Chöùng taù anh huøng cuûa anh Natalia
vaø chò Ciprian

Prepared for internet by Msgr Peter Nguyen Van Tai
Radio Veritas Asia, Philippines

Chöùng taù anh huøng cuûa anh Natalia vaø chò Ciprian.

 Tröôùùc ñaây chuùng toâi ñaõ coù dòp thuaät laïi nhöõng chöùng taù khaùc thöôøng cuûa moät soá ngöôøi haønh höông töø nôi xa ñeán Roma baèng ñöôøng boä, nhö moät Coâ, nguôøi Phaùp, ñi boä töø Thaønh phoá Caen, mieàn Baéc Nöôùc Phaùp ñeán Roma - hai oâng giaø ñi töø Torino ñeán Roma (793 caây soá), hai Thaøy Doøng Thaùnh Phanxicoâ töø Mieàn Toscana (300 caáy soá) - moät nhoùm haønh höông töø Viterbo (120 caây soá) v.v... Nhöng cuoäc haønh höông cuûa chò Natalia vaø anh Ciprian... phaûi ñöôïc coi laø heát söùc can ñaûm, vaø anh huøng nöõa. Hai anh chò naøy ñi töø Santiago de Compostela (mieàn Baéc Taây ban nha) ñeán Roma (khoaûng 2,800 caây soá).

 Chuùng toâi goïi laø anh, chò; nhöng thöïc söï khoâng phaûi laø moät caëp vôï choàng vaø cuõng khoâng phaûi laø ngöôøi Taây ban nha, tuy cuoäc haønh höông khôûi söï töø Thaønh phoá Santiago de Compostela vaø cuøng ñoàng haønh, cuøng tin töôûng vaøo Chuùa Quan Phoøng, ñeå cuøng tìm moät muïc tieâu chung: kính vieáng Roma, thuû ñoâ Coâng giaùo, trong Naêm Ñaïi Toaøn xaù naøy.

 Chò Natalia Dempfle laø ngöôøi Ñöùc, naêm nay 32 tuoåi, coâng giaùo vaø nhaân vieân cuûa moät Ngaân Haøng. Anh Ciprian Cosmulescu, ngöôøi Rumeni, 42 tuoåi, tín höõu chính thoáng, taøi xeá taxi, tò naïn chính trò taïi Bæ. Hai ngöôøi tình côø gaëp nhau thaùng 10 naêm 1999 taïi moät nôi truù troï treân Nuùi "Monte do Gozo", nôi caû hai ñeàu ñeán sau moät cuoäc ñi boä, vì nhöõng lyù do khaùc nhau.

 Nghe noùi ñeán cuoäc haønh höông cuûa hai anh chò naøy, coù ngöôøi nghó raèng: ñaây phaûi laø nhöõng tín höõu ñaày ñöùc tin hoaëc nhöõng ngöôøi ñieân khuøng. Hai anh chò traû lôøi: caû hai, vöøa tin vaø ñieân khuøng.

 Sau ñaây laø caâu chuyeän do chính Chò Natalia keå laïi: Thaùng Taùm naêm 1999, toâi töø Hoàngkong trôû veà, nôi toâi laøm vieäc trong boán naêm. Toâi ñaõ ñoïc moät cuoán nhaät kyù cuûa moät ngöôøi haønh höông ñi boä ñeán Santiago de Compostela (nôi coù Ñeàn Thaùnh raát thôøi danh cho caû Chaâu AÂu, kính Thaùnh Toâng ñoà Giacobeâ): ñaây laø moät lôøi keâu goïi thöïc hieän cuoäc soáng ñôn sô, trong luùc beân caïnh toâi taát caû ñeàu xoay chung quanh tieàn baïc, chung quanh nhöõng ñoà xa xæ vaø xe hôi kieåu sau cuøng... ñeå mua saém. Thaáy vaäy, toâi quyeát ñònh ñi ñeán Thaønh phoá Pamplona (Taây ban nha). Töø ñaây toâi khôûi söï con ñöôøng ñi ñeán Santiago de Compostela, 700 caây soá trong moät thaùng. Xeùt veà söùc khoûe theå xaùc, toâi khoâng tin raèng toâi coù theå vöôït qua ñöôïc quaõng ñöôøng daøi nhö vaäy. Toâi baét ñaàu coù nhöõng vaán ñeà nôi hai chaân. Theå xaùc toâi noùi vôùi toâi raèng: thoâi ñi, haõy döøng laïi; nhöng toâi khoù coù theå chaáp nhaän giôùi haïn cuûa theå xaùc, phaûi döøng laïi vaø phaûi maát caùc baïn ñoàng haønh. Nhöng toâi hieåu raèng: caàn phaûi töø boû moät caùi gì ñoù, ñeå ñöôïc töï do vaø saün saøng chôø ñôïi nhöõng caùi seõ xaåy ñeán.

 Tröôùc khi ñeán "Monte do Gozo", Natalia bò laïc trong moät röøng caây loâng naõo, trong luùc xaåy ra côn gioáng toá. Natalia keå: Sau cuøng toâi ñeán moät quaùn aên troï. Anh Ciprian luùc ñoù laø moät thieänï nguyeän vieân taïi quaùn naøy ñoùn tieáp toâi. Anh cho toâi bieát: anh muoán ñi Roma baèng ñöôøng boä.

 Ciprian laø moät cöïu só quan cuûa Thuûy quaân Rumenia trong 7 naêm. Anh xin tò naïn chính trò taïi Bæ. Taïi ñaây anh laøm haøng thòt, laøm quaùn caø pheâ, laùi xe vaän taûi, laùi xe taxi, toå chöùc nhöõng cuoäc du ngoaïn. Vôùi cuoäc tình duyeân thaát baïi vaø nhöõng ñau khoå cuûa cha meï, tuy laø tín höõu chính thoáng, anh quyeát ñònh ñi haønh höông taïi Santiago de Compostela. Anh noùi vôùi toâi: toâi muoán trôû veà vôùi chính baûn thaân mình vaø caàu nguyeän cho gia ñình . OÂng chuû cho nghæ pheùp moät thôøi gian, nhöng khoâng laõnh löông. Toâi khoâng ñöôïc chuaån bò veå theå xaùc cuõng nhö veà haønh lyù, hôn nöõa toâi khoâng bieát Taây ban nha, cuõng khoâng bieát tieáng, chæ bieát höôùng ñi ñeán ñeán ñaây maø thoâi. Anh Ciprian khôûi haønh trong thanh vaéng töø thaønh phoá Sevilla ñeán Santiago de Compostela, caùch xa moät ngaøn caây soá. Anh keå laïi: Moãi ngaøy toâi tieáp xuùc vôùi thieân nhieân, trong moät cuoäc ñoái thoaïi thaønh thöïc vôùi Thieân Chuùa vaø vôùi nhöõng ngöôøi toâi gaëp. Toâi tieáp tuïc tieán treân con ñöôøng, con ñöôøng daïy toâi söï khieâm toán.

 Taïi Santiago de Compostela, Natalia vaø Cirpian gaëp nhau: Natalia töø Pamplona ñeán vaø Ciprian töø Sevilla. Caû hai cuøng chia seû giaác mô cuûa mình: ñi boä ñeán Roma.

 Ngaøy 12 thaùng 2 naêm 2000, caû hai heïn gaëp nhau taïi Girona (Taây ban nha), ñeå khôûi söï con ñöôøng daøi 2,800 caây soá, vôùi loøng tín thaùc hoaøn toaøn cho Chuùa Quan Phoøng.

 Chò Natalia noùi: Ñoái vôùi toâi, khoâng deã giô tay xin boá thí. Taïi Phaùp, chuùng toâi ñöôïc ñoùn tieáp trong caùc nhaø "Caùc baïn höõu cuûa Santiago" (Santiago de Compostela laø ñieåm haønh höông cuûa caû Chaâu AÂu, treân ñöôøng thöôøng coù nhöõng nhaø troï cho khaùch haønh höông). Nhaø "Caùc baïn höõu Santiago" laø moät hoäi aùi höõu môùi ñöôïc thaønh laäp. Sau moãi chaëng, chuùng toâi ñeán moät ñieåm môùi. Chuùng toâi goõ cöûa caùc nhaø doøng, chuûng vieän hoaëc giaùo xöù. Taát caû caùc chaëng ñöôøng - Chò Natalia töï thuù - ñeàu ñöôïc ñaùnh daáu baèng nhöõng cuoäc gaëp gôõ nieàm nôû vaø baèng nhöõng pheùp laï haèng ngaøy. Anh Ciprian coù moät cuoán nhaät kyù, trong ñoù ghi laïi nhöõng lôøi ca tuïng, hoaëc nhöõng tö töôûng cuûa nhöõng ngöôøi quen bieát taïi caùc chaëng ñöôøng, nhaát laø nhöõng ngöôøi ñaõ ñoùn tieáp chuùng toâi. - Natalia nhaéc laïi vôùi nhieàu caûm ñoäng: Moät nöõ tu ñaõ ñoùn tieáp chuùng toâi, noùi vôùi chuùng toâi raèng: Ñoái vôùi chuùng toâi trong luùc naøy ñaây anh chò laø nhöõng ngöôøi noùi leân söï hieän dieän cuûa chính con ngöôøi Chuùa Gieâsu Kitoâ - Natalia noùi tieáp: Ngöôøi daân xin chuùng toâi caàu nguyeän cho hoï, vì hoï bieát roõ lyù do cuûa cuoäc ra ñi cuûa chuùng toâi.

 Moãi ngaøy ñích haønh höông trôû neân moãi gaàn hôn. Thì giôø caàu nguyeän cuõng ñöôïc keùo daøi hôn ñeå daâng leân Chuùa taát caû caùc yù chæ ñaõ ñöôïc phuù thaùc cho hai anh chò.

 Ciprian giaûi thích: Chuùng toâi chæ lo tieán ñi, caùc söï khaùc do Chuùa laøm cho chuùng toâi. Chuùng toâi ñaõ caûm nghieäm moãi ngaøy söï giuùp ñôõ cuï theå cuûa Ngöôøi, vaø nieàm an vui cuûa chuùng toâi laø phuù thaùc hoaøn toaøn cho Ngöôøi. Chuùng toâi ñaõ khaùm phaù ra con ñöôøng ñeå thoâng truyeàn tình baïn höõu, lieân ñôùi vaø söï khoan dung: tröôùc heát chính toâi ñaây vaø Natalia trong söï khaùc bieät cuûa chuùng toâi.

 Trong tuaàn vöøa qua, giaác mô cuûa Natalia vaø Ciprian ñaõ thaønh söï thaät: hoï ñaõ tôùi Roma. Taïi ñaây trong ít ngaøy hai anh chò gia nhaäp vaøo nhoùm caùc thieän nguyeän vieân cuûa Naêm Toaøn xaù - "Caû chuùng toâi cuõng laø nhöõng ngöôøi haønh höông vaø chuùng toâi coù theå hieåu nhöõng ngöôøi haønh höông caàn ñeán nhöõng gì". Nhöng caû hai khoâng theå döøng laïi laâu ôû Roma. Ciprian ñaõ nghæ ñeán vieäc thaønh laäp moät nhaø truù troï cho nhöõng ngöôøi haønh höông vaø cho caùc ngöôøi ngheøo ôû Ruta della Plata taïi mieàn baéc thaønh phoá Sevilla. Roài anh coøn döï tính haønh höông Thaùnh ñòa baèng xe ñaïp. Coøn Natalia, coù leõ cuõng muoán theo con ñöôøng cuûa Ciprian; nhöng trong luùc naøy, Natalia chæ nghó ñeán nieàm vui chöùa chan cuûa cuoäc maïo hieåm thieâng lieâng. Chò noùi: Moät ôn ñaõ laõnh nhaän caàn ñöôïc chia seû cho ngöôøi khaùc".
 
 


Back to Radio Veritas Asia Home Page