Vaøi Chöùng töø
cuûa caùc tín höõu haønh höông Roma
töø Mexicoâ vaø Philippines

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Vaøi Chöùng töø cuûa caùc tín höõu haønh höông Roma töø Mexicoâ vaø Philippines.

 Haønh höông Roma, Thaùnh ñòa hay baát cöù Ñeàn thaùnh naøo taïi baát cöù nôi naøo treân theá giôùi, neáu khoâng tìm hieåu yù nghóa saâu xa cuûa cuoäc haønh höông vaø sau ñoù trôû veà nhaø, thöïc hieän nhöõng doát quyeát canh taân ñôøi soáng ñöùc tin, thì cuoäc haønh höông ñoù khoâng ñaït tôùi muïc ñích thieâng lieâng cuûa noù.

 Baø Cecilia Negretti, ngöôøi Mexico, sinh soáng taïi Los Angeles (Hoa kyø) tôùi Roma cuøng vôùi ba ngöôøi baïn. Caû boán ngöôøi ñaõ phaûi vöôït moät con ñöôøng daøi ñeå ñeán Roma haønh höông trong Naêm Toaøn xaù naøy. Baø noùi vôùi phoùng vieân nhaät baùo "Quan Saùt Vieân Roma" raèng: Trôû laïi nguoàn goác ñöùc tin cuûa mình töùc laø moät boån phaän cuûa moãi moät tín höõu Kitoâ vaø laø moät söï caàn thieát ñeå laøm cho moái giaây lieân keát cuûa Queâ höông mình vôùi Roma moãi ngaøy moãi chaët cheõ hôn.

 Baø noùi tieáp: Nghó ñeán söï vieäc: töø caùc nôi thaùnh naøy, nôi caùc tín höõu ñaàu tieân cuûa Giaùo hoäi ñaõ soáng vaø ñaõ saün saøng ñoå maùu, ñeå ñöôïc töï do tin ngöôõng, nhieàu nhaø truyeàn giaùo ñaõ boû queâ höông mình, ñeå ñem Ñaïo Chuùa, ñem ñöùc tin, vöôït qua bieát bao nguy hieåm, ñeán caùc mieàn ñaát xa xoâi cuûa chuùng toâi ôû mieàn Myõ chaâu naøy, gaây neân nhieàu ngaïc nhieân trong taâm hoàn toâi vaø laøm cho moái quan heä cuûa toâi vôùi Giaùo Hoäi hoaøn caàu ñöôïc maïnh meõ hôn. Ñeán Roma ñaây, toâi caûm thaáy tính caùch hoaøn vuõ cuûa Giaùo hoäi vaø toâi hieåu raèng Ñaïo Chuùa khoâng coù bieân giôùi, khoâng phaân bieät chuûng toäc, vaên hoùa, ngoân ngöõ, maàu da. Roma khoâng nhöõng laø trung taâm cuûa Ñaïo coâng giaùo, nhöng coøn laø thuû ñoâ cuûa theá giôùi. Moïi ngöôøi ñeán ñaây, haønh höông hay du lòch, ñeàu caûm thaáy nhö queâ höông cuûa mình. Toâi raát caûm phuïc "nhöõng anh chò em thieän nguyeän", ñeán töø nhieàu nuôùc treân theá giôùi, coi nhau nhö anh chò em moät nhaø, vôùi nhieàu hy sinh vaø nhaãn naïi, giuùp ñôõ caùch raát taän tình, baát cöù ngöôøi haønh höông naøo ñeán Roma trong Naêm Thaùnh naøy."

 Baø Negretti noùi theâm: Chuùng toâi ñaõ bieát vaø ñaõ coù theå nhôø cô hoäi thuaän tieän naøy raát nhieàu; thaät chuùng toâi laø nhöõng ngöôøi may maên hôn bieát bao ngöôøi khaùc. Rieâng toâi, toâi nhaän thaáy mình coù traùch nhieäm truyeàn laïi cho gia ñình, baïn höõu kinh nghieäm quí baùu ñaõ caûm nghieäm, thu löôïm ñöôïc trong nhöõng ngaøy soáng taïi caùc nôi thaùnh naøy, nguoàn goác cuûa ñöùc tin coâng giaùo, cho caùc ngöôøi trong gia ñình, caùc baïn höõu, ñeå hoï cuõng ñöôïc thoâng coâng nieàm vui cuûa chuùng toâi, nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc chieâm ngöôõng caùc vieäc kyø dieäu vaø cao caû cuûa Thieân Chuùa. Khoâng phaûi chæ Baø Negretti vaø ba ngöôøi baïn caûm thaáy mình haïnh phuùc hôn nhieàu ngöôøi khaùc. Nhieàu ngöôøi haønh höông ñeán Roma, cuõng caûm thaáy mình sung söôùng vì ñöôïc ñích thaân tham döï vaøo Bieán Coá Toaøn xaù vôùi ÑTC vaø vôùi bieát bao anh chò em ñeán töø caùc nôi khaùc nhau treân theá giôùi.

 Sô Giuditta Zamura, thuoäc Doøng caùc Nöõ tu chaàu Thaùnh Theå, ngöôøi Mexico (thuoäc Toång giaùo phaän Guadalajara), nhöng töø laâu laøm vieäc ôû Roma, noùi: Duø coù nhöõng baøi giaùo lyù vaø coâng vieäc rao giaûng Tin Möøng ñöôïc giaûi thích vaø thöïc hieän taïi caùc giaùo xöù, caùch rieâng trong nhöõng naêm chuaån bò Ñaïi Toaøn xaù, nhieàu ngöôøi vaãn öôùc mong ñöôïc cuï theå hoùa nhöõng ñieàu hoï ñaõ ñöôïc nghe, ñöôïc bieát veà Naêm Thaùnh. Hoï muoán tham döï moät cuoäc haønh höông ñeán Roma, neáu coù theå, ñeå soáng laïi nguoàn goác ñöùc tin vaø ñoàng thôøi ñöôïc soáng trong tình huynh ñeä vaø trong tinh thaàn côûi môû vôùi caùc ngöôøi khaùc, ñeå coù moät caùi nhìn roäng raõi hôn veà Giaùo hoäi hoaøn vuõ.

 Caùc nöõ tu Maria Adoracioùn, Gina, Violetta, Bibiana thuoäc Doøng caùc Nöõ Lao coâng cuûa Chuùa Kitoâ Thôï, taát caû laø nguôøi Philippines, nhöng ñang hoaït ñoäng toâng ñoà taïi YÙ, trong Giaùo phaän Lodi, (mieàn Baéc nöôùc YÙ) noùi vôùi phoùng vieân nhaät baùo L'Osservatore Romano, sau khi kính vieáng Ñeàn thôø Thaùnh Gioan Laterano: Trong nhöõng ngaøy naøy chuùng toâi caûm thaáy ñöùc tin cuûa chuùng toâi ñöôïc cuõng coá theâm. Cuoäc haønh höông cuûa chuùng toâi ñöôïc coi nhö laø moät ôn lôùn lao cuûa Thieân Chuùa, moät laàn nöõa ban cho chuùng toâi ñöôïc soáng nhöõng ngaøy hoàng phuùc cuûa Naêm Thaùnh naøy. Do ñoù, cuoäc haønh höông lieân læ cuûa chuùng toâi laø vieäc caûm taï Chuùa, bôûi vì chæ mình Ngöôøi coù theå laøm cho ñôøi soáng cuûa chuùng ta vaø cuûa moïi ngöôøi ñöôïc haïnh phuùc, caû trong nhöõng hoaøn caûnh khoù khaên.

 Cuõng trong luùc naøy, moät nhoùm haønh höông khaùc goàm 54 ngöôøi, ñeán töø Battipaglia, thuoäf tænh Salerno, mieàn Nam nöôùc YÙ, do Cha Franco De Crescenzo, cha sôû, höôùng daãn. Cha noùi: Chuùng toâi ñeán Roma ñeå ñöôïc soáng trong baàu khí hoaøn vuõ cuûa Giaùo hoäi. Nôi ñaây caùc nöôùc treân theá giôùi ñeàu höôùng veà, vì ñaây laø trung taâm cuûa Ñaïo coâng giaùo, nguoàn goác ñöùc tin Kitoâ, moät ñöùc tin ñöôïc xaây döïng treân Taûng Ñaù, töø hai ngaøn naêm nay, khoâng moät quyeàn löïc traàn theá naøo phaù huûy ñöôïc.

 Hai chò em Adriana vaø Antonia Petrasanti, phaùt bieåu theo cha sôû Franco de Crescenzio nhö sau: Chuùng toâi ñaõ vöôït qua nhieàu meät nhoïc cuûa chuyeán ra ñi, nhöng chuùng toâi vui söôùng trong taâm hoàn vì ñaõ tham döï cuoäc haønh höông naøy cuøng vôùi caùc ngöôøi khaùc, taát caû ñeàu tin vaøo giaù trò cuûa chöùng taù ñôøi soáng ñöùc tin, moät ñöùc tin ñöôïc soáng moãi ngaøy moãi maïnh meõ hôn trong ñôøi soáng haøng ngaøy. Ñaây laø moät kinh nghieäm khoâng theå taû ra ñöôïc. Moãi laàn böôùc qua Cöûa Thaùnh, ñeàu caûm thaáy nhöõng xuùc ñoäng khaùc nhau. Caàn phaûi caûm nghieäm cuï theå, ñeå ñöôïc traøn ñaày an vui. An vui naøy seõ hieän dieän vôùi chuùng ta trong ñôøi soáng haèng ngaøy vaø nhaéc laïi cho chuùng ta söù vuï cuûa mình: laøm chöùng nhaân cuûa ñöùc tin taïi nhöõng moâi tröôøng sinh soáng vaø laøm vieäc. Cuoäc haønh höông naøy hoaøn taát haønh trình ñaõ ñöôïc khôûi söï trong nhöõng naêm chuaån bò Ñaïi Toaøn xaù vaø caàn phaûi ñöôïc nuoâi döôõng luoân maõi trong töông lai. Chuùng toâi yù thöùc ñöôïc raèng : sau cuoäc haønh höông naøy trôû laïi nhaø vôùi moät söï thay ñoåi nôi taâm hoàn nhôø qua vieäc hoøa giaûi vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi tha nhaân.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page