelo Sodano, Quoác vuï khanh, cuõng göûi ñieän vaên chia buoàn vôùi Toång giaùo phaän Ouagadougou.

 ÑTC cöû ÑHY Jozef Tomko, Toång tröôûng Boä Rao giaûng Tin Möøng cho caùc Daân toäc, chuû teá leã an taùng Ñöùc Coá Hoàng Y Paul Zoungrana, ñöôïc cöû haønh taïi thuû ñoâ Ouagadougou thöù Baåy 10.6.2000.

 Ñöùc Coá Hoàng Y Paul Zoungrana, sinh naêm 1917 - thuï phong Linh muïc naêm 1942 - ñöôïc boå nhieäm laøm TGM giaùo phaän Ouagadougou vaø ñöôïc taán phong thaùng 5 naêm 1960, thôøi Ñöùc Gioan XXIII. Ngaøy 10.6.1995, ÑHY xin töø chöùc vaø ñöôïc ÑTC chaáp nhaän. Ngaøi laø vò Hoàng Y ñaàu tieân do Ñöùc Phaoloâ VI (1963-1978) toân phong ngaøy 22.2.1965. Ngaøi cuõng laø moät trong caùc vò giaùm muïc tham döï taát caû caùc khoùa hoïp cuûa Coâng ñoàng chung Vatican II (1962-1965) . Vôùi caùi cheát cuûa ÑHY Paul Zoungrana, taát caû caùc vò Hoàng Y do Ñöùc Phaoloâ VI toân phong trong khoùa ñaàu tieân naøy ñaõ qua ñôøi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page