Caùc nhaø baùo coâng giaùo
phaûi phaûn aûnh trung thöïc
vôùi caùc giaù trò cuûa Tin Möøng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caùc nhaø baùo coâng giaùo phaûi phaûn aûnh trung thöïc vôùi caùc giaù trò cuûa Tin Möøng.

 Vatican - (UCAN AS5873.1083 5/6/2000) - Caùc nhaø baùo ngöôøi coâng giaùo khoâng theå taùch rôøi coâng vieäc laøm cuûa hoï khoûi vieãn aûnh (vision) caùc giaù trò cuûa tin möøng. Moät nhaø baùo ngöôøi coâng giaùo laø ngöôøi bieát baøy toû ñöùc tin kitoâ cuûa mình qua coâng vieäc laøm. Thaùch ñoá cuûa hoï trong theá kyû môùi naøy laø trôû neân trung thöïc vôùi caùc giaù trò phuùc aâm vaø ñieàu naøy ñoøi buoäc hoï phaûi maïnh daïn leân tieáng duø ñieàu naøy coù laøm nguy hieåm tôùi taùnh maïng.

 Treân ñaây laø nhaän ñònh cuûa baø Theresa Ee-Choi, chuû tòch Hieäp Hoäi Baùo Chí Coâng Giaùo Quoác Teá, qua baøi dieãn vaên ñoïc nhaân dòp ngaøy toaøn xaù cuûa caùc nhaø truyeàn thoâng, dieãn ra taïi Vatican töø ngaøy 1 ñeán ngaøy 4 thaùng 6/2000. Baøi dieãn vaên cuûa baø Theâreâsa Ee Choi coù töïa ñeà: "Giaùo Hoäi vaøo bình minh cuûa Kyû Nguyeân Thöù Ba: Quan ñieåm cuûa moät nhaø baùo tröôùc nhöõng thaùch ñoá cho ngaønh Truyeàn Thoâng". Khoaûng 7,500 caùc nhaø baùo, kyù giaû vaø phoùng vieân töø 54 quoác gia treân theá giôùi ñaõ ñeán tham döï ngaøy toaøn xaù, trong soá naøy coù tham döï vieân töø caùc nöôùc AÙ Chaâu nhö: Bangladesh, Indonesia, Nhaät Baûn, Malaysia, Pakistan vaø Philippines. Baø Theâreâsa Choi cuõng laø thaønh vieân cuûa hai Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh, moät ñaëc traùch veà giaùo daân vaø moät veà truyeàn thoâng xaõ hoäi. Theo baø, tröôùc heát, moät nhaø truyeàn thoâng ngöôøi coâng giaùo phaûi luoân luoân baûo veä phaåm giaù cuûa con ngöôøi nhö moät giaù trò cuûa phuùc aâm vaø cuõng laø giaù trò caên baên cuûa con ngöôøi. Caùc nhaø truyeàn thoâng coù theå aûnh höôûng tôùi caùi nhìn veà giaù trò vaø söï phaùn ñoaùn cuûa ngöôøi khaùc, ñoàng thôøi coù theå giuùp ngöôøi khaùc yù thöùc veà nhöõng thieáu xoùt cuûa hoï trong caùc laõnh vöïc coâng lyù vaø nhaân quyeàn. Baø noùi nhö sau: "Ngaøy nay hôn bao giôø heát, caùc nhaø truyeàn thoâng ngöôøi coâng giaùo caàn neâu leân nhöõng vaán ñeà gai goùc, nhöõng vaán ñeà coù theå laø phöùc taïp vaø khoâng theå haï giaûm baèng nhöõng giaûi phaùp ñôn giaûn. Chuùng ta caàn phaûi trình baøy nhöõng thoâng tin khoâng theâm thaét, ñeå giuùp ngöôøi khaùc suy nghó vaø traùnh ñöôïc vieäc chaáp nhaän moät caùch muø quaùng nhöõng gì ñeán töø nhöõng ngöôøi thoâng tin chæ vì tö lôïi rieâng".

 Baø Theâreâsa Choi ghi nhaän, nhieàu nhaø baùo, kyù giaû vaø nhaø truyeàn thoâng ñaõ maát maïng soáng vì ñaõ khaùm phaù vaø coâng boá söï thaät. Moät nhaø truyeàn thoâng coù traùch nhieäm laø ngöôøi phaûi xöû lyù (deal) söï thaät moät caùch troïn veïn. Nhöng ñaùng tieác laø ngaøy nay ngöôøi ta ngaøy caøng chöùng kieán moät hieän töôïng ñöôïc goïi laø "laøm baùo giaûi trí" (entertainment journalism), trong ñoù, caùc döõ kieän ñöôïc trình baøy khoâng phaûi ñeå coâng boá söï thaät, nhöng chuû ñích ñeå kích thích söï toø moø, gaây tranh luaän vaø gieøm pha. Tuy nhieân, cuõng caàn phaûi toân troïng giôùi haïn trong vieäc thoâng truyeàn caùc tin töùc (facts) bôûi vì coù nhöõng luùc, söï ñoøi hoûi cuûa tình baùc aùi vaø coâng lyù vaãn vöôït treân quyeàn ñöôïc thoâng tin cuûa coâng chuùng. "Söï thaät khoâng theå ñöôïc duøng ñeå phaù hoaïi cuoäc soáng cuûa ngöôøi khaùc". Sau cuøng vò giaùm ñoác Hieäp Hoäi Baùo Chí Coâng Giaùo Quoác Teá cuõng ghi nhaän raèng, tuy laø coù söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa ngaønh thoâng tin ñieän töû nhö truyeàn hình vaø maïng Internet, nhöng caùc saûn phaåm aán loaùt nhö baùo chí vaø saùch in vaãn ñoùng moät vai troø quan troïng trong theá giôùi cuûa truyeàn thoâng".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page