Vaøi YÙ Nghóa
cuûa chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC
taïi Thaùnh Ñòa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi YÙ Nghóa cuûa chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa.

 Saùng thöù Saùu, ngaøy 17 thaùng 3/2000, Tieán Só Navarro-Valls, giaùm ñoác phoøng baùo chí Toøa Thaùnh, ñaõ môû cuoäc hoïp baùo veà chuyeán vieáng thaêm saép tôùi cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa. Tieán só Navarro-Valls ñaõ löu yù caùc kyù giaû veà moät vaøi thay ñoåi trong chöông trình vieáng thaêm, vöøa ñoàng thôøi nhaán maïnh ñeán nhöõng yeáu toá caàn thieát ñeå hieåu chuyeán vieáng thaêm muïc vuï quoác teá laàn thöù 91 cuûa ÑTC.

 Moät trong nhöõng thay ñoåi laø vaøo ngaøy thöù Naêm 23 thaùng 3/2000, ÑTC seõ chuû söï thaùnh leã ñoàng teá vôùi 12 giaùm muïc vaø hoàng y taïi Nhaø Nguyeän cuûa Phoøng Tieäc Ly taïi Gieârusalem. Sau thaùnh leã, ÑTC seõ kyù gôûi böùc thô cho Caùc Linh Muïc nhaân ngaøy thöù Naêm Tuaàn Thaùnh naêm 2000.

 Veà nhöõng yeáu toá caàn thieát ñeå hieåu chuyeán vieáng thaêm Thaùnh Ñòa cuûa ÑTC, tröôùc heát Tieán só Navarro-Valls löu yù ñeán danh goïi cuûa chuyeán vieáng thaêm. OÂng muoán goïi (vaø hieåu) chuyeán vieáng thaêm naày laø moät cuoäc "haønh höông" cuûa ÑTC ñeán Thaùnh Ñòa, gioáng nhö chuyeán "haønh höông" tröôùc ñeán Nuùi Sinai, beân Ai Caäp.

 Vì theá, yù nghóa cuûa chuyeán vieáng thaêm saép ñeán laø yù nghóa cuûa moät cuoäc haønh höông, nhö ÑTC ñaõ töøng mong öôùc ñöôïc ñeán kính vieáng nhöõng nôi thaùnh, nhöõng ñòa ñieåm coù lieân heä ñeán caùc bieán coá trong lòch söû cöùu roãi, nhaát laø nhöõng bieán coá coù lieân heä ñeán Maàu Nhieäm Nhaäp Theå cuûa Con Thieân Chuùa. Ñaây laø moät cuoäc haønh höông ñeå "trôû veà vôùi coäi nguoàn Ñöùc Tin", laø moät cuoäc haønh trình ñi tìm laïi söï hieäp nhaát kitoâ vaø thöïc hieän vieäc ñoái thoaïi lieân toân; vaø cuoái cuøng laø moät böôùc tieán theâm nöõa treân con ñöôøng ñi tìm neàn Hoøa Bình cho vuøng Trung Ñoâng.

 Nhö theá, chuùng ta coù theå ghi nhaän boán yù nghóa cuûa cuoäc haønh höông cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa: (1) kính vieáng vaø caàu nguyeän taïi nhöõng nôi thaùnh, (2) trôû veà vôùi coäi nguoàn Ñöùc Tin, (3) tìm laïi söï hieäp nhaát kitoâ vaø ñoái thoaïi lieân toân, (4) tieán böôùc theâm nöõa treân con ñöôøng tìm kieám Hoøa Bình cho vuøng Trung Ñoâng.

 Vì ñaây laø moät cuoäc haønh höông, neân chöông trình vieáng thaêm daønh nhieàu öu tieân cho nhöõng giaây phuùt vieáng thaêm rieâng tö vaø caù nhaân taïi nhöõng nôi thaùnh, ñeå "ÑTC coù nhieàu thôøi gian caàu nguyeän rieâng taïi nhöõng ñòa ñieåm naày" vaø ñöa Giaùo Hoäi vaøo Ngaøn Naêm Thöù Ba, theå theo con ñöôøng Chuùa Gieâsu ñaõ ñi qua.

 Tieán Só Navarro-Valls cho bieát theâm raèng "ÑTC ñeán Israel, nhö laø ngöôøi baïn cuûa ngöôøi Do thaùi". ÑTC Gioan Phaoloâ II luoân luoân laø ngöôøi baïn cuûa ngöôøi Do Thaùi, ñeán ñoä Ngaøi xem "chuû nghóa baøi Do Thaùi vaø moïi hình thöùc kyù thò chuûng toäc khaùc laø toäi loãi". Chính trong trieàu giaùo hoaøng cuûa ngaøi, maø Toøa Thaùnh vaø Israel thieát laäp quan heä ngoaïi giao chính thöùc. Ñaøng khaùc, ÑTC ñeán thaêm Phaàn Ñaát Töï Trò cuûa Ngöôøi Palestine, nhö moät ngöôøi baïn cuûa daân toäc Palestine. ÑTC ñaõ nhieàu laàn nhaán maïnh ñeán quyeàn cuûa ngöôøi Palestine ñöôïc coù moät queâ höông rieâng. Trong baøi giaûng cuûa ÑTC dòp leã Giaùng Sinh ñaàu tieân trong ñôøi giaùo hoaøng cuûa ngaøi, töùc leã Giaùng Sinh naêm 1978, Ñöùc Gioan Phaoloâ II ñaõ noùi leân öôùc nguyeän ñeán kính vieáng Bethleâem.

 Nhaéc ñeán khía caïnh ñaïi keát cuûa cuoäc haønh höông, tieán só Navarro-Valls ghi nhaän raèng Giaùo Hoäi ñaõ ñöôïc thieát laäp taïi Palestine, nhöng söï hieäp nhaát troïn veïn maø Chuùa Kitoâ mong muoán cho nhöõng ñoà ñeä cuûa Ngöôøi, thì laïi chöa coù. ÑTC hy voïng coù theå tieáp tuïc con ñöôøng ñoái thoaïi ñaïi keát, caû trong chuyeán haønh höông naày, khi Ngaøi ñeán thaêm Ñöùc Giaùo Chuû Chính Thoáng Gieârusalem, cuõng nhö gaëp gôõ vôùi nhöõng vò laûnh ñaïo caùc Coäng Ñoaøn Kitoâ khaùc. Chuùa Nhaät ngaøy 26 thaùng 3/2000, tröôùc khi keát thuùc cuoäc haønh höông trôû veà laïi Roma, ÑTC ñeán thaêm Ñöùc Giaùo Chuû cuûa Giaùo Hoäi Armeâni.

 Treân bình dieän ñoái thoaïi lieân toân, Tieán só Navarro-Valls nhaéc caùc kyù giaû hieän dieän trong cuoäc hoïp baùo raèng Thaønh Gieârusalem laø thaønh thaùnh ñoái vôùi caùc tín ñoà cuûa ba toân giaùo ñoäc thaàn: Do Thaùi Giaùo,Kitoâ giaùo vaø Hoài Giaùo. Tieán só Navarro-Valls cho bieát raèng ÑTC Gioan Phaoloâ II xem ba toân giaùo noùi treân nhö coù moät vai troø quyeát ñònh trong nhöõng coá gaéng nhaèm thieát laäp moät neàn Hoøa Bình coâng baèng vaø beàn vöõng cho vuøng Trung Ñoâng. Chöông trình vieáng thaêm cuûa ÑTC coù daønh moät cuoäc gaëp gôõ ñaïi keát, trong ñoù moät Vò Rabbi cuûa do thaùi giaùo vaø moätvò laõnh ñaïo Hoài giaùo ñaõ nhaän lôøi môøi ñeán gaëp ÑTC.

 Keát thuùc cuoäc hoïp baùo, Tieán Só Navarro-Valls löu yù raèng: duø laø moät cuoäc haønh höông cuûa ÑTC ñeán caùc ñòa ñieåm thaùnh, vôùi nhöõng gaëp gôõ ñaïi keát vaø lieân toân, nhöng chuyeán vieáng thaêm khoâng boû queân coäng ñoàng coâng giaùo ñòa phöông. Chöông trình vieáng thaêm daønh Thaùnh Leã maø ÑTC seõ cöû haønh taïi NUÙI TAÙM PHUÙC, vaøo ngaøy thöù Baûy 25 thaùng 3/2000, nhö laø moät bieán coá ñaëc bieät daønh cho caùc tín höõu coâng giaùo.

 Nhaéc ñeán keát quaû cuûa cuoäc ñieàu tra do Vieän Thaêm Doø Dö Luaän Gallup thöïc hieän môùi ñaây, Tieán Só Navarro-Valls cho bieát raèng Ña Soá ngöôøi Do Thaùi cho raèng cuoäc haønh höông cuûa ÑTC taïi Thaùnh Ñòa coù aûnh höôûng tích cöïc treân dieãn tieán Hoøa Bình taïi Trung Ñoâng vaø goùp phaàn phoå bieán söù ñieäp Ñoái Thoaïi vaø Hoøa Bình.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page