Toøa Thaùnh coâng boá
moät taøi lieäu môùi veà ñaïo ñöùc
trong vieäc xöû duïng
caùc phöông tieän truyeàn thoâng

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Toøa Thaùnh coâng boá moät taøi lieäu môùi veà ñaïo ñöùc trong vieäc xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng.

 Tin Vatican - (CWN 30/5/2000) - Trong moät cuoäc hoïp baùo vaøo hoâm thöù Ba (30/5/2000), ÑTGM John Foley, chuû tòch Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch veà truyeàn thoâng xaõ hoäi, ñaõ coâng boá moät vaên kieän môùi cuûa Toøa Thaùnh, chöùa ñöïng caùc nguyeân taéc ñaïo ñöùc vaø luaân lyù cô baûn trong vieäc xöû duïng caùc phöông tieän truyeàn thoâng. Vaên kieän ñöôïc coâng boá nhaân dòp cöû haønh ngaøy toaøn xaù cho caùc kyù giaû, phoùng vieân vaø nhaø baùo, baét ñaàu töø ngaøy thöù Naêm (1/6/2000) cho ñeán Chuùa Nhaät (4/6/2000).

 Moät trong nhöõng ñieåm noåi baät cuûa vaên kieän môùi naøy laø vieäc xaùc ñònh vai troø cuûa caùc ngaønh truyeàn thoâng. Quyeàn töï do tö töôûng khoâng phaûi laø moät qui taéc tuyeät ñoái, nhöng ngöôïc laïi, muïc tieâu toái haäu cuûa baát cöù moät coâng vieäc naøo coù aûnh höôûng tôùi quan ñieåm coâng coäng phaûi laø phuïc vuï cho con ngöôøi vaø coäng ñoaøn. Truyeàn thoâng khoâng neân ñöôïc xöû duïng hoaøn toaøn vì lôïi nhuaän. Hoaëc ñeå nhoùm naøy choáng laïi nhoùm kia. Cuõng neân traùnh vieäc choïn löïa nhöõng gì ñöôïc töôøng thuaät, nhaát laø khi nhöõng töôøng thuaät ñoù coù lieân quan tôùi söï khoå cöïc cuûa con ngöôøi, trong khi laïi boû soùt nhöõng ñieàu khaùc. Noùi raèng, caùc phöông tieän truyeàn thoâng phaûn aùnh quan ñieåm cuûa quaàn chuùng khoâng thoâi thì chöa ñuû. Vaên kieân cuûa Hoäi Ñoàng Toøa Thaùnh ñaëc traùch veà truyeàn thoâng xaõ cho raèng, baùo chí vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng cuõng coù aûnh höôûng ñoái vôùi caùc quan ñieåm coâng coäng, vaø nhöõng ai laøm vieäc trong laõnh vöïc naøy coù boån phaän phaûi naâng cao caáp ñoä cuûa cuoäc ñoái thoaïi giöõa con ngöôøi, cuõng nhö trong laõnh vöïc caïnh giaûi trí.

 Trong thoâng caùo giôùi thieäu vaên kieän, ÑTGM John Foley ghi nhaän raèng, moät vaøi caù nhaân baát chính ñang xöû duïng truyeàn thoâng cho nhöõng muïc ñích mò daân, nhaém quaûng baù nhöõng hoaøn caûnh baát coâng vaø ñeà cao caùc cheá ñoä ñaøn aùp. Vieäc xöû duïng baát chaùnh caùc phöông tieän truyeàn thoâng nhö theá cuõng xaûy ra ngay taïi caùc nöôùc daân chuû bôûi moät soá ngöôøi ñaõ kheùo leùo duøng truyeàn thoâng xaõ hoäi ñeå leøo laùi dö luaän quaàn chuùng. Giaûi phaùp cho nhöõng vaán ñeà naøy khoâng heä taïi ôû vieäc nhaø nöôùc phaûi aùp ñaët caùc bieän phaùp nhaém kieåm soaùt baùo chí vaø caùc phöông tieän truyeàn thoâng, nhöng treân heát laø phaûi coù söï yù thöùc cao ñoä töø caùc nhaân vaät laõnh ñaïo giôùi truyeàn thoâng veà traùch nhieäm luaân lyù vaø boån phaän cuûa hoï trong coâng taùc phuïc vuï vì lôïi ích chung cuûa moïi ngöôøi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page