Vaøi Phaûn öùng veà tin
Chuû tòch Nhaø Nöôùc Baéc Haøn
môøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi Phaûn öùng veà tin Chuû tòch Nhaø Nöôùc Baéc Haøn môøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm.

 Roma - 17.6.2000 - Chuû tòch Nhaø Nöôùc Baéc Haøn Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong II) môøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm Baéc Haøn vaø oâng ñaõ chuyeån ñaït lôøi môøi naøy qua trung gian cuûa Chính phuû Nam Haøn, vì hieän nay Baéc Haøn vaø Toøa Thaùnh chöa coù quan heä ngoaïi giao.

 Trong nhöõng naêm Baéc Haøn bò ñoùi kheùm vì naïn luït, Phaùi ñoaøn Toøa Thaùnh ñaõ vieáng thaêm Baéc Haøn ít ra hai laàn roài.

 Vieäc môøi ÑTC vieáng thaêm, laø moät trong caùc thaønh quaû toát ñeïp vaø ngoaøi söï töôûng töôïng, ñaõ thu löôïm ñöôïc trong cuoäc hoïp thöôïng ñænh giöõa hai vò laõnh ñaïo mieàn Nam vaø mieàn Baéc dieãn ra trong nhöõng ngaøy vöøa qua taïi Bình nhöôõng, thuû ñoâ Baéc Haøn.

 Theo phaùt ngoân vieân cuûa Phuû Chuû tòch Baéc Haøn, thì chính Toång Thoáng Nam Haøn, oâng Kim Ñaïi Trung (Kim Dao Jung), ngöôøi coâng giaùo, ñaõ ñeà nghò vôùi Chuû Tòch Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong II) môøi Ñöùc Gioan Phaoloâ II vieáng thaêm. Chuû tòch Baéc Haøn ñaõ traû lôøi chaáp thuaän ñeà nghò. Vaø lôøi môøi chính thöùc coù theå ñaõ ñeán Phuû Quoác Vuï Khanh trong ngaøy thöù Baåy: 17.6.2000.

 Thöïc söï, moät chuyeán vieáng thaêm coù theå taïi Baéc Haøn ñaõ ñöôïc thaûo luaän giöõa ÑTC vaø Toång thoáng Nam Haøn, luùc oâng vieáng thaêm Vatican, hoài thaùng Ba naêm 2000. Khi ñeà caäp ñeán vaán ñeà, ÑTC ñaõ noùi ngay vôùi Toång thoáng: "Caàn phaûi coù moät pheùp, ñeå thöïc hieän chuyeán vieáng thaêm nhö vaäy".

 Dó nhieân, coøn raát nhieàu vaán ñeà phaûi thu xeáp, tröôùc khi coù chuyeán vieáng thaêm. Trong luùc naøy ñaây tin veà lôøi môøi ÑTC vieáng thaêm ñöôïc loan ñi khaép theá giôùi vaø gaây neân nhöõng phaûn öùng raát tích cöïc, trong giôùi chính trò quoác teá cuõng nhö trong Giaùo hoäi coâng giaùo.

 Giaùo hoäi coâng giaùo Nam Haøn öôùc mong ÑTC thöïc hieän sôùm heát söùc chuyeán thaêm Baéc Haøn. Giaùo hoäi ñoùn nhaän tin naøy vôùi nhieàu haân hoan vaø hy voïng.

 Ñaïi söù Nam Haøn caïnh Toøa Thaùnh tuyeân boá nhö sau: Moät pheùp laï seõ cuûng coá neàn hoøa bình treân caû Luïc ñòa AÙ chaâu. Nhaø ngoaïi giao Nam Haøn noùi theâm raèng: Khi Toång Thoáng Kim Ñaïi Trung (Kim Dao Jung), Nam Haøn, ñeán gaëp chuû tòch Kim Chaùnh Nhaät (Kim Jong II) cuûa Baéc Haøn, trong cuoäc hoïp thöôïng ñænh taïi Bình nhöôõng, ñaõ gôïi yù veà vieäc môøi ÑTC vieáng thaêm, vì ích lôïi chung cuûa xöù sôû.

 Ñaïi söù ñang chôø ñôïi ñöôïc gaëp Ñöùc TGM Jean Louis Tauran, ngoaïi tröôûng Toøa Thaùnh, ñeå thuaät laïi chi tieát veà lôøi môøi cuûa Chuû tòch Nhaø Nöôùc Baéc Haøn. Ñaïi söù noùi tieáp: Hôn nöõa, trong cuoäc hoïp thöôïng ñænh, Toång thoáng cuûa chuùng toâi ñaõ keå laïi cho Chuû tòch Baéc Haøn bieát veà chuyeán vieáng thaêm Vatican cuûa OÂng thaùng Ba naêm 2000. Trong dòp naøy oâng coù xin ÑTC vieáng thaêm Baéc Haøn. Nghe vaäy, chuû tòch Baéc Haøn hoûi laïi Toång thoáng Nam Haøn: Naêm nay Ñöùc Gioan Phaoloâ II bao nhieâu tuoåi roài vaø oâng ñaõ nhaän vieäc gôïi yù cuûa Toång Thoáng Kim Ñaïi Trung (Kim Dao Jung).

 Sau chuyeán vieáng thaêm cuûa Toång thoáng Nam Haøn taïi Vatican, trong böõa aên daønh cho giôùi baùo chí, Ñaïi söù ñaõ tieát loä raèng: Toång thoáng Kim Ñaïi Trung (Kim Dao Jung) ñaõ xin ÑTC vieáng thaêm Baéc Haøn. ÑTC traû lôøi: Trong chöông trình khoâng coù chuyeán vieáng thaêm Baéc Haøn, nhöng toâi raát vui möøng, neáu coù theå thöïc hieän ñöôïc, ñeå coå voõ hoøa bình.

 Sau ñoù, Toång thoáng Nam Haøn ñaõ tieát loä cho vò ñaïi dieän ngoaïi giao cuûa mình caïnh Vatican raèng: coù theå laø moät pheùp laï, neáu chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC ñöôïc thöïc hieän.

 Ñeå uûng hoä vieäc thöïc hieän pheùp laï naøy, Ñöùc Cha Nicolas Cheong Jin-suk, TGM Haùn Thaønh, keâu goïi caùc ngöôøi coâng giaùo Nam Haøn nhö sau: Trong luùc naøy ÑTC khoâng coù trong chöông trình chuyeán vieáng thaêm taïi Baéc Haøn, nhöng chuùng ta coá gaéng theâm ñeå ngaøi coù theå thöïc hieän.

 Ñaïi Söù Nam Haøn caïnh Vatican tin chaéc raèng: moät chuyeán vieáng thaêm cuûa ÑTC taïi Baéc Haøn, chaéc chaén seõ cuûng coá hoøa bình, khoâng nhöõng taïi Ñaïi Haøn, nhöng taïi caû Luïc ñòa AÙ chaâu nöõa. OÂng cho raèng chuyeán vieáng thaêm trong luùc naøy chaén hôn 50% vaø oâng hy voïng coù theå thöïc hieän ñöôïc trong naêm tôùi hoaëc cuøng laém laø sau hai naêm.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page