Cuoäc Hoïp Baùo giôùi
thieäu Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá
laàn thöù 47, taïi Roma, töø ngaøy 18 ñeán 25 thaùng 6/2000

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Tin veà cuoäc Hoïp Baùo giôùi thieäu Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá laàn thöù 47, taïi Roma, töø ngaøy 18 ñeán 25 thaùng 6/2000.

 Tin Roma (Vat. 9/6/2000): Luùc 11:30 tröa thöù Saùu hoâm muøng 9 thaùng 6/2000, coù cuoäc Hoïp Baùo taïi Phoøng Baùo Chí Toøa Thaùnh, ñeå giôùi thieäu Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá laàn thöù 47, ñöôïc toå chöùc taïi Roma, töø ngaøy 18 ñeán 25 thaùng 6/2000, vôùi chuû ñeà chính laø: "Chuùa Gieâsu Kitoâ, Ñaáng Cöùu Roãi Duy Nhaát cuûa theá giôùi, baùnh ban söï soáng môùi".

 Ñaây laø laàn thöù ba, Roma toå chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá; laàn thöù nhaát laø vaøo naêm 1905, vaø laàn thöù hai laø vaøo naêm 1922. Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá laàn ñaàu tieân ñaõ ñöôïc toå chöùc taïi thaønh phoá LILLE, beân Phaùp, vaøo naêm 1881. Vaø tính cho ñeán nay, ñaõ coù 46 Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá ñaõ ñöôïc toå chöùc, khoâng keå nhöõng Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå caáp quoác gia, ñaõ ñöôïc toå chöùc tuøy theo hoaøn caûnh vaø quyeát ñònh rieâng cuûa caùc Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc.

 Ñöùng ra trình baøy veà Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá laàn thöù 47 taïi Roma, cho giôùi baùo chí, coù ba vò Hoàng Y, moät toång giaùm muïc vaø moät giaùm muïc.

 ÑHY Edouard Gagnon, chuû tòch UÛy ban Giaùo Hoaøng veà Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá, trình baøy veà yù nghóa cuûa caùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá, nhö laø thôøi gian ñaëc bieät vöøa ñeå tìm hieåu giaùo lyù veà Bí Tích Thaùnh Theå, vöøa ñeå soáng maàu nhieäm Thaùnh Theå, qua vieäc Toân Thôø Thaùnh Theå vaø thöïc thi ñöùc baùc aùi.

 ÑHY Camillo RUINI, chuû tòch Hoäi Ñoàng Giaùm Muïc Italia vaø cuõng laø chuû tòch UÛy Ban Toå Chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå laàn thöù 47 naày, trình baøy veà nhöõng chuaån bò cuûa Coäng Ñoaøn Giaùo Hoäi Ñòa Phöông taïi Roma cho Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá.

 ÑHY Roger Etchegaray, chuû tòch UÛy ban Trung Öông Naêm Thaùnh 2000, trình baøy veà yù nghóa cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá trong sinh hoaït hieän nay cuûa Giaùo Hoäi. Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá laàn thöù 47 naày, laø ñaïi hoäi thaùnh theå quoác teá ñaàu tieân ñöôïc cöû haønh trong khung caûnh naêm thaùnh, laø bieán coá cöû haønh Naêm Thaùnh laâu daøi hôn caû, töùc keùo daøi trong moät tuaàn leã, töø ngaøy 18 ñeán 25 thaùng 6/2000.

 Ñöùc Toång Giaùm Muïc Crecenzio SEPE, Toång Thö Kyù UÛy ban Trung Öông Naêm Thaùnh 2000, trình baøy lyù do ñaëc bieät taïi Sao cöû haønh Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác teá trong naêm thaùnh 2000. Vaø cuoái cuøng Ñöùc Cha Cesare NOSIGLIA, giaùm muïc phuï taù giaùo phaän Roma vaø laø phoù chuû tòch UÛy ban Toå Chöùc Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác teá laàn thöù 47 naày, ñaõ trình baøy veà chöông trình cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå. Moät trong nhöõng cöû haønh cao ñieåm cuûa Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå laàn thöù 47 naày laø Vieäc Cöû Haønh Ngaøy Leã Kính Mình Maùu Thaùnh Chuùa, vaøo Thöù Naêm 22 thaùng 6/2000, vôùi cuoäc Röôùc Kieäu Thaùnh Theå long troïng, töø ñeàn thôø thaùnh Gioan lateranoâ ñeán Ñeàn Thôø Ñöùc Baø Caû.

 Ñöùc Cha löu yù theâm raèng Ñaïi Hoäi Thaùnh Theå Quoác Teá khoâng phaûi laø bieán coá daønh rieâng cho thaønh phaàn naøo ñoù trong Giaùo Hoäi, nhöng laø moät bieán coá ñaïi chuùng, cho moïi thaønh phaàn Daân Chuùa tham döï. Vaø vieäc cöû haønh Maàu Nhieäm Bí Tích Thaùnh Theå caàn luoân ñi keøm vôùi vieäc thöïc thi cuï theå ñöùc baùc aùi. Bí Tích Thaùnh Theå laø nguoàn maïch vaø laø söùc maïnh cho ñöùc baùc aùi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page