Caûm Nghieäm
cuûa Tín Höõu Haønh Höông
Tröôùc Di Tích Thaùnh
Goå Thaùnh Giaù Chuùa

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Caûm Nghieäm cuûa Tín Höõu Haønh Höông Tröôùc Di Tích Thaùnh Goå Thaùnh Giaù Chuùa.

 Ñeàn thôø Thaùnh Giaù Jerusalem, keá beân Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano, ôû Roma, laø moät trong caùc nôi thaùnh ñöôïc haønh höông ñeå laõnh ôn ñaïi xaù trong Naêm Thaùnh naøy. Ñaây cuõng laø moät nôi gaây nhieàu ngaïc nhieân vaø xuùc ñoäng cho caùc tín höõu ngöôøi haønh höông. Ngaïc nhieân vaø xuùc ñoäng naøy ñaõ laøm cho nhöõng ai soáng xa Ñöùc Tin trôû veà vôùi Chuùa, vaø giuùp nhöõng ngöôøi suøng ñaïo trôû neân thaùnh thieän hôn, soáng taâm tình bieát ôn ñoái vôùi Ñaáng ñaõ hy sinh söï soáng ñeå cöùu chuoäc nhaân loaïi. Sau ñaây laø chöùng taù soáng ñoäng cuûa ñoaøn haønh höông ñeán töø Hoa kyø.

 Cha William Keeblen, cha sôû giaùo xöù St Lawrence, thuoäc giaùo phaän Peoria (Hoa kyø), keå laïi nhö sau: Vöøa ñeán saân bay Fiumicino, chöa kòp vaøo Khaùch saïn, chuùng toâi ñi thaúng ñeán Ñeàn thôø Thaùnh Giaù Jerusalem, ñeå cöû haønh thaùnh leã ñaàu tieân cuûa cuoäc haønh höông naøy. Toâi ñaõ bieát Ñeàn thôø naøy roài trong chuyeán ñi Roma tröôùc ñaây. Nhöng toâi muoán raèng caùc tín höõu cuûa toâi cuõng ñöôïc may maén thôø kính Di tích cöïc thaùnh vaø chieâm ngöôõng veå ñeïp cuûa Ñeàn thôø naøy. Ñoái vôùi nhieàu ngöôøi trong ñoaøn haønh höông naøy ñaây laø laàn thöù nhaát ñeán Roma vaø söï xuùc ñoäng cuûa hoï raát saâu xa, maïnh meõ. Chuùng toâi seõ löu laïi moät tuaàn leã, toå chöùc nhöõng cuoäc haønh höông trong mieàn Lazio vaø Toscana.

 Tieáp theo Cha William Keeblen, cha Dwight Campbell, giaùo xöù thaùnh Thomas ôû Philo, noùi: Muïc ñích chính cuûa chuyeán vieáng thaêm cuûa chuùng toâi taïi Roma laø ñeå soáng saâu xa ñöùc tin vaø ñeå soáng vôùi möùc ñoä maïnh meõ hôn nöõa trong töông lai. Vôùi thaùnh leã vöøa cöû haønh, toâi muoán taï ôn Chuùa ñaõ ban cho toâi ñöôïc ñeán ñaây. Taïi Hoa kyø, chuùng toâi khoâng coù moät neàn vaên hoùa lòch söû. Laâu ñaøi coå nhaát cuûa chuùng toâi môùi coù töø 300 naêm nay. Ñaïo coâng giaùo, duø khoâng hieän dieän saâu roäng nhö taïi YÙ, giuùp chuùng toâi khaùm phaù nguoàn goác cuûa chuùng toâi, ñem ñeán cho chuùng toâi moät neàn vaên hoùa caên baûn vaø caùc giaù trò caàn phaûi truyeàn laïi cho theá heä sau. Nhôø vaäy, ngöôøi tín höõu Kitoâ taïi Hoa kyø soáng thöïc taïi vôùi moät caùi nhìn khaùc vaø vieäc ñeán ñaây cuõng raát quan troïng ñoái vôùi chuùng toâi, ñeå coù theå taùi xaùc nhaän caùi nhìn naøy.

 Cha noùi tieáp: Trong Ñeàn thôø naøy, chuùng toâi ñaõ thaáy nhöõng daáu hieäu cuï theå cuûa tình yeâu thöông vaø hy sinh cuûa Chuùa Gieâsu. Nhö vaäy, vôùi caùi nhìn naøy, chuùng toâi phaûi ñi trong theá giôùi vaø soáng thöïc taïi naøy trong ñôøi soáng haèng ngaøy, baèng tìm moïi caùch theá coù theå chieáu saùng qua nhöõng haønh ñoäng giaùo huaán cuûa Giaùo hoäi coâng giaùo. Thöïc taïi Hoa kyø thöïc ra raát ít thieâng lieâng, khoâng nhö taïi Chaâu AÂu naøy vaø ñoái vôùi chuùng toâi toân giaùo laø moät naâng ñôõ raát quan troïng cho linh hoàn chuùng toâi.

 Cha keát thuùc: Ñaây laø cuoäc haønh höông trôû veà nguoàn goác cuûa ñaïo coâng giaùo, cuûa ñöùc tin. Dó nhieân caùc tín höõu naøy coù theå laõnh ôn toaøn xaù trong giaùo phaän cuûa mình; nhöng vì nhöõng ñoøi hoûi thieâng lieâng cuûa hoï, vaø cuõng ñeå ñaùp laïi lôøi môøi goïi cuûa Giaùo hoäi, trong Naêm Thaùnh naøy, baèng vieäc thöïc hieän cuoäc haønh höông trôû veà nguoàn goác ñöùc tin cuûa mình.

 Baø Pauline trong ñoaøn haønh höông giaûi thích: Ñaây laø laàn thöù nhaát toâi ñeán YÙ vaø tröôùc ñaây toâi khoâng bao giôø töôûng töôïng ñöôïc raèng toâi seõ coù nhöõng xuùc ñoäng maïnh meõ nhö vaäy trong khi quì tröôùc Di tích thaùnh cuûa Goã Thaùnh giaù Chuùa. Thöïc ra, ngoaøi nhaø thôø naøy, toâi khoâng muoán kính vieáng Ñeàn thôø naøo khaùc nöõa. Toâi khoâng bieát caùi gì ñang chôø ñôïi toâi. Toâi ñaõ heát söùc xuùc ñoäng veà veû huy hoaøng, veà baàu khí thieâng lieâng cuûa Ñeàn thôø naøy roài. Toâi nghó raèng: nhöõng xuùc ñoäng toâi ñang coù trong luùc naøy ñaây seõ theo doõi toâi trong nhöõng ngaøy haønh höông taïi YÙ naøy. Taïi ñaây, ôû Roma naøy, ñöùc tin trôû neân saâu xa hôn. Vaø vieäc kính vieáng caùc Ñeàn thôø khaùc, toâi tin raèng seõ giuùp toâi nhieàu hôn nöõa trong vieäc soáng ñöùc tin, caû trong töông lai.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page