Cuoäc haønh höông
cuûa caùc tín höõu Coäng hoøa Slovak

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Cuoäc haønh höông cuûa caùc tín höõu Coäng hoøa Slovak.

 Trong moät nhaø nguyeän nhoû cuûa Ñeàn thôø Thaùnh Phaoloâ ngoaøi Thaønh, coù tröng baøy böùc aûnh Ñöùc Trinh Nöõ Maria döôùi töôùc hieäu "Theotokos Hodigitria" (Meï Thieân Chuùa, Ñaáng chæ ñöôøng). Ñaây laø moät taùc phaåm cuûa nhöõng hoïa só Venezia (ñoâng baéc YÙ), töø theá kyû XIII. Chính tröôùc aûnh thaùnh naøy, Thaùnh Inhaxio ñeä Loyola, saùng laäp Doøng Teân, ñaõ ñoïc lôøi tuyeân khaán troïng theå. Cuõng tröôùc aûnh thaùnh naøy nhieàu ñoaøn haønh höông döøng laïi caàu nguyeän, vì laø nôi thanh vaéng, yeân laëng, xa caùc tieáng ñoäng, caùc giaûi thích cuûa caùc ngöôøi höôùng daãn ñoaøn haønh höông, hoaëc du khaùch vieáng thaêm Ñeàn thôø.

 Trong nhöõng ngaøy naøy, ñoaøn haønh höông Coäng hoøa Slovak cuõng ñeán caàu nguyeän trong nhaø nguyeän aám cuùng naøy. Daân toäc Slovak laø moät daân toäc raát suøng kính Meï Thieân Chuùa. Nhôø vaäy, trong nhöõng naêm soáng döôùi cheá ñoä coäng saûn voâ thaàn vaø nhöõng cuoäc baùch haïi döõ doäi taïi Tieäp khaéc, ngöôøi coâng giaùo Slovak vaãn trung thaønh vôùi Ñöùc tin, vôùi Giaùo hoäi.

 Moät trong caùc ngöôøi thuoäc ñoaøn haønh höông Slovak ñeán töø Zilina, trong luùc töø giaõ Meï Maria vôùi nhieàu luyeán tieác, noùi veà mình nhö sau: Chính Ñöùc Maria, Meï Thieân Chuùa, ñaõ laøm cho toâi laïi gaàn ñöùc tin. Sinh ra trong gia ñình Tin Laønh, toâi cuõng theo tín ngöôõng cuûa cha meï toâi. Roài sau 20 naêm laäp gia ñình, toâi gia nhaäp moät coäng ñoàng giaùo daân ñöôïc hieán daâng cho Ñöùc Maria, Meï Chuùa Gieâsu. Chính vieäc tieáp xuùc naøy vôùi Meï Maria laøm cho toâi caûm thaáy söï caàn thieát saâu xa veà vieäc soáng beân Chuùa Kitoâ, veà vieäc röôùc leã moãi ngaøy... vaø ñaây laø nhöõng böôùc ñaàu tieân ñaõ ñöa toâi laïi gaàn ñaïo coâng giaùo.

 Ngöôøi haønh höông noùi tieáp: Soáng Maàu nhieäm Chuùa Gieâsu-Thaùnh Theå coù leõ laø moät ôn lôùn lao hôn caû ñaõ ñöôïc ban cho toâi. Khoâng coù Thaùnh Theå, khoâng theå hieán tình yeâu thöông cho ngöôøi khaùc ñöôïc vaø cuõng khoâng theå hieåu ñöôïc tình yeâu thöông cuûa Thieân Chuùa ñoái vôùi toâi. Caû vôï toâi cuõng theo toâi trôû laïi Ñaïo Coâng giaùo vaø chuùng toâi ñaõ laäp theâm moät coäng ñoàng caàu nguyeän daâng kính Ñöùc Trinh Nöõ Maria, Meï Thieân Chuùa: soáng theo giaùo huaán Phuùc AÂm vaø ñoïc kinh Maân coâi haèng ngaøy laø nhöõng giôø phuùt raát caàn thieát ñeå phaùt trieån ñöùc tin.

 OÂng Martin Granak, cuõng thuoäc ñoaøn haønh höông Slovak, quaû quyeát: Vieäc ñoïc kinh Maân coâi laø moät vieäc suøng kính raát phoå bieán taïi Slovak, moät quoác gia haàu nhö toaøn toøng coâng giaùo. Khi khoâng theå tuyeân xöng coâng khai ñöùc tin, luùc ñoù caùc gia ñình laø yeáu toá caàn haún cho vieäc baûo toàn vaø truyeàn thoâng ñöùc tin vaø hôn nöõa, haèng ngaøy , trong moïi gia ñình, moïi ngöoøi ñeàu ñoïc kinh Maân coâi.. OÂng noùi tieáp: Trong 35 naêm, cheá ñoä coäng saûn voâ thaàn tìm moïi caùch ñeå caûn trôû vieäc phoå bieán ñaïo coâng giaùo, ñaõ khoâng theå giaäp taét ñöôïc tieáng noùi cuûa Lôøi Chuùa; caû theá heä treû, tuy khoâng ñöôïc röûa toäi coâng khai trong nhaø thôø, vaãn soáng ñöùc tin trong taâm hoàn hoï. Do nhöõng kinh nghieäm ñaõ soáng, OÂng Martin noùi tieáp: Caùch rieâng trong caùc mieàn Ñoâng (gaàn Lieân xoâ) nôi caùc aùp löïc beân ngoaøi maïnh meõ hôn, caám ñoaùn ñuû moïi caùch... chính taïi ñaây, caùc cha meï laø nhöõng ngöôøi ñaàu tieân thoâng truyeàn ñöùc tin cho con caùi, baèng giaùo huaán, nhöng nhaát laø baèng göông saùng ñôøi soáng trung thaønh.

 Beân caïnh oâng Martin, coù nhieàu vò giaùo sö, giaùo vieân, caû moät soá ngöôøi chuyeân nghieäp, caû nhöõng ngöôøi thaát nghieäp nöõa... OÂng Martin giaûi thích: Vieäc ñeán Roma ñöôïc coi nhö laø moät ñoøi hoûi cuûa nhieàu ngöôøi trong ñoaøn haønh höông chuùng toâi, duø phaûi hy sinh nhieàu: hoï muoán soáng trong hieäp thoâng kinh nhgieäm Naêm Thaùnh vôùi toaøn theå Giaùo hoäi.
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page